Domů Nezařazené

0

Senát tento týden schválil novelu zákona o směnárenské činnosti. Jejím cílem je zamezit nekalým praktikám některých směnáren, kterých se dopouštějí nejčastěji v centru Prahy při jednání se zahraničními turisty. Novela rovněž vymezuje hranici mezi provozováním směnárenské činnosti a poskytováním platebních služeb, díky čemuž dochází k lepšímu provázání s vydanými prováděcími předpisy EU.

„Reagujeme na nekalé praktiky některých směnáren, které naší republice nedělají dobré jméno,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová. „Nejen zahraniční turisté ocení možnost do tří hodin odstoupit od nevýhodného nákupu bez udání důvodu. Ve směnárně a jejím okolí bude navíc možné vystavit jen jeden kurzovní lístek, aby nedocházelo k matení zákazníků nepřehlednou změtí kurzů a nabídek,“ doplnila Alena Schillerová.

Záměrem novely je zvýšit ochranu klientů směnáren a zpřesnit některá ustanovení zákona o směnárenské činnosti. Novela zavádí možnost zákazníků odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu do tří hodin od provedení obchodu. Klienti musí být o svém novém právu informováni jak na kurzovním lístku, tak na dokladu o provedení směny. Pro odstoupení od smlouvy zákon stanovuje limit 1 000 EUR, čímž zabrání spekulacím na vývoj kurzu a zneužití práva odstoupit od smlouvy.

Předloha pamatuje i na odstoupení od smlouvy uzavřené prostřednictvím směnárenského automatu; v takovém případě má klient právo odstoupit do 3 pracovních dnů v kterékoliv provozovně nebo v sídle směnárníka. Návrh zákona přináší i další vylepšení ve prospěch spotřebitelů, když upřesňuje požadavky na prezentaci informací na kurzovním lístku a poskytování jiných podmínek směny. Zveřejňování tzv. VIP kurzů v provozovně formou výhodnějších směnných kurzů nebude nadále povoleno. K ochraně zákazníků směnáren slouží také zákaz úplaty za provedení směnárenského obchodu.

Trh je o budoucí regulaci dobře informován díky široké mediální pozornosti i díky rozsáhlým konzultacím, které Ministerstvo financí uskutečnilo. Zákon bude nyní předložen k podpisu prezidentu republiky a jeho účinnost by měla být od 1. dubna.

0

Senioři, kteří chtějí zažít něco nového nebo se zbavit samoty a scházet se s partou vrstevníků v inspirativním prostředí Pevnosti poznání, se mohou hlásit do prvního ročníku stále oblíbenějšího kurzu Blízká setkání třetího věku. Vzdělávací program startuje 18. února 2019 a zahrnuje trénování paměti, hodiny zdravého životního stylu a cvičení.

Kurz je ideální příležitostí pro všechny lidi zralého věku, kteří se ani ve stáří nechtějí vzdát činorodosti a aktivní účasti ve společenském životě. Pod vedením zkušených lektorů se budou scházet každé pondělí až do 13. května. V lekcích se senioři například dozvědí, jak funguje lidské tělo a jak hýčkat svoje mozkové neurony. Lektorka jim vysvětlí, jak si buňky předávají informace, a názorně vše předvede na velkém exponátu mozku, který je v jedné z expozic Pevnosti poznání. V programu jsou také optické klamy a hlavolamy, které dokáží pořádně zamotat hlavu. „Mým cílem je představit lidské tělo jako jeden funkční celek, kde si mezi sebou buňky neustále povídají. Chci lidem ukázat, co se stane, když taková komunikace selže, ale hlavně také to, jak něčemu takovému předejít,“ vysvětlila lektorka Ivana Fellnerová z přírodovědecké fakulty. Ta je zároveň předsedkyní spolku Pro poznání, který vzdělávací cyklus v popularizačním centru Univerzity Palackého organizuje. „Mám velkou radost, že za tři roky práce se nám s kolegy podařilo nastavit takovou úroveň náplně kurzu, která zaujme mladší seniory, ale bez problémů ji zvládnou i osmdesátníci, a to nezávisle na předchozím vzdělání. Občas se nám některý z účastníků ‚přizná‘, že se zapsáním do kurzu zpočátku váhal z obavy, že pro něj bude příliš náročný. Již během prvních lekcí byla ale nejistota rozptýlena a tito účastníci získávají kromě zábavy a nových přátel i více sebevědomí. To nám organizátorům pak dodává obrovskou energii do další práce,“ řekla Fellnerová.

Aktivní senioři vítají pravidelný čas strávený mezi příjemnými lidmi a to, že nejsou sami. V prvním ročníku se témata týkají nejen fyziologie lidského těla, trénování paměti a mozkového joggingu, ale i pohybu pro zdraví. „Pohyb patří mezi hlavní biologickou potřebu všech živých bytostí, ale člověk jako jediná živá bytost má tu možnost se rozhodnout, zda se bude hýbat nebo bude pasivní. Kladný vliv pohybu má příznivé účinky na psychiku jedince, činnost mozku, a dokonce i paměť,“ řekla fyzioterapeutka Lenka Fasnerová.

Účastnice předchozích lekcí Marie Salavcová nejvíce přivítala hodiny paměťového tréninku. „Jelikož jsem 11 let aktivně pracovala v neziskové organizaci starající se o lidi s Parkinsonovou nemocí (a pomáhám tam i nadále), mohla jsem nově získané poznatky uplatnit právě u nich. Na ozdravných pobytech pořádaných pro nemocné využívám nabytých vědomostí. A mám s tím velký úspěch. Hodně mi dala i fyzioterapie. Jsem po třech operacích páteře a cviky, které nás lektorka naučila, jsou pro mne to pravé ořechové,“ svěřila se Salavcová. Růženu Dorničákovou zase bavily „domácí úkoly“, které si z lekcí odnášela. „Zvykla jsem si vyhledávat na internetu různá cvičení a kvízy k řešení. Mohu všem doporučit, aby se do cyklu přihlásili. Budou překvapeni, co nového a prospěšného se ještě mohou dozvědět a jaká nová přátelství zde mohou navázat,“ doplnila.

0

Zefektivnit údržbu města a pružněji reagovat na vzniklé problémy v oblasti veřejného pořádku. Takové jsou hlavní důvody, které vedly ke zřízení technických služeb, nové organizační složky Městského úřadu Břeclav.

Rada města schválila s účinností od 1. 1. 2019 organizační změny na městském úřadě s tím, že se kromě jiného ruší odbor rozvoje a správy. Agenda zrušeného odboru se přesouvá mezi ostatní odbory městského úřadu. Jedinou agendou, která se nepřesunula na nové odbory, je údržba místních komunikací včetně jejich čištění, údržba a zakládání veřejné zeleně, sběr a svoz komunálního odpadu, údržba a opravy veřejného osvětlení, provoz a správa veřejných WC a dětských hřišť. Tyto činnosti by od roku 2019 měla vykonávat nová organizační složka. S účinností od 1. dubna 2018 bude na tuto organizační složku také přesunuta celé agenda střediska služeb z příspěvkové organizace města Tereza Břeclav. Smyslem je spojit dané činnosti pod jeden subjekt, aby byla zajištěna jak lepší provázanost, tak komunikace a zefektivnění provozních činností při provádění oprav a údržby.

0

Jako jeden z prvních v Česku zavádí Olomoucký kraj koncepci paliativní péče. Jejím posláním je ulehčit život lidem, kteří trpí nevyléčitelnými chorobami. Celý materiál je od tohoto týdne k dispozici ZDE na webových stránkách www.olkraj.cz. 

„Paliativní péče není pouze o tom, jak pomoci těžce nemocným lidem.  Je také o podpoře těch, kteří o ně pečují například v domácím prostředí.  I na ně se nová koncepce zaměřuje, protože většina nevyléčitelně nemocných si přeje dožít právě doma blízko rodiny,“ uvedl hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.

Nová koncepce obsahuje desítky stran textů, které se zabývají dnešním stavem paliativní a hospicové péče a navrhuje, jak se má dál rozvíjet a modernizovat. V každém okrese bude do budoucna fungovat alespoň jeden poskytovatel těchto sociálních služeb, hejtmanství se také zavázalo navýšit současnou hospicovou kapacitu.

Na obsáhlém dokumentu pracoval tým složený z pracovníků krajské úřadu i externích odborníků. Hejtmanství koncepci poprvé představilo v pondělí 26. listopadu. „Jde o velmi záslužný počin. Hlavně v severní části Olomouckého kraje má paliativní péče jisté rezervy,“ zhodnotil krajskou iniciativu arcibiskup Jan Graubner.

Církev patří mezi organizace, které mají s poskytováním paliativní a hospicové péče velké zkušenosti. Olomoucký kraj z nich při tvorbě koncepce čerpal, spolupracoval však i s řadou poskytovatelů sociálních a zdravotnických služeb.

0

V Porodnici na Obilním trhu se 10. prosince 2018 uskutečnilo předání nového vybavení, které bylo pořízeno díky daru charitativního spolku Michaely Salačové We Love to Help. Tomuto spolku se ve spolupráci s restaurací Signature podařilo na benefičním galavečeru vybrat 50 000 Kč. Za výslednou sumu bylo na Gynekologicko-porodnickou kliniku LF MU a FN Brno zakoupeno pět nových křesel, která budou sloužit maminkám při kojení, a přibližně 30 speciálních termodek pro novorozence.

Za spolek We Love to Help se předání nového vybavení účastnili Michaela Salačová a Zdeněk Barták, za restauraci Signature Jiří Lešikar a Lumír Sendrei, za Gynekologicko-porodnickou kliniku LF MU a FN Brno staniční sestra Porodního sálu PhDr. Miloslava Kameníková a vedoucí lékař Perinatologického centra as. MUDr. Petr Janků, Ph.D., ten poděkoval za tyto dary, které pomohou vylepšit zázemí novorozených dětí i jejich maminek. Perinatologické centrum FN Brno je největší svého druhu v České republice, ročně zde přijde na svět přes 6 000 dětí.

Spolek We Love to Help svou činností podporuje konkrétní případy a další dobročinné spolky, kteří pomoc akutně potřebují, soustředí se i na pomoc jednotlivým případům, zejména dětem, které se ocitly v nelehké životní a zdravotní situaci. Bližší informace o spolku naleznete na: www.welovetohlelp.cz.

Čtyři desítky základních a středních škol na Vysočině budou vyučovat přírodovědné obory za pomoci moderního výukového software připraveného společností Corinth a Univerzitou Karlovou v Praze. „Za téměř tři milióny korun, získaných v rámci úspěšného projektu Kraje Vysočina z Evropského sociálního fondu, budou moci učitelé na druhých stupních základních škol a na středních školách využívat potenciál několika stovek elektronicky zpracovaných materiálů ve formě 3D modelů, animací a videí, simulací, panoramatických fotek nebo rozšířené reality. Všechny tyto nástroje pomohou překonat zažitou výuku z učebnic a nechají děti nahlédnout do pro ně přijatelnějšího světa v digitálním prostředí,“ uvedla radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová.
První ze škol, která začne aplikaci několikrát oceněnou a používanou po celém světě využívat, je jihlavská Základní škola Otokara Březiny. Zde byla dnes nová pomůcka představena za přítomnosti hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka, rektora Univerzity Karlovy Praha Tomáše Zimy a ředitele školy Pavla Říhy. Ve spolupráci s Přírodovědnou fakultou UK vznikl ojedinělý výukový program, ve kterém si mohou žáci například prohlédnout části lidského těla, stavbu rostlin, geometrické vzorce, atomy a molekuly ve 3D rozlišení, ale i videa neproveditelných nebo nepozorovaných experimentů, které nelze z důvodu extrémního nebezpečí nebo rychlosti realizovat přímo s dětmi v laboratořích. „Naším cílem je nadchnout děti ke studiu prostřednictvím něčeho nového, proto do budoucna uvažujeme i o tom, že součástí této výukové platformy budou i sady tabletů, na kterých si děti samy budou objevovat nové – zoomovat do absolutních detailů, tahem ukazováčku otáčet a prozkoumávat lidské tělo, zjišťovat jak věci rostou. Mluvím o věcech, které na obrázcích v učebnicích nenajdou,“ říká Jana Fialová s tím, že tento nový nástroj k výuce by měl na školách podpořit především oblíbenost přírodovědných oborů – fyziky, chemie, přírodovědy nebo zeměpisu. „Partnerům projektu, a to i včetně základních škol, které kraj nezřizuje, jsme nabídli možnost sáhnout si na nástroje zpestřující výuku hodiny. Jsme v době, kdy je otázkou příležitosti využít nadšení dětí o techniku a moderní trendy. Toto považuji za ideální model spojení výuky s herním světem,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.   Podobná cesta netradiční výuky a podpory dosud nerealizované praxe se Kraji Vysočina vyplatila, když na školách nabídl dětem projekty stavění stavebnic. Následně vzrostl zájem o studium na technických oborech.

0

Zázemí pro malé badatele připravují pro své žáky učitelé ze Základní školy Trávník. I když škola stojí uprostřed rušného města a je součástí panelového sídliště, na děti tu čeká v zahradě celá řada takřka venkovských zážitků. Budou tu ve školní zahradě badatelským okem pozorovat život hmyzu či ptáků, dostanou nové záhony a těšit se mohou i na obnovu jezírka. Nové zázemí přijde na 400 tisíc korun.

„Na projekt si škola sehnala ze Státního fondu životního prostředí částku 340 tisíc korun, z přerovské městské pokladny jsme projekt podpořili 60 tisíci,“ konstatoval náměstek přerovského primátora Petr Kouba.

Základní škola Trávník je už devět let začleněna do mezinárodního programu „Ekoškola“ – a nový záměr má jen podtrhnout a vyzdvihnout její zaměření. „Na jaře začneme s terénními úpravami stávajícího prostoru naší zahrady, instalujeme sem přenosné výukové a naučné tabule, koupíme nové nářadí pro práci na pozemku,“ nastínila ředitelka školy Kamila Burianová. A pak přijde na řadu to nejdůležitější a pro děti zcela jistě nejatraktivnější a nejočekávanější. Budování minigeoparku – který bude názornou ukázkou nerostů a hornin, zřízení suchomilného biotopu či hmyzích hotelů. Školáci se mohou těšit i na senzorickou zeď s hmatovými prvky, pocitový chodník a také na přírodní bludiště. „Vytvoříme rovněž speciální stanoviště pro pozorování a život bezobratlých živočichů, soustředit se budeme i na hnízdění ptáků v městské zástavbě,“ doplnila učitelka Dagmar Bouchalová. Z peněz z projektu chce škola vyřešit i hospodaření s dešťovou vodou, upravit školní jezírko a zaměřit se rovněž na úpravu studny, jejíž voda má sloužit k zavlažování zahrady. „Naši školní zahradu postupně upravujeme už od roku 2012, o dva roky později získala certifikát přírodní zahrady – a v tomto duchu se ji snažíme udržovat a rozvíjet. Pozemek je členěn na výukovou a relaxační část – a ty se vzájemně prolínají,“ podotkla Dagmar Bouchalová.  Zároveň připomněla, že až bude mít tento nevšední projekt za sebou první krůčky, mají učitelé v plánu vydat publikaci „Bádáme a objevujeme ve školní zahradě“ a prostřednictvím ní inspirovat i ostatní městské školy k tomu, aby žákům dopřály obdobné zážitky.

Nové – a pokud možno i názorné formy výuky – podporuje město Přerov ve svých základních školách už několik let. Zatím největším počinem v této oblasti je investice téměř do všech škol, které začínaly letošní školní rok s novými venkovními výukovými altány, nově vybavenými moderními dílnami a jazykovými či počítačovými učebnami.

0

Pracovníci Národního zemědělského muzea zahájí přesun zařízení Spáleného mlýna z Přibyslavic na Brněnsku do depozitářů muzea v Čáslavi. Jedná se o vzácně dochovaný vodní „umělecký“ mlýn, který potomci mlynářské rodiny Moučků muzeu věnovali.

Jedná se o zcela výjimečně zachovalý třípodlažní mlýn se třemi válcovými stolicemi a dalším příslušenstvím, jako jsou loupačka, krupník, reforma, rovinný vysévač a dokonce i náhradními díly a nástroji. Jako zázrakem se vybavení Spáleného mlýna v obci Přibyslavice zachovalo v dobrém stavu, v loňském roce jej majitelé, potomci mlynářského rodu Moučků, nabídli do Národního zemědělského muzea jako dar. Nejstarší části mlynářské technologie pocházejí z poslední třetiny 19. století a mlýn byl postupně dle možností vlastníků dovybavován a modernizován až do roku 1952. Během druhé poloviny 20. století byl několikrát v provozu pro šrotování, což rozhodlo o tom, že nebyl nenávratně zničen jako tisíce jiných mlýnů v Česku. Představuje tak ojedinělý doklad této potravinářské technologie. Moučkův rod mlýn spravuje od roku 1882 a po celou dobu objekt modernizoval. „Předci byli poměrně pokrokoví, neustále se snažili vylepšovat vybavení mlýna. Do zemědělského družstva vstoupili prarodiče dobrovolně až v roce 1974, což ukazuje i na to, v jak obtížných a nezajímavých podmínkách hospodařili, když jim mlýn nebyl násilně sebrán. Současně to byl i důvod, proč zůstalo vybavení zachované. Mlýn již nejde využívat k provozu a nechtěli jsme si jej nechat jen pro sebe. Sami bychom rekonstrukci nezvládli a máme velkou radost, že bude sloužit veřejnosti,“ říká potomek mlynářské rodiny Rostislav Moučka.

Vybavení mlýna bude zařazeno do podsbírky Doprava a zdroje energie. Záměrem muzea je mlýn podrobně restaurátorsky zdokumentovat, odborně deinstalovat a transportovat do depozitáře v Čáslavi. Navržený způsob celkového konzervátorsko-restaurátorského zásahu je řešen tak, aby demontáž a převoz zařízení nevedly ke znehodnocení a ztrátě komplexní hodnoty mlýna. Součástí mlýna jsou velmi zachovalé tři válcové stolice, z nichž jedna má hodnotné dřevěné obložení, pak také šrotovník, krupník, reforma, rovinný vysévač, řemenice, transmise, vertikální a horizontální dopravníky i spousta náhradních dílů a nářadí. U hlavní transmise je dochován také elektromotor, který poháněl mlýn v době, kdy byl nedostatek vody. Ve mlýně se mlela velmi jemná mouka a dokonce i několik druhů mouky zároveň. „Takového daru si velmi ceníme a jsme rádi, že získáváme jedinečný sbírkový předmět, který projde restaurováním z prostředků, které jsme získali v rámci výročí 100 let České republiky,“ říká generální ředitel Národního zemědělského muzea Milan Jan Půček.

„Umělecký mlýn“ – spojení historie a současnosti

Na přelomu 19. a 20. století se s rozvojem strojírenství i mlynářství stále více odklánělo od klasického uspořádání, kdy velké vodní kolo otáčené proudem vody přes převody pohánělo vodorovně uložené mlýnské kameny, které mezi sebou drtily mouku a další produkty. Nově se prosazujícím prvkem byly vodní turbíny, které napájely elektromotory, a teprve ty byly pohonem pro mlýnská zařízení. Objevily se ale také moderní válcové stolice – robustní stroje, v nichž už melivo nedrtily „primitivní“ kameny, ale kovové či porcelánové válce, otáčející se kolem horizontálních os. Aby byly tyto moderní mlýny i názvoslovím odlišeny od těch starších, začaly se v jejich dokumentech i na fasádách objevovat nápisy jako „válcový mlýn“, „automatický mlýn“, „umělý mlýn“, či dokonce mlýn „umělecký“. Slovo „umělecký“ už má v dnešní češtině jiný význam a i ve své době se setkávalo s výhradami tehdejších lingvistů.

0

Stejně jako v minulých letech také příští rok zaplatí hejtmanství všem obcím na území Olomouckého kraje poplatky Ochrannému svazu autorskému (OSA) za hudební produkci v místních rozhlasech. Vesnicím a městům tak odpadnou výdaje i formality spojené s odvody OSA.

Kraj za platbu autorských poplatků vydá zhruba 519 tisíc korun. Je to levnější, než kdyby každá vesnice nebo město platilo samostatně,“ uvedl hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.

Kraj za každého obyvatele platí autorskému svazu jen sedmašedesát haléřů. Kdyby obce hradily poplatky samy, stoupla by cena na korunu.

Úhradu autorských poplatků schválila na svém posledním zasedání Rada Olomouckého kraje. OSA byl založen v roce 1919 a sdružuje 8 381 domácích a více než milión zahraničních autorů hudebních a vizuálních děl.

0

Tradiční Advent na Zelňáku a třetí ročník Adventu na Moraváku zastřešuje městská část Brno-střed, a to za pomoci Společnosti pro Advent na Zelňáku a Kulturního a vzdělávacího střediska „U Tří kohoutů“ p.o. Na obou vánočních trzích čekají návštěvníky novinky a zajímavé akce. Strom na Zelném trhu se rozsvítí 23. 11. v 18.00 hodin.

 

Tradiční vánoční výzdoba, lidová řemesla, kvalitní sortiment, adventní zvyky a symboly, sladěné prodejní stánky včetně nabídkových tabulí a tematické kostýmy prodejců, to vše návštěvníci najdou během Adventu na Zelňáku. Na 121 prodejních stáncích se letos z 20 % obmění sortiment, nabídku doplní například vinuté skleněné perly a výrobky z nich, ručně vyráběné, foukané malované vánoční ozdoby, ručně šitá móda s vlastní autorskou kresbou, marmelády a domácí sirupy nebo polštáře a sedáky plněné bylinkami. Dva stánky zdarma opět dostanou k dispozici neziskové organizace. Tržiště bude nově otevřeno k ulici Starobrněnská, vznikne tak druhý hlavní vstup mezi stánky, zároveň se ještě více otevře směrem k Tržnici Brno, aby zůstal plynulý průchod na radniční nádvoří.

„U příležitosti 100letého výročí jsme nechali odlít zvon, který bude tvořit zvoničku na letošním Adventu na Zelňáku. Zvon byl symbolicky odlitý přesně v den výročí 28. 10. 2018 a nese mimo prvního českého znaku lva z počátku 20. let také jména všech prezidentů za posledních 100 let. Jeho průměr je 20 centimetrů a jde o jediný exemplář. S ohledem na blížící se konec roku nese také originální přání šťastných dalších 100 let – PF 2018. Po dobu adventních trhů si na něj mohou návštěvníci zazvonit pro štěstí, umístěn bude u Ježíškovy pošty pod vánočním stromem. Zároveň bude probíhat jeho dražba, vyvolávací cena je 1918 korun. Výtěžek bude věnován neziskové organizaci, kterou vybereme spolu se zástupci radnice Brno-střed,“ doplňuje program Eva Skácelová, koordinátorka Adventu na Zelňáku.

Na Zelném trhu nebudou chybět ani tradiční atrakce pro děti, jako je řetízkový kolotoč, kolotoč pro nejmenší a adventní vláček. V programu nebude chybět společné zapalování adventních svící s knězem a rorátní zpěvy. Mimo pravidelný hudební a divadelní program pro děti i dospělé, který bude probíhat každý den od 16.00 do 20.00 hodin, je opět připravena Ježíškova pošta. I letos návštěvníci najdou u vánočního stromu oblíbenou Ježíškovu kancelář, ve které bude možné napsat přání Ježíškovi na speciální dopisní papír. V minulém roce byl vytvořen rekord NEJDELŠÍ DOPIS JEŽÍŠKOVI, který je zapsaný v České knize rekordů. Celková délka dopisu byla 614 metrů při šířce 43 centimetrů. Podaří se letos rekord překonat?

 

Advent na Moraváku bude probíhat v podobném duchu, jako tomu bylo v loňském roce, nebudou chybět velkokapacitní šapitó, centrální bar na kašně, slaměný betlém výtvarnice Kateřiny Veselé a také velký prostor, věnovaný neziskovým a charitním organizacím.

„Velkou letošní novinkou je vyhlídkové kolo o výšce 33 metrů s kapacitou 144 osob. Věříme, že rozhled z této výšky nabídne návštěvníkům opravdu nevšední pohled na adventní Brno, protože uvidí přes střechy domů až na náměstí Svobody, Špilberk, Petrov a další dominanty města. Spolu s vánoční výzdobou v ulicích to určitě bude stát za to,“ zve návštěvníky Tomáš Pavčík, ředitel pořádající organizace.

Návštěvníci jistě ocení vyhřívanou čajovnu v jurtě, šapitó s řemeslnými výrobky, ve kterém budou dvě místa vyhrazena zdarma pro neziskové organizace, šapitó s kvalitním gastro sortimentem a možností posezení a šapitó se specialitami. Nebude chybět loni úspěšný charitativní antikvariát v jurtě a jedna jurta bude věnována Paracentru Fenix.

Pro nejmenší budou připraveny tři dětské kolotoče a další novinkou je baby-point, vyhřívaná jurta pro maminky s dětmi, vybavená přebalovacím koutkem a dílničkami.

Kulturní program na Moravském náměstí poběží ve všední dny od 18.00 do 22.00 a o víkendech od 15.00 do 22.00 hodin. Víkendová divadelní představení pro rodiny s dětmi zajistí například Dřevěné divadlo, Divadlo Hysterie, Divadlo Koráb a Divadlo plyšového medvídka. Hudební program zajišťuje klub Stará pekárna, na podiu vystoupí třeba Tomáš Kočko & Orchestr, Jerguš Oravec, Big band brněnské konzervatoře, Led Zeppelin revival a další, návštěvníci však nepřijdou ani o oblíbené rock´n rollové a swingové tančírny.

Adventní centrum Brna už potřetí ozdobí vánoční tramvaj. „Jsem velmi rád, že se nám společně s dopravním podnikem podařilo vymyslet tuto atrakci. Letos vyjede nově nazdobená a věřím, že opět Brňany i návštěvníky zaujme a svátečně naladí,“ dodává 2. místostarosta MČ Brno-střed Jiří Švachula.

Letošní vánoční strom pro Zelný trh věnovala rodina Frýzova. Jedná se o krásný, necelých 30 metrů vysoký smrk ztepilý, který zhruba 70 let rostl u domu v Maloměřicích. Kvůli nestabilitě kořenů však hrozí jeho pád na dům, proto musí být pokácen. Na Zelném trhu bude umístěna jeho větší část o výšce 17–18 metrů.