Domů Nezařazené

29. května v 10:00 začíná elektronický příjem žádostí do zcela nového, pilotního a celorepublikového programu určeného na hospodaření s dešťovou vodou – Dešťovka. Lidé si díky MŽP budou moci historicky zcela poprvé požádat o dotaci na nádrže pro zachytávání dešťové vody a její využití na zálivku nebo v domácnosti, např. na splachování toalety. Jedna domácnost může dostat až 105 tisíc korun!

Praha, 26. května – Elektronický příjem žádostí začne v pondělí na stránkách www.dotacedestovka.cz. Státní fond životního prostředí ČR, který stránky i program spravuje, posílí nejenom svůj IT systém, ale i provoz na krajských pracovištích, která budou došlé žádosti vyřizovat.  Vše se tedy obejde bez front. Žadatelé nejdříve odešlou žádost elektronicky a pak už stačí jen do 5 dnů doručit žádost a její přílohy osobně nebo poštou na kterékoli z třinácti krajských pracovišť SFŽP ČR. „Podle předběžných indicií může být zájem o dotace v pondělí obrovský.  Za poslední 3 týdny od spuštění našeho webu www.dotacedestovka.cz navštívilo tuto stránku přes 15 tisíc unikátních zájemců. Na dvou veletrzích v Brně jsme v průběhu pěti dnů zodpověděli bezmála tisíc dotazů jen na téma nové dotace Dešťovka, stovky lidí se obrací i na naše call centrum a krajská pracoviště,“ komentuje zájem veřejnosti ředitel SFŽP ČR Petr Valdman.

100 milionů korun, které máme v první vlně pro program vyčleněny, stačí odhadem na 3 – 5 tisíc žádostí. Na základě zájmu, ale také podle kvality žádostí, které nám fyzicky přijdou, budeme uvažovat o přidání dalších peněz. Každopádně jsou pracovníci SFŽP ČR připraveni hodnotit žádosti okamžitě a do tří neděl můžeme mít jasno,“ upozorňuje ministr životního prostředí Richard Brabec.

Jak podat žádost a jak budu vědět, že jsou k dispozici ještě dotace          

V pondělí se na stránkách www.dotacedestovka.cz přesně v 10 hodin u každého ze tří nabízených podporovaných systémů zprovozní tlačítko „Podat žádost“. To zájemcům umožní vstup do systému, kde vyplní základní údaje. Ty budou zahrnovat zejména kontaktní údaje žadatele, údaje o domě z katastru nemovitostí a technické parametry systému hospodaření s dešťovou vodou. Technické parametry najdou lidé v odborném posudku, který jim zpracoval dodavatel nebo projektant. Jde o stejné údaje, které zadávají do on-line kalkulačky, která je rovněž dostupná na webových stránkách. Na dotační kalkulačce si mohou zájemci již nyní spočítat, jak velkou nádrž si budou muset pořídit a kolik mohou na vybraný systém získat peněz.

Čerpání alokovaných prostředků bude možné sledovat on-line na stránkách programu. Příjem žádostí bude automaticky zastaven vyčerpáním alokace programu (100 milionů korun). Žádosti do zásobníku zatím nebudou přijímány. Od podání elektronické žádosti mají žadatelé o dotaci 5 dní na doručení podkladů v papírové podobě.

Seznam suchem postižených obcí

O dotaci si mohou požádat lidé po celé České republice. Jen ten nejjednodušší systém, spočívající v pořízení nádrže na dešťovou vodu, kterou budou lidé využívat pouze na zalévání zahrady, podpoříme jenom v oblastech, ve kterých se již nyní potýkají s kritickým nedostatkem vody. Například tam, kde bylo v posledních třech letech zásobování vodou nutné zajistit cisternami nebo platil zákaz zalévání a napouštění bazénů,“ informuje ministr Brabec a dodává, že dotace se v případě tohoto nejjednoduššího systému může vyšplhat až na 55 tisíc korun.

Zda konkrétní obec patří dle kritérií programu mezi suchem postižené oblasti, lidé doloží v rámci žádosti o dotaci buď formou písemného stanoviska obce, nebo odkazem na veřejně dostupné dokumenty (např. na webových stránkách obce). Nově mají zájemci také možnost nahlédnout do “živého“ seznamu již ověřených obcí, který pro ně SFŽP ČR vede. Sem jsou postupně zapisovány informace z obcí podle toho, zda spadají či nespadají do suchých oblastí a zda již tuto informaci podaly na SFŽP ČR.

Dotazník pro všechny obce i městské části v ČR

„Abychom žadatelům usnadnili hledání, zda právě jejich obec leží v oblasti s akutním nedostatkem vody, zpracovali jsme dotazník, který jsme prostřednictvím Svazu měst a obcí České republiky rozeslali na všechny obce i městské části v ČR. Na základě došlých odpovědí průběžně aktualizujeme seznam prověřených obcí, který je k dispozici na webových stránkách programu. Pokud žadatel najde v seznamu informaci, že jeho obec spadá do suchem postižené oblasti, nemusí již spolu s žádostí tuto informaci dokládat a podání žádosti tak pro něj bude ještě snadnější,“ upřesňuje ministr Brabec.

„Seznam je samozřejmě závislý na obcích, tedy zda již tuto informaci předaly na SFŽP ČR. Pokud žadatel svou obec v seznamu nenajde, nemusí to ještě znamenat, že jeho obec do suchem postižené oblasti nespadá, ale  , že jsme od dané obce ještě neobdrželi vyjádření. V takovém případě musí žadatel individuálně doložit naplnění kritérií stanoviskem obce nebo odkazem na webové stránky,“ doplňuje Petr Valdman, ředitel SFŽP ČR.

V úterý 23. května byl slavnostně zahájen jubilejní 20. ročník nejvýznamnější a největší vodohospodářské výstavy v České republice VODOVODY-KANALIZACE 2017. Ta probíhá ve dnech 23.–25. května na výstavišti v Praze-Letňanech. Pořadatelem akce je Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. (SOVAK ČR).

Historie uplynulých let odborně zaměřené výstavy, která se stala nejdůležitější výstavou v oboru vodovodů a kanalizací v České republice a patří mezi uznávané i v zahraničním kontextu, je úctyhodná. Její začátek lze nalézt na výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích, kde v roce 1995 proběhl 1. ročník výstavy VODOVODY–KANALIZACE. Přes výstaviště v Plzni, v Praze-Holešovicích a Brně se výstava v roce 2013 vrátila do Prahy, tentokrát na letňanské výstaviště, a od stejného roku se stala výstavou bienální.

Zajistit dostatek pitné vody

Ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka mimo jiné uvedl: „Důležitými úkoly zemědělského resortu je chránit obyvatele před následky povodní a zároveň zajistit dostatek pitné vody pro lidi, zemědělství, průmysl, energetiku a téměř všechny obory lidské činnosti, neboť je pro ně nezbytná. Délka kanalizační sítě byla v roce 2016 prodloužena o 1 257 kilometrů a dosáhla 47 141 kilometrů. Celkový počet čistíren odpadních vod v celé České republice se dle údajů Českého statistického úřadu zvýšil oproti předešlému roku o 59, tedy na 2 554.Z těchto čísel je patrné, jak velkou důležitost přikládá stát vodě a její distribuci obyvatelům. Ve své práci budeme samozřejmě pokračovat i nadále.“

Mgr. Richard Brabec, ministr životního prostředí, ve své úvodní řeči upozornil na změnu klimatu a s ní související problémy se suchem, které nás v budoucnu bude trápit čím dál častěji. Zmínil nezbytnost dostupnosti a ochrany vodních zdrojů a možnosti dotací z Evropské unie, zejména Operační program Životní prostředí, který značné prostředky poskytuje právě vodohospodářství.

Předseda Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. (SOVAK ČR) Ing. František Barák přivítal vystavovatele i návštěvníky výstavy VODOVODY-KANALIZACE 2017 a zdůraznil, že výstava je centrem setkání producentů a uživatelů moderní vodárenské techniky a technologií, čistíren odpadních vod a řady dalších výrobků a služeb a místem pro získání uceleného komplexu odborných informací z vodárenského oboru. „Na výstavě máme možnost seznámit širokou veřejnost s tím, jak komplikovaná a složitá je výroba a distribuce pitné vody,“ řekl Ing. Barák, „ a jak komplikované je odkanalizování a vyčistění odpadních vod. Ne každý si uvědomuje, co všechno je třeba udělat, než je možné doma otočit kohoutkem a pustit si kvalitní pitnou vodu. Plošné zajištění dostatku pitné vody v odpovídající kvalitě považuje SOVAK ČR za klíčový strategický a veřejný zájem.“

Využívání vodních zdrojů

Ing. Oldřich Vlasák, ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. (SOVAK ČR) podotkl, že veletrh je zaměřen především na využívání vodních zdrojů, zásobování kvalitní vodou a čištění vod odpadních, což jsou témata, která se dotýkají každé domácnosti a spoluurčují kvalitu života nás všech.

Minulý ročník výstavy přilákal přes 9 tisíc návštěvníků z 26 zemí světa. Letos účastníky a návštěvníky čeká téměř 350 prezentujících firem na ploše přes 6 000 m2. „I v tomto jubilejním ročníku se mohou návštěvníci těšit na osvědčenou kombinaci široké přehlídky inovací, technologických zlepšení a aktuálních oborových informací,“ uvedl Ing. Aleš Pohl, ředitel společnosti Exponex s.r.o., která výstavu organizuje.

Doprovodný program pořadatelé a organizátoři obohatili již tradičně o řadu soutěží. Odborná komise bude vybírat nejlepší exponát v soutěži ZLATÁ VOD-KA 2017 a také Nejlepší expozici. Soutěžit se bude i ve zručnosti montérů vodohospodářských společností, již tradičně bude probíhat také doprovodná soutěž učňů oboru Instalatér. Návštěvníci si budou moci prohlédnout také výstavu vybraných fotografií z fotosoutěže VODA 2017 i výstavu charitativní organizace Člověk v tísni – projekty humanitární a rozvojové pomoci na téma voda.

Výstava, jejíž součástí je i řada odborných přednášek, je přínosná pro starosty měst a obcí a zástupce komunální sféry, provozovatele vodovodů a kanalizací, stavební firmy, projektanty či investory, zástupce průmyslu, finančních institucí, poradenských institucí v oblasti ochrany životního prostředí a všechny, které problematika vodohospodářství zajímá. Výstava se koná jednou za dva roky s mezinárodní účastí.

Simulační centrum pro praktickou výuku budoucích lékařů začne počátkem příštího roku stavět v bohunickém kampusu Masarykova univerzita (MU). Uspěla totiž s projektem nazvaným Strategické investice Masarykovy univerzity do vzdělávání SIMU+ s celkovým rozpočtem téměř 1,2 miliardy korun. Projekt úspěšně prošel hodnocením ze strany ministerstva školství a během léta by měl získat rozhodnutí o přidělení dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

„Kvalita výuky a možnost získat praktické zkušenosti již během studia jsou dlouhodobě naší hlavní prioritou, a proto jsme při přípravě strategického projektu soustředili pozornost na opatření zvyšující kvalitu výuky včetně simulačních center, která jsme dosud znali jen ze zahraničí,“ řekl rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek.

Projekt bude realizován napříč celou univerzitou a budou do něj zapojeny téměř všechny fakulty. Stěžejní částí je vybudování Komplexního simulačního centra v Univerzitním kampusu Bohunice, které bude sloužit zejména studentům studijních programů Všeobecné a Zubní lékařství. Nízkoenergetická pětipatrová budova bude simulovat reálné nemocniční prostředí od urgentního příjmu s plně vybavenou maketou sanitního vozu, přes heliport, JIP, operační sály, porodní sál, vyšetřovny, stomatologické ordinace, až po standardní nemocniční pokoje. Studenti tak budou mít možnost osvojit si běžné, složitější i velmi komplikované úkony v bezpečném prostředí simulačního centra.

Jedinečné pro svou komplexnost

„Plánovaný koncept ovlivní zásadním způsobem současnou i budoucí výuku lékařských programů. Simulační centrum je jedinečné nejen svou komplexností, ale především zapojením nejmodernějších prvků simulační medicíny do běžné výuky. Každá místnost, simulátor či výuková pomůcka bude mít své pevně zakotvené místo ve výukovém procesu,“ řekl iniciátor projektu a garant odborné části Petr Štourač.

Nová budova bude stát v blízkosti novostavby jihomoravských záchranářů. Celková výměra by měla činit 8000 m². Částka investovaná do stavby a jejího vybavení se bude pohybovat kolem 880 milionů korun.

Schválený projekt obsahuje i aktivity zaměřené na inovaci výuky v dalších studijních programech ostatních fakult MU. Studenti žurnalistiky tak dostanou multimediální integrovaný newsroom s redakčním systémem. Na filozofické fakultě vznikne díky dotaci zvukové nahrávací studio a na přírodovědecké fakultě bude pro účely výuky vybudován hydrogeologický vrt.

Od ukončení minulé plavební sezóny byla veškerá činnost zaměřena na opravy, údržbu, přípravu plavební cesty a bezproblémový průběh nové plavební sezóny. I v tak krátkém období mezi sezónami Povodí Moravy dokončilo několik významných akcí. Práce na zahájení sezóny vrcholí, aby byla vodní cesta na začátku května pro návštěvníky připravena. Povodí Moravy investovalo do oprav a úprav Baťova kanálu před zahájením sezóny téměř 7 miliónu korun.

Na konci března Povodí Moravy pokračuje v přípravě plavebních komor před odemykáním nové plavební sezóny. „Do dnešní doby jsme vyčistili dolní a horní zhlaví (tedy prostory chodu vzpěrných vrat a nápustných zařízení) na plavební komoře Petrov, Strážnice I., Strážnice II. a Vnorovy II. V současnosti odtěžujeme bahno a štěrk z rejd plavební komory Vnorovy I., abychom zajistili potřebnou plavební hloubku,“ popisuje průběh předsezónních prací ředitel vodní cesty Baťův kanál Pavel Cenek. Práce pro zajištění bezpečné plavební hloubky budou probíhat do zahájení plavební sezóny i na ostatních rejdách plavebních komor.

Vzrůstající provoz

Se vzrůstajícím lodním provozem v říčních či kanálových úsecích je nutné věnovat více pozornosti a také finančních prostředků na údržbu či obnovu Baťova kanálu. Aby byl provoz co nejméně omezen, je nutno většinu oprav a údržby provádět mimo dobu, kdy probíhá plavba. To ale značně komplikuje provádění prací a prodlužuje termíny realizací jednotlivých oprav či staveb. „Opravy jsme zahájili hned po konci loňské sezóny. Na začátku prosince jsme opravili nápustné zařízení plavební komory Petrov. Opravili jsme česle na vtoku do válcového stavidla a samotné válcové stavidlo. Než mohlo dojít k samotné opravě, museli jsme zahradit plavební komoru dolní a horní dvojitou hradící stěnou s jílovým těsněním, vyčerpat vodu a odstranit nánosy a naplaveniny,“ vysvětluje Pavel Cenek.

Odstraněné poškozené stromy

V podzimních a zimních měsících z počátku letošního roku provedlo Povodí Moravy na celém úseku plavební cesty zdravotní probírku břehových porostů. Vodohospodáři odstranili suché a poškozené stromy, náletové dřeviny a křoviny z plavební dráhy. Na špatném zdravotním stavu doprovodného porostu se podepisuje aktivní činnost bobra evropského. Kvůli okusům se velké stromy stávají obzvláště nebezpečným prvkem. „Největší škody nám dělá bobr hloubením nor v hrázích Baťova kanálu, kde téměř stojatá voda a pěstované produkty na okolních zemědělských pozemcích představují pro rozšiřování bobří populace ideální podmínky. Škody takto vzniklé na hrázích jsou doslova alarmující,“ počítá škody Pavel Cenek. Jen na Baťově kanálu ročně vodohospodáři sanují škody po bobrovi v řádu stovek tisíc korun.

Udržování bezpečného a provozuschopného stavu vodní cesty a zajišťování provozních funkcí všech zařízení sloužících plavebnímu provozu je trvalý úkol správců vodních cest. Povodí Moravy, s.p. je dle zákona číslo 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě správcem vodní cesty řeky Moravy a Průplavu Otrokovice – Rohatec (Baťův kanál). V souladu s ustanovením tohoto zákona provádí Povodí Moravy, s.p., závod Střední Morava v Uherském Hradišti, v rámci svých povinností práce na vodní cestě související s provozem, údržbou, obnovou a modernizací dopravně významné využívané vodní cesty.

Ačkoliv vedení Moravskoslezského kraje intenzivně jedná s ministerstvy dopravy a životního prostředí, Ředitelstvím silnic a dálnic, spolky a dalšími organizacemi, aby se co nejdříve mohla začít stavět tzv. Prodloužená Rudná v Ostravě, situace se komplikuje.

Krajský úřad MSK akceptoval právní názor, že záměr postavit chybějících 400 metrů komunikace, kvůli kterým projíždějí všechny automobily ve směru Ostrava – Opava ulicí 17. listopadu v Ostravě-Porubě a výrazně tak zhoršují dopravu i životní prostředí v tomto městském obvodu, nelze ukončit zjišťovacím řízením. Je nutné ho posoudit v přísnějším režimu v kompetenci Ministerstva životního prostředí. Znamená to spustit tzv. celý proces EIA, který může trvat zhruba 6 měsíců.

Náměstkyně hejtmana pro životní prostředí Jarmila Uvírová potvrdila, že věc proto dnes (10. 4.) Moravskoslezský kraj předal Ministerstvu životního prostředí. Potvrzení, že plánovaná stavba nemá zásadní negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví (výsledek EIA), je jednou z podmínek vydání stavebního povolení.

Životně důležité obchvaty

„Kraj životně potřebuje obchvaty měst, hlavně Ostravy-Poruby, Třince, Frýdku-Místku, Opavy a Krnova, po kvalitním silničním napojení volá také Novojičínsko, Karvinsko, Havířovsko a Bruntálsko. Krajská politická reprezentace sice v tomto směru nemá pravomoci rozhodovat, to je věc státu, ale intenzivně jsme jednali a hájíme zájmy regionu na ministerstvu dopravy, životního prostředí a ŘSD, komunikujeme s občanskými spolky, vlastníky věcných břemen a dalšími institucemi,“ uvedl moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák. Dodal, že také moravskoslezský krajský úřad dělá maximum pro to, aby celý proces, pokud jde o formální stránku a nejrůznější povolení, proběhl hladce a v zákonných lhůtách.

 „Pokud jde o Prodlouženou Rudnou, krajský úřad se celou dobu snažil nalézt oporu, aby záměr postavit tuto důležitou dopravní spojnici v Ostravě nemusel být zbytečně posuzován v celém procesu EIA, ale v kratším zjišťovacím řízení. Ale vzhledem k nejednotným právním výkladům kategorie stavby ze strany ministerstev a kvůli zajištění právní jistoty považuje krajský úřad za nejlepší řešení předat veškerou agendu Ministerstvu životního prostředí a celý proces EIA spustit,“ vysvětlil ředitel Krajského úřadu MSK Tomáš Kotyza.

Nejvhodnější řešení

Spustit celý proces EIA považuje v této chvíli za pragmatické a nejvhodnější řešení i náměstek hejtmana pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka. „Pokud budeme i nadále předpokládat maximální obstrukce ze strany majitelů pozemků a dalších spolků, vychází z hlediska času lépe provedení celého procesu EIA, proti kterému se nelze odvolat. Případný soudní přezkum navazujících řízení trvá do 90 dnů. Pokud bychom šli variantou zjišťovacího řízení, bude proces mnohem delší, protože nespokojené strany mají v tomto případě možnost se odvolat a navíc podat žalobu ke správnímu soudu. Ten ovšem není vázán žádnou lhůtou, do které musí rozhodnout,“ řekl náměstek hejtmana Jakub Unucka.

Zdůraznil, že vedení Moravskoslezského kraje bude i nadále komunikovat s vlastníky pozemků a věcných břemen, kteří několik let blokují jakékoliv rozhodnutí a aktivity vedoucí k vydání stavebního povolení a zahájení stavby této klíčové spojnice krajského města. „Věcná břemena, jednání s jejich vlastníky, to je daleko složitější a zdlouhavější problém než proces EIA. Kdyby všichni dodržovali všechny lhůty, tak už dávno po Prodloužené Rudné jezdíme. Jsem přesvědčen o tom, že velký podíl na této patové situaci má i Katastrální úřad. Moravskoslezský kraj proto připravuje a podá stížnost k jeho nadřízenému orgánu, tedy Českému úřadu zeměměřičskému a katastrálnímu,“ konstatoval náměstek hejtmana Jakub Unucka.

Z Pardubic začne létat irská letecká společnost Ryanair. Na podzim začne provozovat pravidelnou leteckou linku Pardubice – Londýn. Valná hromada společnosti East Bohemian Airport, která pardubické letiště provozuje, se v tomto týdnu rozhodla podpořit vznik této linky.

„Příchod Ryanairu na pardubické letiště je významným mezníkem v obchodní strategii společnosti. Po pečlivé úvaze jsme se rozhodli přistoupit na podmínky letecké společnosti.  Smlouva s Ryanair bude uzavřena na pět let s tím, že poměr výnosů a nákladů bude podle modelových propočtů pro společnost kladný,“ řekl náměstek primátora Jan Řehounek, který zastupuje město v představenstvu EBA.

Možná začne už v září

Irský nízkonákladový letecký dopravce plánuje podle původní dohody první let mezi Pardubicemi a Londýnem na konec října, zvažuje však, zda provoz linky nezahájí už v září. Již dnes na svých stránkách nabízí letenky na tři spoje týdně (úterý, čtvrtek, sobota). Cena jednosměrné letenky začíná na 679 korunách. „Jsem velmi ráda, že se nám podařilo do Pardubic přivést jednu z největších dopravních společností a věřím, že k lince do Londýna přibydou další. Londýn je z hlediska leteckého provozu nejvýznamnější destinací, kterou lze využít jako přestupní místo k letům do celého světa,“ uvedla ředitelka letiště Hana Šmejkalová.

Ryanair dosud v České republice využívá letiště v Praze, Brně a Ostravě, Pardubice budou čtvrtým.  Je již druhou leteckou společností v letošním roce, která se rozhodla pro své lety využívat pardubické letiště. Od března létá do z Petrohradu do Pardubic Rossiya Airlines, dceřiná společnost ruského Aeroflotu.

Ambiciózní strategie MŽP na ochranu klimatu do 2030 a postupný přechod na nízko-emisní hospodářství do 2050 dostala od vlády zelenou. Politika ochrany klimatu (POK) v České republice identifikuje cíle, priority a konkrétní opatření ke snižování emisí skleníkových tak, aby ČR dodržela závazky vyplývající z mezinárodních dohod a evropských cílů. POK suverénně – i bez přijetí antifosilního zákona – přispěje k dlouhodobému, postupnému přechodu na konkurenceschopné nízko-emisní hospodářství ČR.

„Politika ochrany klimatu přináší řadu pozitivních a ambiciózních cílů, ať jsou jimi snížení emisí skleníkových plynů, zlepšení kvality ovzduší, výzvy v oblasti nových čistých technologií, posílení naší konkurenceschopnosti nebo snížení energetické náročnosti, která je v ČR stále jednou z nejvyšších v rámci zemí EU i OECD. POK mimo jiné také přispěje ke snížení naší závislosti na dovážených fosilních palivech,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

128 milionů tun emisí skleníkových plynů

„Podle národní inventarizace emisí skleníkových plynů vypustila ČR v roce 2015 do atmosféry téměř 128 milionů tun emisí skleníkových plynů. Oproti roku 2013 došlo k nárůstu emisí skleníkových plynů o 1,3 milionu tun, tedy přibližně o 1 %, což je především důsledkem příznivého ekonomického vývoje. Oproti roku 1990 se emise snížily již od více než 35 %. Redukce emisí má podle POK pokračovat svižným tempem, s výhledem do roku 2020 mají emise skleníkových plynů klesnout o minimálně 32 milionů tun v porovnání s rokem 2005, to znamená zhruba snížení o 20 %. Do roku 2030 má dojít k poklesu o 44 milionů tun, tedy o téměř 30 %. V porovnání s emisemi skleníkových plynů v roce 1990 je to pak snížení až o 48 %, takže s přehledem naplníme naše závazky vůči EU snížit emise oproti roku 1990 nejméně o 40 % do roku 2030,“ představuje novou státní strategii ochrany klimatu ministr Brabec.

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s dalšími rezorty v Politice ochrany klimatu ČR definuje zásadní opatření s největším potenciálem pro snižování emisí skleníkových plynů v jednotlivých odvětvích ekonomiky jako je energetika, konečná spotřeba energie, průmysl, doprava, zemědělství a lesnictví či odpadové hospodářství až do roku 2030.

Realizace jednotlivých opatření navržených POK v kombinaci s opatřeními formulovanými ve Střednědobé strategii zlepšení kvality ovzduší v České republice (do roku 2020) a Národním programu snižování emisí v ČR) se příznivě odrazí na celkovém snížení emisí skleníkových plynů i imisního zatížení ohrožujícího zdraví obyvatel.

Evropské strukturální a investiční fondy

V programovém období 2014–2020 představují klíčový zdroj financování POK Evropské strukturální a investiční fondy, z nichž bylo na opatření související se změnou klimatu vyčleněno více než 20 % z celkové alokace. Dalším významným zdrojem financí ke snižování emisí skleníkových plynů z průmyslu zůstane i po roce 2020 systém obchodování s emisními povolenkami (EU ETS) a přinese další modernizaci energetiky i technologické inovace. POK rovněž navrhuje zvážit zavedení uhlíkové daně pro sektory, které nespadají do systému EU ETS. Nejprve ale bude nutné provést analýzu dopadů a teprve na jejím základě posoudit možnost zavedení tohoto opatření. Realizace jednotlivých opatření POK budou pravidelně po pěti letech vyhodnocována a samotná POK projde do roku 2023 aktualizací. Přijetí Politiky ochrany klimatu v ČR je rozpočtově neutrální a realizace jednotlivých úkolů bude záviset na aktuálních možnostech státního rozpočtu České republiky.

Politika ochrany klimatu nahrazuje třináct let starý Národní program na zmírnění dopadů změny klimatu v České republice. Koresponduje se Státní politikou životního prostředí a úzce navazuje na Státní energetickou koncepci, která byla klíčovým vstupem pro její zpracování. Zároveň doplňuje vládou schválenou Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR, ta se zaměřuje na problematiku adaptace na změnu klimatu.

Od pondělí 20. 3. 2017 mohou zaměstnavatelé opět žádat o příspěvek v rámci II. výzvy v projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“ (POVEZ II). Úřad práce ČR zahajuje příjem žádostí v 10.00 hodin. Příspěvek ve výši až šest milionů korun ročně mohou získat zaměstnavatelé, kteří se rozhodnou investovat do odborného rozvoje svých pracovníků.

Projekt POVEZ II realizuje ÚP ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost, a to v období od 1. 12. 2015 do 30. 11. 2020. Díky němu mohou zaměstnavatelé získat finanční příspěvky na zvyšování odborných znalostí a dovedností stávajících a budoucích zaměstnanců. Pomůže i těm, kteří právě nastoupili a potřebují více času na zaučení. Zapojit se do něj mohou také osoby samostatně výdělečně činné, a to jak se zaměstnanci, tak i bez nich.

„Cílem projektu je udržení a zvýšení konkurenceschopnosti a adaptability firem díky vyšší profesní kompetenci jejich zaměstnanců. Přidanou hodnotou projektu je podpora vzdělávání zaměstnanců nad 54 let, kteří jsou vzhledem ke svým zkušenostem významným přínosem v pracovním týmu v organizaci,“ upřesňuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

Nově elektronicky

Příjem žádostí o příspěvky bude nově probíhat elektronicky a formou kolových výzev se stanovenou výší alokace. V praxi to znamená, že zájemce o příspěvek nejdříve vyplní elektronický formulář žádosti, který odešle prostřednictvím webové aplikace. Následně bude mít k dispozici žádost ve formátu PDF. Tu pošle, se všemi přílohami, buď datovou zprávou, nebo v listinné podobě ÚP ČR.

Úřad práce ČR má ve II. výzvě celkem k dispozici 1 mld. Kč. Po vyčerpání přidělených peněz příjem žádostí na určitou dobu automaticky pozastaví. Aktuální výše čerpání alokace bude dostupná na webových stránkách http://povez.uradprace.cz. Žadatel může podat žádosti v celkovém objemu maximálně 6 mil. Kč za kalendářní rok.

V rámci projektu POVEZ II podpoří Úřad práce ČR akreditované i neakreditované kurzy a odbornou jazykovou výuku v minimálním rozsahu 40 hodin na jednoho účastníka. Výjimku v tomto ohledu tvoří odborné technické vzdělávání a vzdělávání řidičů (kurzy zaměřené na získání řidičského oprávnění skupiny C, E, T včetně profesního průkazu, obsluhu vysokozdvižných vozíků a CNC strojů nebo získání svářečského průkazu). Na vzdělávání v tzv. měkkých dovednostech už nebude ÚP ČR v rámci projektu finančně přispívat.

Rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce

O přiznání příspěvku a jeho výši rozhoduje konkrétní krajská pobočka Úřadu práce ČR. Při posuzování žádostí bere mimo jiné v potaz, jestli poskytnutá podpora pomůže zlepšit situaci na konkrétním trhu práce nebo zda bude mít vzdělávání pozitivní dopad na podnik i samotného zaměstnance. Příspěvek na vzdělávací aktivitu může dosáhnout až 85 % skutečně vynaložených nákladů. Mzdový příspěvek na jednoho zaměstnance pak činí nejvýše 198 Kč za hodinu, včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění. Žadatel může v průměru čerpat až 500 tis. Kč měsíčně.

Projekt POVEZ II sklidil v období I. výzvy značný ohlas. O vstup do něj žádala řada firem a ÚP ČR uzavřel více než 7 000 dohod se zaměstnavateli. Vzděláváním úspěšně prošlo téměř 18 tisíc osob, 2 000 z nich pak bylo starších 54 let.

Podrobnosti k projektu POVEZ II jsou k dispozici na  http://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/povez-ii.Potřebné informace se zájemci dozví i na příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR.

Společnost VERA loni ve spolupráci s redakcí Moderní obce uspořádala tři akce, které podpořily děti a seniory. V rámci kampaně s názvem „Udělejte, co lidé ocení!“ připravila stejnojmenný projekt zaměřený na pomoc nejohroženějším skupinám naší společnosti. Během března máte opět možnost se do něj přihlásit.

Jak projekt vznikl

„V loňském roce jsme se pustili do jedinečného projektu, který propojuje generace a přináší skutečnou radost všem zúčastněným. Zástupci měst mohli přihlásit dětské domovy, nemocnice a domovy seniorů a dopřát jejich klientům to, co skutečně ocení. Zpětně musím potvrdit, že se to povedlo a lidé ocenili nejen dárky, ale hlavně čas, který strávili zábavou, patřil pouze jim a mohli si jej užívat plnými doušky,“ říká Miroslava Vošoustová, marketingová ředitelka společnosti VERA, která se věnuje vývoji a implementaci komplexních informačních systémů pro veřejnou správu. V letošním roce bude projekt pokračovat, stejně jako kampaň, která apeluje na samosprávy, aby elektronizovali agendy úřadu a pomáhali tak i všem ostatním občanům.

Kde jsme pomohli

Navštívili jsme domov seniorů v Přelouči, kde proběhlo interview se starostkou Irenou Burešovou a vystoupily členky baletního studia Ballet Prima Pardubice. Všechny přítomné srdečně přivítala Danuše Fomiczewová, ředitelka Domova u fontány, která převzala dárky pro klienty. Mezi ty patřily zajímavé knihy, hudební nástroje, cestopisné DVD či hry, které jsou speciálně uzpůsobeny seniorům. Společnost VERA podpořila i nadcházející pálení čarodějnic pořádnou dávkou klasických buřtů a piva.

Na Den dětí jsme se vydali na dětské oddělení Nemocnice Vyškov. Všechny přítomné uvítal tajemník z Vyškova, Ivo Klenk, společně s místostarostou Břetislavem Usnulem a tajemníkem z Ivanovic na Hané, Janem Kovářem. Po předání hraček následovalo představení loutkového sboru Pronitka z Prostějova. Děti představení nadšeně sledovaly a na závěr dostaly reflexní přívěsky ve tvaru zvířátka, které posílí jejich bezpečnost, až budou opět běhat venku.

Do třetice jsme zavítali do Domova seniorů v Děčíně. Tamní klienti zažili náročnou rekonstrukci budovy, která skončila na konci roku 2015. „Všichni klienti i zaměstnanci museli být velmi trpěliví a tolerantní při stěhování do náhradních prostor a zase zpět. Měnit prostředí je pro seniory vždy velmi psychicky náročné, vidina lepších podmínek však byla to světlo na konci trnité cesty,“ uvedla primátorka Děčína Marie Blažková. Úsměvy na tváři vykouzlily nejen užitečné dárky, ale zejména kapela Severka z Lovosic, která zahrála písně z mládí seniorů.

Co je letos nového

„Letos navážeme na úspěšný koncept z loňska s drobnou změnou. Zařízení může opět přihlásit vrcholové vedení města, letos však jen do 31. března 2017. Veškeré informace naleznete na našich stránkách vera.cz/pomahame,“ uvádí Miroslava Vošoustová. I nadále platí, že město nemusí být zřizovatelem přihlašované organizace a i kvůli osobnímu kontaktu budou preferovány organizace, kde se zúčastní kolem 30 osob. Miroslava Vošoustová doplňuje: „Těšíme se, kam tento rok zavítáme a znovu potěšíme jak děti, tak seniory. Vždyť radost a smích jsou těmi nejlepšími léky na každodenní starosti i nemoci.“

opravy silnic Brno

Vedení Moravskoslezského kraje počítá s tím, že za rekonstrukce, opravy a modernizace silnic II. a III. třídy letos utratí okolo 220 milionů korun. Přes 161 milionů na to dostane od státu ze Státního fondu dopravní infrastruktury a necelých 58 milionů do oprav vloží z krajského rozpočtu. Plán a harmonogram rekonstrukcí silnic dnes (16. 3.) schválili krajští zastupitelé. 

„Počítali jsme s vyšším příspěvkem od státu, proto jsme naplánovali akce za skoro dvojnásobnou sumu. Předpokládám ale, že se nám podaří stavby vysoutěžit levněji, takže nakonec opravíme to, co nutně potřebujeme,“ řekl náměstek moravskoslezského hejtmana pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka.

145 kilometrů silnic je v havarijním stavu

Finance na stavební práce kraj pošle na účet Správy silnic Moravskoslezského kraje (SSMSK), která bude mít opravy také na starosti. „Správa silnic nechala změřit  890 kilometrů silnic, tedy asi třetinu z 2 735 kilometrů silnic nižších tříd, o které se stará. Ukázalo se, že ve výborné až vyhovující kondici je 678,4 kilometru silnic, nevyhovuje 65 kilometrů a zhruba 145 kilometrů silnic je v havarijním stavu.  Hodnoticími kritérii byla podélná nerovnost, hloubka vyjetých kolejí, hloubka vody v kolejích, struktura a poruchy vozovek. Podle tohoto výsledku jsme pak sestavili plán rekonstrukcí a oprav,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jakub Unucka.

Dodal, že mezi významné budou letos patřit například opravy Koblovské ulice v Ostravě nebo průtah obcí v Dolní Lhotě, silnice z Těškovic na Opavsku do bílovecké místní části Výškovice, frekventované Michálkovické ulice v Rychvaldu, silnice v opavském okrese ze Svatoňovic do Těchanovic nebo komunikace na Bruntálsku mezi Mezinou a Razovou a také mezi Čakovou a Krasovem.

Ředitel SSMSK Tomáš Böhm potvrdil, že v současnosti už probíhají výběrová řízení na dodavatele některých plánovaných staveb. „Pokud nenastanou v tendrech žádné komplikace, zahájíme práce, co nejdříve nám to klimatické podmínky dovolí – pravděpodobně v dubnu,“ uvedl ředitel SSMSK Tomáš Böhm s tím, že mezi prvními se začnou opravovat silnice z Bystřice do Pasek (III/01143) na Frýdecko-Místecku za 10,4 milionu korun, z Těškovic do Výškovic (II/465) na Novojičínsku za 6,2 milionu korun, spojení Hůrka – Jeseník – Mankovice (III/0489 a III/04810) na Novojičínsku za 9,3 milionu korun nebo silnice v části Hrabství (II/4635) obce Skřipov na Opavsku za 6,3 milionu korun.