Domů Legislativa
Kategorie objímající příspěvky spadající pod oblast zájmu Legislativa

0

Tři čtvrtiny Čechů by umožnily volit korespondenčně jak krajanům v zahraničí, tak všem, kteří jsou v době voleb mimo své trvalé bydliště. Tento způsob volby by v příštích parlamentních volbách zvažovala téměř čtvrtina českých voličů, pokud by měli tu možnost. Vyplývá to z průzkumu agentury MEDIAN pro Institute for Democracy 21 (IFD21). Česko je jednou z mála zemí EU, která volbu poštou nenabízí. Volba na dálku by přitom zaujala i nevoliče, zhruba 12 % z nich říká, že by se korespondenčně příštích voleb do parlamentu pravděpodobně zúčastnili.

Celkově by zavedení jakékoliv korespondenční formy hlasování uvítalo 43 % Čechů. Největší podporu má u voličů TOP 09 (uvítalo by ji 84 %), u Pirátů (64 %) a také u stoupenců SPD (50 %). V nedělních Otázkách Václava Moravce její zavedení podpořili i Jan Hamáček a Pavel Bělobrádek, současná vláda jej dokonce slibuje v aktuálním programovém prohlášení. Průzkum MEDIANU pro IFD21 zjišťoval postoj Čechů k zavedení korespondenční volby ze zahraničí i vnitrostátně, například po vzoru Německa, kde možnost volit poštou využívá zhruba pětina občanů a poštovné jim hradí stát. Korespondenční volba funguje i v Rakousku, kde v posledních prezidentských volbách hlasovalo poštou cca 700 000 voličů.

Pokud by korespondenční volba byla zavedena, podle průzkumu by ji využila v příštích parlamentních volbách třetina těch, kteří se voleb plánují zúčastnit (32 %), a okolo 12 % těch, kteří by ke klasickým volbám určitě nešli. Z průzkumu také vyplynulo, že v Česku bydlí mimo adresu svého trvalého bydliště 14 % občanů s volebním právem, tedy více než milion lidí. Volby pro ně znamenají buď cestování a s ním spojené časové i finanční náklady, nebo byrokratickou proceduru vyřizování žádosti o voličský průkaz. Ve věkové kategorii 18–29 let se to týká každého třetího voliče.

Pro umožnění volit korespondenčně lidem, kteří v ČR bydlí mimo své trvalé bydliště, se v průzkumu vyslovilo 75 % respondentů. Krajany s trvalým pobytem v zahraničí by poštou nechalo volit 72 % dotázaných, a dokonce 79 % v případě, že jde o občany ČR krátkodobě mimo republiku. V zahraničí pobývají stovky tisíc Čechů, voleb se však pravidelně účastní pouhý zlomek z nich.

Politické strany, které se pragmaticky obávají korespondenční volby ze zahraničí, podle mne chybně předpokládají, že by většina dnes vyřazených voličů hlasovala stejně jako těch 10 % krajánků, kteří si dnes zařizují volební průkazy a cestují na ambasády – ti patří mezi nejangažovanější a nejvzdělanější část Čechů v zahraničí. Dopady na volební výsledky by asi byly relativně omezené – zvlášť při zařazení hlasů z ciziny do větších volebních krajů,“ říká sociolog společnosti MEDIAN Daniel Prokop.

Hlavní výhodou korespondenčního hlasování pro všechny občany doma i v zahraničí má být možnost odvolit takřka odkudkoliv a také kdykoliv od doby, kdy je zveřejněn termín voleb. „Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody. Na odborných seminářích slýcháme různé protiargumenty týkající se většinou bezpečnosti nebo tajnosti voleb. Když ten mechanismus funguje úspěšně v zahraničí, cesta se bude muset najít i u nás. Tlak zdola tu evidentně je, říká autorka jedné ze tří petic za korespondenční volby, Kateřina Písačková z Institute for Democracy 21. Petice mají dohromady řádově tisíce podpisů.

Úprava volebního zákona by občanům umožnila mnohem větší flexibilitu, než současný stav, který je nutí fyzicky dojít do volební místnosti. Vliv korespondenční volby na vyšší volební účast je podle Daniela Prokopa pravděpodobný, ne však zaručený. „Korespondenční volba by především umožnila hlasovat lidem, kteří volit chtějí, ale mají to ztíženo nepřítomností v bydlišti či jinou indispozicí. Využití korespondenční volby a nárůst účasti by byl asi menší, protože i její vyřízení by stálo nějaké úsilí. A navíc, rodiny často chodí volit spolu, a když nejangažovanější člen hlasuje na dálku, ti další se občas voleb nezúčastní. Ale to se týká zejména elektronických voleb, které kromě své rizikovosti paradoxně často nevedou k navýšení účasti,“ doplňuje Prokop.

Návrh Markéty Pekarové Adamové z TOP 09 na zavedení korespondenční volby, alespoň pro Čechy žijící v zahraničí, momentálně čeká na projednání v Poslanecké sněmovně.

Sběr dat proběhl od 25. 8. do 11. 10. 2018 metodou CAPI + CAWI a průzkumu se zúčastnilo 1434 respondentů starších 18 let.

0

Pravidlo, že do základu daně z nabytí nemovitých věcí se nezahrnuje DPH, bude Finanční správa nově aplikovat nejen na případy, kdy je poplatníkem daně převodce, ale i na případy, kdy je poplatníkem daně nabyvatel.

O novince informovala vedoucí Oddělení tiskového a zahraničního protokolu Finanční správy Gabriela Štěpanyová. Pokud k nabytí nemovité věci (obvykle jde o datum právních účinků vkladu do katastru nemovitostí) došlo kdykoliv po 1. 1. 2014 (tedy i po 1. 11. 2016) a daňové řízení bylo již ukončeno, přičemž daň byla správcem daně vyměřena ze základu daně včetně DPH, může si poplatník v případě, že dosud neuplynula lhůta pro stanovení daně, podat dodatečné daňové přiznání a zažádat o vrácení případně vzniklého přeplatku na dani. Uvedené se týká pouze případů, kdy převodcem nemovité věci je plátce DPH a nabývací hodnotou je cena sjednaná, do níž je zahrnuto DPH.

Pokud daňové řízení nebylo dosud ukončeno, tj. správcem daně nebyla dosud vyměřena daň či ještě probíhá odvolací řízení, správce daně sám vyměří poplatníkovi daň podle výše uvedeného postupu. O vrácení případně vzniklého přeplatku na dani si opět může poplatník zažádat.

Volba tohoto postupu je důsledkem provedení podrobné analýzy v nedávné době zveřejněných rozsudků Nejvyššího správního soudu (4 Afs 88/2017–35, 7 Afs 301/2016 – 70). Ten při posuzování otázky, zda je součástí ceny sjednané DPH či nikoliv, dvakrát dospěl k závěru, že v případě, kdy je poplatníkem převodce, nelze do základu daně z nabytí nemovitých věcí DPH zahrnout. Finanční správa proto bezprostředně přizpůsobila svojí správní praxi u poplatníka převodce tak, aby odpovídala aktuální soudní judikatuře. V uvedených případech se však Nejvyšší správní soud nezabýval situacemi, kdy je poplatníkem daně nabyvatel. Situaci poplatníka nabyvatele bylo tedy nutné podrobit dalšímu rozboru obou rozsudků. Na základě důkladné analýzy se Finanční správa přiklonila k závěru, že není důvod, aby soud v budoucnu nerozhodl i v tomto případě obdobně jako u poplatníka převodce. Proto se rozhodla v zájmu vyjasnění situace u poplatníka nabyvatele změnit svou metodiku a správní praxi.

O dvě třetiny poklesl v druhém čtvrtletí tohoto roku počet vyhlášených veřejných zakázek oproti loňsku. V penězích jde dokonce o více než tři čtvrtiny. Právě proto vzniká „Fórum veřejné zakázky kvalitně“, společný projekt Ministerstva průmyslu a obchodu a Komory administrátorů veřejných zakázek.

Fórum má pomáhat všem těm, které trápí náročnost stávající legislativy a její ekonomické dopady. Při zadávání veřejných zakázek totiž nehospodaří úředníci se svěřenými penězi efektivně. Dnešní zákony na ně nevytvářejí dostatečný tlak. Úředníci tak vybírají vítěze jen podle ceny a nehledí na kvalitu. Nekvalitní práce ale finále vede k vyšším nákladům. „Stávající praxe je katastrofální. Územní plány a projekty na veřejné stavby jsou vybírány jen na základě ceny, takže výstupy nemohou být v žádném případě kvalitní. My jsme začali pracovat s takzvanou bezpečnou cenou, protože ceny za projekční práce se soutěží na úrovni 20 – 30 procent doporučených cen. Špatně připravené projekty v důsledku způsobují násobně vyšší ztráty v realizaci a provozu staveb,“ vysvětlil předseda České komory architektrů Josef Panna.

Hospodárnost, efektivnost, účelnost

To stejné vyplývá i z diskuze účastníků odborné konference „Fórum veřejné zakázky kvalitně“, která předvčerejškem na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu odstartovala činnost nové platformy. Odborníci z Fóra se snaží navrátit do veřejných zakázek kritérium kvality a varují před nepřiměřeně nízkými nabídkovými cenami.

Lidé z Fóra plánují sdružit další odborné a profesní společnosti, instituce a asociace, které chtějí zjednodušit proces zadávání zakázek. Ubylo by papírování a pomohlo by to zavést kvalitu jako hlavní hodnotící kritérium. „Zákon v dnešní podobě z naší zkušenosti komplikuje situaci zadavatelům, kteří jsou nuceni vybrat i společnost, jejímž kvalitám nevěří,“ doplnil ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba. Jedním z cílů Fóra tak má být i důsledné uplatňování principu 3E (hospodárnost, efektivnost, účelnost) v zadávání veřejných zakázek a také pomoc v přípravě na přijetí nového zákona, který bude respektovat aktuální směrnice Evropské unie. „Chceme přinést řešení pro zadavatele, jak v dnešní době správně aplikovat principy 3E, to znamená dát přednost kvalitě před cenou,“ upřesnil vizi Fóra předseda Komory administrátorů veřejných zakázek Robert Pergl.

Ekonomika trpí

Stávající systém zadávání veřejných zakázek totiž neblaze působí na tuzemskou ekonomiku. Z odborných výzkumů vyplývá, že nynější novela přidělává úředníkům práce a minimálně zdvojnásobuje náklady na vlastní i externí pracovníky. Prodlužuje také lhůty pro výběrová řízení.

Ukázkovým příkladem jsou zakázky ve stavebnictví. Jejich objem poklesl ve druhém čtvrtletí 2012 v meziročním srovnání o 61,7 procenta. „Někteří dodavatelé ve stavebnictví kvůli tlaku na cenu a vyšší konkurenci snižují náklady na vstupy. Tím se snižuje kvalita celého díla, což se v delším horizontu projeví pouze vyššími výdají na údržbu a rekonstrukci,“ zhodnotil situaci prezident Hospodářské komory ČR Petr Kužel.

S problémy se navíc potýkají i na malých obcích, kde chybí odborníci, kteří by zvládli složitou administrativu spojenou s vypsáním veřejné zakázky. „I tito starostové připravují velké projekty, často to ovšem dělají doslova na koleni. Díky chybám je nutné následně vypsaná řízení rušit. Pokles oznámených zakázek souvisí nejen s obavami z náročné administrativy zadavatelů, ale bezesporu i s propadem objemu veřejných financí,“ komentovala současný stav vedoucí legislativně-právního oddělení Svazu měst a obcí Ludmila Němcová.

Veřejné zakázky přitom tvoří zhruba 17,5 % HDP. Mezi lety 2011 a 2012 bylo zveřejněno celkem 11 tisíc oznámení o veřejné zakázce a celková hodnota těchto zakázek se pohybovala okolo 538 miliard korun.

Přečtěte si také „Úředníci chybují ve veřejných zakázkách. Pomůže jim elektronizace“

Po zdlouhavém procesu poslanci schválili nový zákon o ochraně ovzduší. Ve verzi, kterou předložil senát. Ministerstvo životního prostředí si od něj mimo jiné slibuje snížení administrativy – poplatky se budou namísto dnešních dvaceti platit za čtyři hlavní látky, které nejvíce znečišťují životní prostředí.

Zákon také například počítá od roku 2016 s povinnými pravidelnými kontrolami kotlů na tuhá paliva v domácnostech nebo stanovuje emisní stopy pro konkrétní oblasti. Zákon ještě musí podepsat prezident.

Poslanecká sněmovna tak dostala možnost napravit svou chybu, když v původním vládním návrhu ve třetím čtení prakticky vypustila ze zákona poplatkovou povinnost za emise škodlivin vypouštěných do ovzduší. Česká republika tak nadále bude ctít základní princip, který je nazýván – polluters pay, tedy že znečišťovatel platí, jenž je tradiční součástí českého environmentálního práva. Poplatky jsou příjmem Státního fondu životního prostředí a od roku 2017 by měla jejich čtvrtina být příjmem krajů, ve kterých jsou vyměřovány.

Pozměňovací návrh současně umožňuje snižování poplatků, pokud bude provozovatel snižovat emise nad rámec minimálních legislativních požadavků nebo je již dnes pod touto úrovní. Poplatek by se vůbec nevyměřil při dosažení vysoké úrovně ochrany ovzduší, definované snížením emisí pod hodnotu 50 % horní hranice spojené s nejlepšími dostupnými technikami.

„Pozměňovací návrh jednoznačně zvýhodňuje provozovatele, kteří se chovají odpovědněji a snižují emise více, než je vyžadováno, na rozdíl od provozovatelů, kteří balancují na zákonem vyžadované hranici.,“ říká ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

„Schválená podoba zákona sice není zcela ideální, ale i tak je významným krokem pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší,“ komentovala zákon Vendula Krčmářová z ostravské pobočky Arniky. „Některé věci lze však v budoucnu upravit novelou, podstatné je, že nyní se vláda po dlouhých tahanicích dobrala zákona, který přináší řadu nových opatření. Jak si kraje a města poradí s aplikací nízkoemisních dopravních zón či emisních stropů pro oblasti, teprve uvidíme,“ dodala.

Podle Miroslava Nováka, prvního náměstka Moravskoslezského kraje, je nový zákon dobrým legislativním nástrojem, který může zlepšit ovzduší i v Moravskoslezském kraji. „Přesto si myslím, že by kraje měly získat více než jen 25 % z vybraných poplatků za znečišťování ovzduší. Kraje mohou nepochybně lépe reinvestovat prostředky do zlepšení ovzduší než centrální vláda a navíc není fér, aby poplatky za poškození životního prostředí končily jinde, než kde vznikají a kde je logicky tím pádem problém s ovzduším a jejich potřebnost největší. Do Moravskoslezského kraje se musí vrátit zpět co nejvíce z vybraných poplatků, aby kraj mohl investovat co možno nejvíce do snížení dopadů místního průmyslu na životní prostředí. Zasadím se o to, aby se tak dodatečně stalo a rovněž také o to, aby to bylo dříve než v roce 2017,“ uvedl Novák.

Transparency International spolu s Občany proti hazardu a Brněním odmítá návrh nového zákona o sázkových hrách z dílny ministerstva financí. Záměrem ministerstva je pomocí nového zákona legalizovat stávající nezákonný stav.

Novým zákonem chce podle nich ministr Kalousek odvést pozornost od usnesení vlády č. 156, které mu do půlky května přikazuje zrušit až 90 procent stávajících hazardních přístrojů.

Transparency International, Občané proti hazardu a Občanské sdružení Brnění vypracovaly k návrhu zákona o sázkových hrách 11 připomínek, které rozeslaly ministrům, předsedům komor parlamentu a předsedům politických klubů.

Podstatnou připomínku k novému zákonu uvedla již dříve BIS: „Podle předloženého návrhu zákona je subjekt, který žádá o povolení provozovat hazardní hry, považován za bezúhonného, pokud nebyl pravomocně odsouzený pro konkrétní trestné činy. Tento požadavek je nedostatečný. Hazardní průmysl je celosvětově spojován s organizovaným zločinem a praním špinavých peněz, které může sloužit např. k financování terorismu. Součástí řízení by proto mělo být komplexní zjišťování bezpečnostních rizik spojených s žadatelem.“

„Zákon umožňuje praní špinavých peněz. Na všudypřítomné herny se nevztahuje zákon proti praní špinavých peněz, ač se v nich točí obrovské částky. To představuje obrovské bezpečnostní a ekonomické riziko pro Českou republiku,“ uvedl David Ondráčka, ředitel Transparency International ČR:

Vladan Brož, vedoucí právní poradny TIC dále upozorňuje: „Podle usnesení Vlády č. 156 z 14. března musí ministr Kalousek dohlédnout, aby do půlky května zahájilo ministerstvo správní řízení na všechna povolení hazardních přístrojů, v rámci kterých se sníží limity na sázkové hry z 1000 Kč na 5 Kč a doba povolení z 10 let na jeden. Při dodržení tohoto usnesení není nový zákon v současné době nutný. Máme řadu signálů, že Kalousek usnesení dodržet nehodlá.“

„Česká republika má nejvíce hazardních přístrojů na obyvatele na světě. Má proto i nejvíce gamblerů. Závislost na automatech je podobně silná jako na pervitinu. Jediným možným krokem je přijetí zákona, který srazí počet hazardních přístrojů na evropskou úroveň, tj. nejvýše na 10 % současného počtu přístrojů. Kalouskův návrh ale toto nijak neřeší, počty automatů nesnižuje,“ míní Martin Svoboda, předseda občanského sdružení Občané proti hazardu a bývalý gambler.

Depolitizace státní správy, její profesionalizace a vyšší kvalita. To jsou cíle chystaného zákona o úřednících veřejné správy, jehož teze schválila vláda.

„Cílem je zvýšení kvality veřejné správy a její profesionalizace, zajištění prostupnosti mezi státní správou a samosprávou, ale také depolitizace veřejné správy,“ přiblížil na tiskové konferenci po schůzi kabinetu premiér Petr Nečas.

Odstranit politický vliv na výkon veřejné správy je jednou z priorit zákona, jehož teze předložil vládnímu kabinetu ministr vnitra Jan Kubice. „Je to definice mezi posty, které budou obsazeny kariérními úředníky a které budou obsazeny na základě politické nominace,“ vysvětlil předseda vlády. „Určí se také samozřejmě hranice mezi politickými a úřednickými místy,“ dodal premiér.

Dosud bylo odpolitizování veřejné správy řešeno zřízením funkce ředitele úřadu ministerstva jako hranice mezi politicky a úřednicky obsazovanými funkcemi. Princip depolitizace veřejné správy je běžný ve vyspělých zemích světa.

Zákon má zvýšit právní ochranu úředníků

Předpokladem fungující a efektivní veřejné správy je právě vytvoření plnohodnotné právní úpravy, která by vymezovala práva a povinnosti úředníků. Zároveň má být nezbytným systémovým řešením vnitřní konstrukce platu úředníků a zaměstnanců veřejné správy. Nový zákon se má věnovat také zvýšení právní ochrany státních úředníků, která je v současné době nejnižší v rámci Evropské unie.

Koncipování zákona do jednotné právní úpravy vychází již z programového prohlášení vlády. „Ministerstvo vnitra na základě dnešního jednání vlády zahájí neprodleně práci na tvorbě paragrafového znění,“ uvedl po středečním jednání vlády premiér. Materiál by mělo ministerstvo připravit do 30. září tohoto roku.

Vládní návrh na majetkové vyrovnání státu a církví a náboženských společností schválila poslanecká sněmovna v prvním čtení. Návrh na církevní restituce řeší majetkové křivdy, které byly na církvích a náboženských společnostech spáchány komunistickým režimem po roce 1948.

„Církevní restituce jsou dvacet let nevyřešeným problémem, který blokuje rozvoj tisíců obcí a měst v této zemi, a jsem rád, že se posunul do druhého čtení,“ uvedl premiér Petr Nečas.

Celkový objem naturálních restitucí se zvýší z 51 miliard na 75 miliard korun. Zároveň dojde ke snížení finanční náhrady z 83 na 59 miliard.

Hlavní částí majetku, který má být církvím a náboženským společnostem vrácen, tvoří zemědělské nemovitosti, zejména pole, lesy, rybníky a související stavby, se kterým církve a náboženské společnosti dříve samy hospodařily.

Finanční náhrada za nevrácený původní církevní majetek má být vyplacena ve třiceti ročních splátkách, přičemž došlo ke zkrácení této lhůty z původně navrhovaných šedesáti let. Nesplacená výše finanční náhrady bude každý rok valorizována podle míry inflace.

Přechodné období financování má podle dohody trvat 17 let. První tři roky bude částka příspěvku konstantní, dalších 14 let se pak má každoročně snižovat o pět procent.

Novela tiskového zákona má zajistit, aby čtenáři tisku vydávaného obcemi a městy byli objektivně informováni o místním dění a nedocházelo k jednostranné propagandě vedení radnice.

Navrhovaná právní úprava počítá s úpravou tiskového zákona tak, aby v případě novin a časopisů vydávaných radnicemi bylo zajištěno poskytování objektivních a vyvážených informací. Vydavatel takového tisku bude mít proto povinnost poskytnout přiměřený prostor všem členům zastupitelstva dané obce, města, městské části či kraje, který periodikum vydává, pro vyjádření vlastních názorů.

Pokud by vydavatel tuto povinnost, jež by mu novela tiskového zákona ukládala, porušil, měl by případný člen zastupitelstva právo na uveřejnění doplňující informace. Navrhovaná právní úprava dává opozičnímu zastupiteli též možnost přezkumu svého požadavku, a to soudní cestou.

Radniční periodika nemají sloužit k jednostranné propagandě

Návrh vypracovaný ministerstvem kultury je jedním z bodů Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012. Vyplývá z časté zkušenosti, kdy byla tištěná periodika vydávaná radnicemi zneužívána k vlastní propagandě politické síly, která byla aktuálně ve vedení města či obce. Radniční periodika také obvykle neobsahují názory odlišné od názorů vedení úřadu.

Tiskoviny bývají za oficiální podpory vedení obce či kraje často zahlcovány nekonfliktními tématy, jakými jsou například sport a kulturní aktivity, ovšem na úkor důležitých témat. Nepohodlné příspěvky na téma řešení důležitých záležitostí obcí a rozhodnutí vedení radnic bývají pak často v ústraní. Dochází i k odmítání nesouhlasným příspěvkům čtenářů, respektive tyto názory nebývají publikovány vůbec.

Novela hodlá upravit pravidla pro vydávání radničních periodik tak, aby veřejnost byla objektivně informována o případných diskusích na půdě poradních orgánů měst a obcí a jednotlivých názorových postojích členů této rady. Nikoli, aby byl lidem předsunut konečný výsledek těchto debat s tím, že se jedná o jediné možné řešení problému, navíc bez možnosti znát opačný názor či jiné alternativy řešení.

Premiér Petr Nečas představil společně s ministrem průmyslu a obchodu Martinem Kubou cíle ve snižování byrokracie a příklady některých opatření. Snižování administrativní zátěže živnostníků si vláda vytyčila jako jednu ze svých priorit.

Považuji to za důležité zvlášť v současném období, kdy jsou tady rizika například návratu ekonomické recese,“ řekl premiér Petr Nečas. „Naším cílem je, abychom naopak motivovali k podnikatelské aktivitě. Jenom ta pomáhá vytvářet nová pracovní místa, respektive pomáhá vytvářet prostředí pro to, aby živnostníci dokázali uživit sami sebe,“ dodal předseda vlády.

V roce 2010 se podařilo snížit administrativní náklady o 12 miliard korun na 62 miliard s tím, že v odbourávání zbytečných paragrafů chce jít vláda ještě dál a do konce volebního období plánuje snížit administrativní zátěž podnikatelů a firem o dalších jedenáct miliard korun, to znamená na necelých 52 miliard korun. Od roku 2005 by tak došlo k poklesu o 30 procent. Jen ministerstvo průmyslu a obchodu má nyní v plánu zrušit okolo čtyřiceti administrativních zátěží.

Snižování byrokracie již probíhá

Snižovat administrativní zátěž a realizovat úspory se daří v současnosti například novelou živnostenského zákona, která přinesla jednak snadnější stěhování provozoven, tak i rozšíření služeb centrálních registračních míst či zrušila nepotřebné označování provozoven. Jenom tento krok vedl k úspoře administrativních výdajů ve výši více než čtvrt miliardy korun,“ uvedl premiér.

Dalším příkladem je novela vodního zákona, která výrazně zjednodušuje administrativu spojenou s výstavbou malých čističek vod. Jejich výstavbu už stačí pouze ohlásit. Tato novela spoří podnikatelům přes 400 milionů korun ročně.

Třetím příkladem je novela zákona o léčivech, která přináší jednodušší posuzování žádostí o změnu registrací a zjednodušuje další procesy spojené s registrací léčiv, takže úspora ve zbytečných a zrušených administrativních úkonech dosahuje na 35 milionů korun ročně.

Statistické údaje poputují jen na jedno místo

Vláda si uložila za cíl také snížení zbytečné administrativy v oblasti výkaznictví, a to zejména povinnosti podnikatelů kvůli statistickým šetřením. Jedná se celkem o dvě stě dotazníků, výkazů a formulářů, ať už z ministerstev nebo Českého statistického úřadu. V řadě případů ke zjednodušení či zrušení této zbytečné povinnosti již došlo.

„Proto také chceme učinit další kroky ve zjednodušování statistických šetření. Chceme prověřit všechny oblasti, zda někde nezískává stát duplicitní údaje,“ prohlásil premiér s tím, že vláda bude usilovat o to, aby údaje sbíral zejména Český statistický úřad a poté údaje distribuoval na jednotlivá ministerstva. „Chceme, aby se zavedlo heslo ‚Jedna firma, jeden statistický výkaz, jeden úřad,“ řekl premiér. Na analýze této změny bude pracovat ministr průmyslu a obchodu spolu s ministrem vnitra, který nyní připravuje kompletní analýzu úředních agend státní správy.

Na zbytečnou administrativu mohou upozorňovat i lidé

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba představil na tiskové konferenci také priority svého rezortu v této oblasti. Patří mezi ně sjednocování administrativy. Úřad například plánuje sjednotit používané elektronické formuláře na jedno místo. Ministr také upozornil na nutnost vyvarování se zbytečné administrativy při implementaci evropských předpisů nad rámec požadavků Evropské unie.

„Jde nám skutečně o to, aby proces podnikání v České republice byl co nejatraktivnější, aby ministerstvo průmyslu a obchodu dokázalo respektovat a dokázalo podnikatelům partnerem a aby stát nevytvářel podnikatelům překážky a naopak se věnoval pomoci českým občanům a firmám, které táhnou ekonomiku dopředu,“ řekl ministr Martin Kuba.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v průběhu následujících dní spustí internetovou stránku www.zjednodusujeme.cz, kde bude možné zasílat podněty nejen od podnikatelů. Lidé zde budou moci upozorňovat na legislativu, kterou považují za nadbytečnou. Tyto nápady bude ministerstvo pravidelně vyhodnocovat.

Dne 1. ledna 2012 vstupují v účinnost nové finanční limity pro účely zákona o veřejných zakázkách, které rozdělují veřejné zakázky na podlimitní a nadlimitní. Tyto limity vyplývají z přímo použitelného nařízení Evropské komise, kterým je Česká republika vázána, a jsou pravidelně každé dva roky obměňovány.

„Současně je třeba upozornit, že se nejedná o limity, které odlišují veřejné zakázky malého rozsahu od zakázek podlimitních a nadlimitních, u nichž jsou zadavatelé povinni postupovat dle zákona o veřejných zakázkách. Tyto limity jsou nyní nastaveny ve výši 2 miliony korun pro veřejné zakázky na dodávky a služby a 6 milionů korun pro veřejné zakázky na stavební práce,“ uvedl Jan Sixta, náměstek ministra pro místní rozvoj.

V připravované novele zákona o veřejných zakázkách, kterou bude znovu po vrácení senátem projednávat poslanecká sněmovna, je navrženo snížení těchto limitů na 1 milion korun, respektive 3 miliony korun.

Nové finanční limity pro veřejné zakázky a koncesní řízení platné od 1. 1. 2012

Nařízením Komise (EU) č. 1251/2011 ze dne 30. listopadu 2011, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání zakázek se mění od 1. 1. 2012 eurové finanční limity v těchto evropských zadávacích směrnicích. Eurové finanční limity jsou na české koruny přepočítávány sdělením Komise (2011/C 353/01).

Druh veřejné zakázky/koncese

Finanční limity platné do 31. 12. 2011

Finanční limity platné od 1. 1. 2012

veřejné zakázky na stavební práce

125 451 000 Kč

125 265 000 Kč

koncese na stavební práce

125 451 000 Kč

125 265 000 Kč

veřejné zakázky na dodávky a služby zadávané

– Českou republikou a státními příspěvkovými organizacemi

3 236 000 Kč

3 256 000 Kč

– územně samosprávnými celky, jejich příspěvkovými organizacemi, jinými právnickými osobami dle § 2 odst. 2 písm. d) zákona, a dotovanými zadavateli

4 997 000 Kč

5 010 000 Kč

– sektorovými zadavateli

10 020 000 Kč

10 021 000 Kč