Domů Nezařazené

Zvýšení ochrany veřejných prostředků, snížení administrativní zátěže, odstranění duplicitních kontrol a zavedení jasných pravidel pro výkon auditu přináší zákon o řízení a kontrole veřejných financí, který schválila Poslanecká sněmovna. Zákon narovnává současnou právní úpravu v oblasti kontroly a řízení veřejných financí, která je platná již 14 let a vznikala jako podmínka vstupu České republiky do Evropské unie. Současný systém je značně komplikovaný, v mnoha případech čistě formalistický, nedefinuje jasné odpovědnosti a nereflektuje rozmanitost struktury a velikosti organizací ve veřejné správě.

„Nový zákon přináší jednodušší a transparentnější pravidla, na základě kterých bude snadno dohledatelná odpovědnost za každou korunu utracenou z veřejných prostředků,“ říká ministr financí Ivan Pilný. Návrh zákona jasně stanoví práva a povinnosti při schvalování veřejných výdajů. Rozhodovací proces bude zpětně dohledatelný, aby byla dohledatelná i odpovědnost. Z řetězce schvalovacích podpisů vypadnou osoby, které rozhodování reálně nevykonávají, jen podepisují předložené podklady. Ten, kdo o výdaji skutečně rozhoduje, ponese za schválený výdaj i reálnou odpovědnost. Rovněž procesy vnitřní kontroly budou podle nové úpravy výrazně jednoduší a bude umožněno jejich přizpůsobení specifikům dané organizace.

Interní audit

Zákon výrazně rozšiřuje úpravu interního auditu a zavádí do praxe mezinárodní auditní standardy. Interní audit je v novém pojetí klíčovým prvkem celého kontrolního systému, který by měl přispívat ke zlepšování nakládání s veřejnými prostředky a sloužit jako účinná prevence následných kontrolních zjištění jiných kontrolních orgánů. „Praxe ukázala, že interní audit v mnoha případech svou funkci neplní. Návrh zákona lépe a komplexněji definuje, jaké požadavky by měl každý interní auditor splňovat a jak by měl interní audit fungovat, aby organizaci skutečně pomáhal,“ říká náměstek ministra financí pro finanční řízení a audit Tomáš Vyhnánek. Na dodržování takto nastavených pravidel budou nově po vzoru soukromého sektoru dohlížet výbory pro interní audit, které budou zřízeny u ministerstev a u vlády. Výbory budou zároveň poradním orgánem ministrů pro oblast interního auditu.

Součástí návrhu zákona je také změna postavení Ministerstva financí. „Kontrolní činnost Ministerstva financí se po vzoru vyspělých zemí posouvá od represe a sankcí, které jsou v rámci stávajícího kontrolního systému duplicitní, směrem k důrazu na prevenci a postupné zdokonalování řídících a kontrolních mechanismů,“ vysvětluje Tomáš Vyhnánek. „Cílem Ministerstva financí nebude hledat chyby a trestat, ale naopak dávat doporučení a pomáhat zlepšovat stávající nastavení systému. To pomůže mimo jiné odstranit krácení dotací při čerpání dotací z fondů Evropské unie,“ shrnuje další podstatnou změnu, kterou nový zákon přináší, náměstek Vyhnánek.

Zákon vychází z  principu jednotného auditu, jehož cílem je omezovat neodůvodněný souběh kontrol a administrativní zátěž jak kontrolovaného, tak kontrolujícího. Principem jednotného auditu je možnost spolehnout se na výsledky předchozích kontrol a sdílení informací mezi kontrolními subjekty. Zákon tak kontrolorům výslovně stanovuje povinnost předávat a koordinovat plány kontrol a sdílet jejich výsledky.

V průběhu léta Povodí Moravy zahájí rekonstrukci další z vodních nádrží. Vodní dílo Boskovice čekají úpravy a modernizace, aby splnilo nové požadavky na zabezpečení vodních děl. Práce potrvají přibližně dva roky a jejich cílem je zajistit bezpečný a spolehlivý provoz vodního díla i v případě desetitisícileté povodně.

Rekonstrukce zajistí zvětšení průtočné kapacity stávajícího bezpečnostního přelivu, skluzu a vývaru na VD Boskovice tak, aby při průchodu povodní nehrozilo přelití s následným protržením sypané zemní hráze. „Stavební práce budou spočívat zejména ve zvýšení kapacity přelivu, skluzu a vývaru, úpravě odpadního koryta, úpravě horní části těsnícího jádra a navazujících úpravách koruny hráze. Současně bude provedena obnova dvou mostních konstrukcí přes skluz a přes odpadní koryto, umožňujícími převedení povodní. Realizací navrhovaných opatření dosáhneme zvýšení bezpečnosti vodního díla během případných povodní tak, aby povodňové ohrožení oblastí podél toku a ohrožení potenciálními poruchami vodního díla bylo minimální,“ vysvětluje ředitel pro správu povodí Povodí Moravy, s.p. Antonín Tůma.

Práce začnou v létě 2017 a potrvají do podzimu 2019. Celkové náklady na rekonstrukci vodního díla Boskovice jsou 138 mil. Kč. V okolí nádrže je vymezeno pásmo hygienické ochrany I. a II. stupně, proto všechny činnosti, technologie, materiály apod. budou odpovídat požadavkům předepsaným pro tato pásma. Stavební práce budou probíhat tak, aby nedošlo k znečistění vody. V průběhu rekonstrukce vodního díla Boskovice bude uzavřen průchod přes hráz.

Dočasné snížení vodní hladiny

Rekonstrukce nádrže si vyžádá dočasné snížení vodní hladiny. Důvodem je ochrana majetku a zdraví obyvatel pod hrází. K tomu by mohlo dojít v případě, kdy do nádrže v důsledku náhlých a prudkých dešťů začne přitékat velké množství vody. Vodní nádrž musí i v průběhu rekonstrukce dokázat převést případnou povodňovou vlnu. Při rekonstrukci bude s ohledem na provádění a zajištění bezpečnosti vodního díla snížena hladina po dobu přibližně dvou měsíců až o 12 metrů pod úroveň hladiny zásobního prostoru. Následně bude hladina postupně zvyšována v závislosti na charakteru probíhajících prací.

Zcela zásadní pro posuzování bezpečnosti vodních děl za povodní je bezpečné převedení návrhové povodně, která v minulosti u významných vodních děl byla na úrovni stoleté povodňové vlny a dnešní zpřísněné standardy jdou až na úroveň tisícileté povodňové vlny. Funkční objekty vodních děl pak dle aktuálních požadavků musí převést kontrolní povodňovou vlnu až na úrovni desetitisícileté povodňové vlny. „Například v roce 2006 se na vodní nádrži Vranov vyskytla tisíciletá povodeň dvakrát během tří měsíců. Ta pravděpodobnost, že k něčemu podobnému dojde, je opravdu malá, ale my s ní musíme počítat,“ doplňuje Antonín Tůma. Přísné kritéria se netýkají pouze nových přehrad, ale uplatňují se také při rekonstrukcích současných děl. Povodí Moravy aktuálně provádí rekonstrukci VD Opatovice a VD Vranov. Současně připravuje rekonstrukci VD Koryčany a VD Letovice.

Hlavním účelem vodního díla je zajištění odběru pro zásobování Blanenska pitnou vodou. V současné době je ale vodárenský odběr pozastaven. Vodní dílo slouží také k nadlepšení nízkých průtoků v řece Bělé a ve Svitavě. Dále pak ke snížení kulminačních průtoků povodňových vln a pro výrobu elektrické energie v malé vodní elektrárně.

Vodárenská nádrž na toku Bělá se nachází východně od Boskovic, asi 7 kilometrů nad soutokem Bělé s řekou Svitavou. Zde v úzkém a hlubokém údolí u Vratíkova je jedna z posledních vybudovaných přehrad v povodí řeky Moravy. Hlavním důvodem ke stavbě byly rostoucí požadavky celého Blanenska a Boskovicka na pitnou vodu. Stavba nádrže probíhala od října 1985 do června 1990, přičemž v trvalém provozu je vodní dílo od roku 1994.

Všechny parkovací automaty ve Zlíně nově kromě mincí přijímají také bezkontaktní platební karty. Řidiči tak nemusejí hledat drobné, stačí si dvěma tlačítky jednoduše navolit požadovanou částku a dobu parkování a přiložit platební kartu.

„Investice do nových technologií nejsou samoúčelné. Vždy hledáme optimální řešení, které zajistí zlepšení kvality městské infrastruktury a zároveň její efektivní provozování,“ uvedl náměstek primátora Patrik Kamas, do jehož kompetence spadají Technické služby Zlín.

Podle ředitele společnosti Technické služby Zlín Jakuba Černocha je důraz kladen na uživatelský komfort a jednoduchost ovládání. „Nebude nutné přihlašování na web, z vybraných poplatků neukrojí často vysoké provize za prémiové sms. Platební terminál je navíc provozně spolehlivý, platba do 500 korun bez nutnosti autorizace PIN pro úhradu parkovného postačí,“ popsal Jakub Černoch.

Regulace parkování a dopravy

Nový systém umožní také pružnější regulaci výše poplatků a takzvaných rezidentních tarifů. „Cílem zpoplatnění parkování v centru Zlína není samotný výběr parkovného, ale regulace parkování a dopravy. Funkci odstavného parkoviště plní plocha v ulici Březnické se zvýhodněnými sazbami, “ doplnil Josef Novák, radní Zlína zodpovědný za dopravu.

Vybavení všech městských parkovacích automatů platebními terminály zatím není v České republice v tomto rozsahu obvyklé. „Osazeny jsou zatím jen na Praze 5 a 6 a v Táboře, další města o jejich využití uvažují. Pokud přičteme vzdálenou správu parkovacího systému a otevřené možnosti jeho nastavení, udělal Zlín důležitý krok k realizaci konceptu Smart City,“ dodal Jakub Černoch.

Město Zlín prostřednictvím své společnosti Technické služby Zlín investovalo v posledních dvou letech vedle komplexní obměny parkovacích automatů například také do elektronické evidence nádob na tříděný odpad nebo do nákupu moderních automobilů pro svoz komunálního odpadu. Nové technologie včetně parkovacích automatů a závorového systému parkovišť navíc v roce 2018 propojí nový informační systém Technických služeb.

Od pondělních 9 hodin se v Olomouci mění podmínky parkování. Jedna hodina stání přijde na třicet korun, zanikly dvě placené zóny a platit lze nově i prostřednictvím textových zpráv. Pro parkování v placené zóně současně přestalo platit dvouhodinové omezení. Co se nemění, je doba placeného stání v zóně placeného parkování. Je vymezena časem od 9 do 18 hodin v pracovní dny.

Strážníci a techničtí pracovníci Městské policie Olomouc dnes nalepili na celkem 28 parkovacích automatů informace s instrukcemi, jak SMS zprávu odeslat.

Důležitá je syntaxe textové zprávy, která se odesílá na číslo 902 66. První dvě písmena OL tvoří kód města, číslice 1 pak označuje jedinou sloučenou zónu placeného parkování a následuje registrační značka vozidla (dříve označovaná jako espézetka).

Správná zpráva vypadá např. takto:

OL 1 0M01234

„Zkušenosti z jiných měst jsou někdy překvapivé. Uživatelé například v textu neudělají mezeru, ale vypíší slovo mezera. Jiní zase podle jiných návodů místo mezery píší ve zprávě podtržítko. Takové SMS ale systém vyhodnotí jako chybné a uživateli zašle chybovou hlášku,“ upozorňuje na důležitost odesílání zprávy ve správném tvaru Martin Luňáček z odboru koncepce a rozvoje magistrátu.

Pokud parkující řidič udělá chybu, tzn. překlepne se například v případě vlastní registrační značky, bude mu částka za parkování stržena, ale stání jeho vozidla se bude strážníkům při kontrole jevit jako nezaplacené. „Reklamaci takového omylu pak bude muset dotyčný řešit na služebně,“ potvrdil za městskou policii mluvčí Petr Čunderle.

Jedna odeslaná SMS představuje jednu zaplacenou hodinu stání. Kdo chce parkovat déle, odešle více SMS za sebou. „Vždy ale musí napřed vyčkat potvrzení o přijetí předchozí zprávy. Zpravidla trvá několik sekund. Pokud by totiž systém reagoval se zpožděním a řidič odeslal více SMS, než jak dlouho by chtěl na místě stát, neměl by již šanci zaplacenou hodinu parkování zrušit,“ uvedl Martin Luňáček.

V každé potvrzovací zprávě je uvedena registrační značka vozidla, datum, čas, kdy skončí zaplacené stání a kód pro následné vyzvednutí elektronického dokladu prostřednictvím webových stránek.

V zóně placeného stání je v Olomouci přibližně 2 200 parkovacích míst. Nová výše poplatku koresponduje s poplatky v jiných městech. „Navíc se v Olomouci platí až od devíti hodin a o víkendu je parkování zcela zdarma,“ zdůraznil náměstek primátora Aleš Jakubec.

Více o parkování najdete na speciální stránce: www.parkovani.olomouc.eu

Dvacítka studentů se zapojila do soutěže developerské firmy ENDEKA. V ní měli navrhnout rekonstrukci rozsáhlé zahrady u jednoho z chátrajících brněnských domů, který se ENDEKA rozhodla opravit. Nejlepší návrh zaslal pár zahradních architektů z Mendelovy univerzity v Brně. Nina Krajčírová (23) a Sebastian Loder (24) získali finanční odměnu a navíc možnost podílet se na samotné realizaci svého návrhu.

Partneři vytvářeli návrh společně. „Jsme zvyklí spolu pracovat. Vždy si jeden z nás sedl k počítači a začal něco kreslit, pak jsme se vyměnili a návrh dál rozpracovával ten druhý. Finálnímu projektu předcházelo několik diskuzí. Ale zvládli jsme to bez hádek,“ popsala, jak návrh partnerů vznikal Krajčírová.

Do soutěže se přihlásili ze dvou důvodů. „Zaujal nás prostor, který jsme měli podle zadání zpracovat. Cítili jsme v něm velký potenciál. Jednalo se vlastně o dvě zahrady v jednom. Chtěli jsme je vizuálně oddělit, ale zároveň zachovat propojení, nestavět bariéru. To se nakonec snad povedlo,“ popsal první důvod Loder.

Druhým důvodem pak byl příslib realizace vítězného projektu. „Ta možnost, že se budeme moci podílet na realizaci, se nám líbila. Podle nás je totiž nejlepší variantou, když se architekt může sám podílet na zhotovení svého návrhu. Má pak jistotu, že to zůstane podle jeho záměru a představ,“ vysvětlil motivaci student zahradnické architektury.

Využít potenciál prostoru

O tom, že se jim společný projekt povedl je přesvědčená i odborná komise, která všechny projekty hodnotila. „Nině a Sebastianovi se podařilo využít potenciál prostoru. Podařilo se jim ho opticky zvětšit. Mysleli na detaily, ale zároveň prostoru ponechali vzdušnost,“ popsal předseda komise a jednatel firmy ENDEKA Ladislav Števanka.

ENDEKA uspořádala 2. kolo soutěže. V každém kole vždy představí jeden ze svých projektů, umožní studentům osobní prohlídku i nastudování veškeré odborné dokumentace. Na studentech je pak vymyslet kreativní, ale zároveň praktický návrh, jak daný prostor vylepšit. Po prázdninách připravuje další kolo. „Soutěž nám dává možnost přijít do kontaktu s mladými, motivovanými lidmi. S vítězi jsme dále v kontaktu, s některými jednáme i o dlouhodobé spolupráci. Studenti tak získají praktické zkušenosti a my kontakt na budoucí možné spolupracovníky,“ popsal důvody k organizaci soutěže Števanka.

Společnost ENDEKA se dlouhodobě věnuje nákupu a následné rekonstrukci starých nemovitostí v Brně a okolí. „Naše filozofie souvisí s dnešním trendem šetření životního prostředí. Není potřeba stavět stále nové domy na zelených plochách města, když je zde tolik starých domů, které jen potřebují opravit, aby bylo Brno zase o něco hezčím místem pro život,“ vysvětlil Števanka.

Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček vystoupil na mezinárodní konferenci „Směrem k Práci 4.0 – česko – německý dialog“. Konference byla zaměřena na změny, které přinese masivní digitalizace do světa práce.

 Účastníci konference z řad odborné veřejnosti, zástupců ministerstev, odborových svazů, rakouského velvyslanectví a Německé odborové konfederace, se zabývali tématy, které přináší iniciativa Průmysl 4.0 a s ní související budoucí změny na trhu práce.  Konference se zabývala tématy, jako je Akční plán Práce 4.0 či Bílá kniha Práce 4.0 německého Spolkového ministerstva práce a sociálních věcí a Aliance Společnosti 4.0.

„V důsledku probíhajících technologických změn bude nezbytné, abychom správně nastavili politiku podpory zaměstnanosti, sociální politiku a systém vzdělávání. S tím, co jsme se naučili ve škole, si už po celý další profesní život nevystačíme. Kvalita a dobré fungování vzdělávacího systému na všech úrovních, včetně ochoty lidí se v průběhu celé pracovní kariéry dále vzdělávat, budou kritickým faktorem našeho budoucího úspěchu,“ uvedl ve svém vystoupení ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.

Vytvářet příznivé podmínky k rozvoji

Zdůraznil, že digitalizaci a Průmysl 4.0 je třeba považovat za zásadní existenční výzvu k posílení konkurenční schopnosti českých firem v evropském a celosvětovém měřítku. Úkolem státu v souvislosti s iniciativou Průmysl 4.0 je vytvářet příznivé podmínky k rozvoji průmyslových podniků a firem tak, aby v novém digitálním světě obstály,“ dodal Jiří Havlíček.

Společně s ministrem průmyslu a obchodu Jiřím Havlíčkem a ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou se konference zúčastnil ředitel odboru poradců předsedy vlády ČR Vladimír Špidla. Mezi zahraniční hosty patřili pan Thorben Albrecht, státní tajemník Ministerstva práce a sociálních věcí SRN a paní Sigried Caspar, zástupkyně EK z Generálního ředitelství pro zaměstnanost, sociální záležitosti a začleňování.

Druhý ročník akce Jazzové nádvoří míří do Prahy a Brna. Dva unikátní koncerty iniciované společně dvěma českými jazzovými katedrami – pražské HAMU a brněnské JAMU – podpořily festivaly JazzFestBrno a Tanec Praha. Pod vedením předních pedagogů se 21. června v české a o den později i v moravské metropoli představí studentské ansámbly obou škol i vlastní dlouhodobě fungující projekty vybraných studentů.

Díky úsilí pedagoga obou kateder a čerstvého držitele ceny Anděl v žánru world music Jiřího Slavíka a příznivé termínové shodě Jazzového nádvoří s festivalem Tanec Praha studenti zažijí rytmickou nirvánu. Ve společném ansámblu totiž vystoupí s africkým uskupením Ghana Dance Ensemble, jednou z hvězd letošního ročníku přehlídky Tanec Praha. V Praze akci hostí nádvoří HAMU na Malostranském náměstí a v Brně nádvoří Staré radnice. V obou případech začínají koncerty v 15:00. Vstup na celou akci je zdarma.

Desítky etnik s tradicí hudby a tance

Africká kultura má mnoho podob a jen v jediné zemi, jakou je Ghana, existují desítky etnik s tradicí hudby a tance, které neodlučně patří k sobě. Ghana Dance Ensemble, početný soubor tanečníků a hudebníků, aktivně vystupuje po celé zemi. Jeho ambicí však není jen udržovat tradici. Šéf souboru studoval tanec v USA a otevírá svým umělcům cesty k hledání vlastního současného výrazu, zkoumání „západních“ kultur a propojování toho, co je oběma světům blízké. Hudebníci z Ghana Dance Ensemble se pod vedením fenomenálního multiinstrumentalisty Jiřího Slavíka dali dohromady se studenty jazzových kateder HAMU a JAMU a v rámci workshopu nacvičili energický a nakažlivě pozitivní společný program. Můžete jej třeba jen poslouchat, můžete se v závěru také přidat, jak je to v Africe zvykem. Proniknutí do osobité ghanské kultury je zároveň pobídkou, jak probudit cit pro rytmus v každém z nás…

JAZZOVÉ NÁDVOŘÍ 2017

Praha 21. 6., 15:00

Nádvoří HAMU, Malostranské nám. 13

Brno, 22. 6., 15:00

Nádvoří Staré radnice, Radnická 11

Třetí ročník konference Invest MORE, tentokráte s podtitulem „Nová energie pro Moravskoslezský kraj,“ se konal v ostravském Clarion Congress Hotelu 6. června 2017. Klíčová sdělení, týkající se strategického rozvoje kraje a města Ostravy, obohatily zkušenosti investorů a developerů.

„Konferenci vnímám jako příležitost, jak přiblížit na jednom místě investorům, zaměstnavatelům, zástupcům firem, personálním agenturám i veřejnosti krajské strategické projekty. Je třeba představovat všem náš kraj takový, jaký je a bude – moderní region s průmyslovou tradicí, krásnou přírodou, vzdělanými i pracovitými lidmi. Prostě skvělé místo pro práci i život. Věřím, že konference vytvoří prostor pro navázání spolupráce i další jednání o možných klíčových tématech, které mohou náš region posunout dál,“ říká hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. 

Ostravský primátor Tomáš Macura seznámil účastníky se záměry města k rozvoji a podpoře investičního prostředí v návaznosti na Strategický plán rozvoje Ostravy pro období 2017 až 2023. „Jedním ze strategických projektů města je příprava průmyslové zóny v ostravské části Hrušov. Bude mít 35 hektarů a může tam vzniknout až 2 000 nových pracovních míst. Chceme tak reagovat na skutečnost, že průmyslové zóny v kraji jsou takřka naplněné,“ prozradil ostravský primátor Tomáš Macura.

Investiční záměry

V bloku nazvaném Investiční záměry specificky vystoupili se svými příspěvky náměstkové moravskoslezského hejtmana Jan Krkoška a Jakub Unucka. „Kromě nabídky existujících průmyslových zón existují v kraji další rozvojové plochy a zajímavé nemovitosti ve veřejném, ale i v soukromém vlastnictví, které bychom rádi ve spolupráci s vlastníky nabídli zájemcům nejen z výrobních firem, ale také developerům,“ uvedl Jan Krkoška, náměstek hejtmana MSK pro regionální rozvoj a turistický ruch.

Náměstek hejtmana MSK pro chytrý region a dopravu Jakub Unucka seznámil účastníky konference s konceptem chytrých řešení pro občany Moravskoslezského kraje a zdůraznil významnou podporu hejtmanství v této oblasti formou chytré soutěže, kterou chce podpořit originální inovativní nápady lidí z  regionu. „Chytrý kraj má lidem zpříjemnit život a hlavně vytvořit prostor pro nové podnikatelské příležitosti v regionu. V současné době budujeme sofistikovanou infrastrukturu chytrého regionu, na jehož platformě budou operovat nové dynamické firmy,“ dodal náměstek Jakub Unucka.

V doprovodné prezentaci se mohli účastníci konference seznámit s prezentací velkého investičního plánu kraje či se inspirovat už úspěšně realizovanými investičními projekty. Většina zúčastněných pak využila prostory pro obchodní jednání.

Organizací konference byla stejně jako v předcházejících letech pověřena krajská Agentura pro regionální rozvoj.

29. května v 10:00 začíná elektronický příjem žádostí do zcela nového, pilotního a celorepublikového programu určeného na hospodaření s dešťovou vodou – Dešťovka. Lidé si díky MŽP budou moci historicky zcela poprvé požádat o dotaci na nádrže pro zachytávání dešťové vody a její využití na zálivku nebo v domácnosti, např. na splachování toalety. Jedna domácnost může dostat až 105 tisíc korun!

Praha, 26. května – Elektronický příjem žádostí začne v pondělí na stránkách www.dotacedestovka.cz. Státní fond životního prostředí ČR, který stránky i program spravuje, posílí nejenom svůj IT systém, ale i provoz na krajských pracovištích, která budou došlé žádosti vyřizovat.  Vše se tedy obejde bez front. Žadatelé nejdříve odešlou žádost elektronicky a pak už stačí jen do 5 dnů doručit žádost a její přílohy osobně nebo poštou na kterékoli z třinácti krajských pracovišť SFŽP ČR. „Podle předběžných indicií může být zájem o dotace v pondělí obrovský.  Za poslední 3 týdny od spuštění našeho webu www.dotacedestovka.cz navštívilo tuto stránku přes 15 tisíc unikátních zájemců. Na dvou veletrzích v Brně jsme v průběhu pěti dnů zodpověděli bezmála tisíc dotazů jen na téma nové dotace Dešťovka, stovky lidí se obrací i na naše call centrum a krajská pracoviště,“ komentuje zájem veřejnosti ředitel SFŽP ČR Petr Valdman.

100 milionů korun, které máme v první vlně pro program vyčleněny, stačí odhadem na 3 – 5 tisíc žádostí. Na základě zájmu, ale také podle kvality žádostí, které nám fyzicky přijdou, budeme uvažovat o přidání dalších peněz. Každopádně jsou pracovníci SFŽP ČR připraveni hodnotit žádosti okamžitě a do tří neděl můžeme mít jasno,“ upozorňuje ministr životního prostředí Richard Brabec.

Jak podat žádost a jak budu vědět, že jsou k dispozici ještě dotace          

V pondělí se na stránkách www.dotacedestovka.cz přesně v 10 hodin u každého ze tří nabízených podporovaných systémů zprovozní tlačítko „Podat žádost“. To zájemcům umožní vstup do systému, kde vyplní základní údaje. Ty budou zahrnovat zejména kontaktní údaje žadatele, údaje o domě z katastru nemovitostí a technické parametry systému hospodaření s dešťovou vodou. Technické parametry najdou lidé v odborném posudku, který jim zpracoval dodavatel nebo projektant. Jde o stejné údaje, které zadávají do on-line kalkulačky, která je rovněž dostupná na webových stránkách. Na dotační kalkulačce si mohou zájemci již nyní spočítat, jak velkou nádrž si budou muset pořídit a kolik mohou na vybraný systém získat peněz.

Čerpání alokovaných prostředků bude možné sledovat on-line na stránkách programu. Příjem žádostí bude automaticky zastaven vyčerpáním alokace programu (100 milionů korun). Žádosti do zásobníku zatím nebudou přijímány. Od podání elektronické žádosti mají žadatelé o dotaci 5 dní na doručení podkladů v papírové podobě.

Seznam suchem postižených obcí

O dotaci si mohou požádat lidé po celé České republice. Jen ten nejjednodušší systém, spočívající v pořízení nádrže na dešťovou vodu, kterou budou lidé využívat pouze na zalévání zahrady, podpoříme jenom v oblastech, ve kterých se již nyní potýkají s kritickým nedostatkem vody. Například tam, kde bylo v posledních třech letech zásobování vodou nutné zajistit cisternami nebo platil zákaz zalévání a napouštění bazénů,“ informuje ministr Brabec a dodává, že dotace se v případě tohoto nejjednoduššího systému může vyšplhat až na 55 tisíc korun.

Zda konkrétní obec patří dle kritérií programu mezi suchem postižené oblasti, lidé doloží v rámci žádosti o dotaci buď formou písemného stanoviska obce, nebo odkazem na veřejně dostupné dokumenty (např. na webových stránkách obce). Nově mají zájemci také možnost nahlédnout do “živého“ seznamu již ověřených obcí, který pro ně SFŽP ČR vede. Sem jsou postupně zapisovány informace z obcí podle toho, zda spadají či nespadají do suchých oblastí a zda již tuto informaci podaly na SFŽP ČR.

Dotazník pro všechny obce i městské části v ČR

„Abychom žadatelům usnadnili hledání, zda právě jejich obec leží v oblasti s akutním nedostatkem vody, zpracovali jsme dotazník, který jsme prostřednictvím Svazu měst a obcí České republiky rozeslali na všechny obce i městské části v ČR. Na základě došlých odpovědí průběžně aktualizujeme seznam prověřených obcí, který je k dispozici na webových stránkách programu. Pokud žadatel najde v seznamu informaci, že jeho obec spadá do suchem postižené oblasti, nemusí již spolu s žádostí tuto informaci dokládat a podání žádosti tak pro něj bude ještě snadnější,“ upřesňuje ministr Brabec.

„Seznam je samozřejmě závislý na obcích, tedy zda již tuto informaci předaly na SFŽP ČR. Pokud žadatel svou obec v seznamu nenajde, nemusí to ještě znamenat, že jeho obec do suchem postižené oblasti nespadá, ale  , že jsme od dané obce ještě neobdrželi vyjádření. V takovém případě musí žadatel individuálně doložit naplnění kritérií stanoviskem obce nebo odkazem na webové stránky,“ doplňuje Petr Valdman, ředitel SFŽP ČR.

V úterý 23. května byl slavnostně zahájen jubilejní 20. ročník nejvýznamnější a největší vodohospodářské výstavy v České republice VODOVODY-KANALIZACE 2017. Ta probíhá ve dnech 23.–25. května na výstavišti v Praze-Letňanech. Pořadatelem akce je Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. (SOVAK ČR).

Historie uplynulých let odborně zaměřené výstavy, která se stala nejdůležitější výstavou v oboru vodovodů a kanalizací v České republice a patří mezi uznávané i v zahraničním kontextu, je úctyhodná. Její začátek lze nalézt na výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích, kde v roce 1995 proběhl 1. ročník výstavy VODOVODY–KANALIZACE. Přes výstaviště v Plzni, v Praze-Holešovicích a Brně se výstava v roce 2013 vrátila do Prahy, tentokrát na letňanské výstaviště, a od stejného roku se stala výstavou bienální.

Zajistit dostatek pitné vody

Ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka mimo jiné uvedl: „Důležitými úkoly zemědělského resortu je chránit obyvatele před následky povodní a zároveň zajistit dostatek pitné vody pro lidi, zemědělství, průmysl, energetiku a téměř všechny obory lidské činnosti, neboť je pro ně nezbytná. Délka kanalizační sítě byla v roce 2016 prodloužena o 1 257 kilometrů a dosáhla 47 141 kilometrů. Celkový počet čistíren odpadních vod v celé České republice se dle údajů Českého statistického úřadu zvýšil oproti předešlému roku o 59, tedy na 2 554.Z těchto čísel je patrné, jak velkou důležitost přikládá stát vodě a její distribuci obyvatelům. Ve své práci budeme samozřejmě pokračovat i nadále.“

Mgr. Richard Brabec, ministr životního prostředí, ve své úvodní řeči upozornil na změnu klimatu a s ní související problémy se suchem, které nás v budoucnu bude trápit čím dál častěji. Zmínil nezbytnost dostupnosti a ochrany vodních zdrojů a možnosti dotací z Evropské unie, zejména Operační program Životní prostředí, který značné prostředky poskytuje právě vodohospodářství.

Předseda Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. (SOVAK ČR) Ing. František Barák přivítal vystavovatele i návštěvníky výstavy VODOVODY-KANALIZACE 2017 a zdůraznil, že výstava je centrem setkání producentů a uživatelů moderní vodárenské techniky a technologií, čistíren odpadních vod a řady dalších výrobků a služeb a místem pro získání uceleného komplexu odborných informací z vodárenského oboru. „Na výstavě máme možnost seznámit širokou veřejnost s tím, jak komplikovaná a složitá je výroba a distribuce pitné vody,“ řekl Ing. Barák, „ a jak komplikované je odkanalizování a vyčistění odpadních vod. Ne každý si uvědomuje, co všechno je třeba udělat, než je možné doma otočit kohoutkem a pustit si kvalitní pitnou vodu. Plošné zajištění dostatku pitné vody v odpovídající kvalitě považuje SOVAK ČR za klíčový strategický a veřejný zájem.“

Využívání vodních zdrojů

Ing. Oldřich Vlasák, ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. (SOVAK ČR) podotkl, že veletrh je zaměřen především na využívání vodních zdrojů, zásobování kvalitní vodou a čištění vod odpadních, což jsou témata, která se dotýkají každé domácnosti a spoluurčují kvalitu života nás všech.

Minulý ročník výstavy přilákal přes 9 tisíc návštěvníků z 26 zemí světa. Letos účastníky a návštěvníky čeká téměř 350 prezentujících firem na ploše přes 6 000 m2. „I v tomto jubilejním ročníku se mohou návštěvníci těšit na osvědčenou kombinaci široké přehlídky inovací, technologických zlepšení a aktuálních oborových informací,“ uvedl Ing. Aleš Pohl, ředitel společnosti Exponex s.r.o., která výstavu organizuje.

Doprovodný program pořadatelé a organizátoři obohatili již tradičně o řadu soutěží. Odborná komise bude vybírat nejlepší exponát v soutěži ZLATÁ VOD-KA 2017 a také Nejlepší expozici. Soutěžit se bude i ve zručnosti montérů vodohospodářských společností, již tradičně bude probíhat také doprovodná soutěž učňů oboru Instalatér. Návštěvníci si budou moci prohlédnout také výstavu vybraných fotografií z fotosoutěže VODA 2017 i výstavu charitativní organizace Člověk v tísni – projekty humanitární a rozvojové pomoci na téma voda.

Výstava, jejíž součástí je i řada odborných přednášek, je přínosná pro starosty měst a obcí a zástupce komunální sféry, provozovatele vodovodů a kanalizací, stavební firmy, projektanty či investory, zástupce průmyslu, finančních institucí, poradenských institucí v oblasti ochrany životního prostředí a všechny, které problematika vodohospodářství zajímá. Výstava se koná jednou za dva roky s mezinárodní účastí.