Domů Dění v regionech Další miliony...

Další miliony podpoří rozvoj česko-polského pohraničí. Vznikne například Archa Krkonoš

0

Na zasedání Monitorovacího výboru programu Interreg V-A ČR – Polsko, které se konalo v Olomouci, bylo podpořeno celkem 19 projektů. Do devíti z nich jsou zapojeni partneři z Královéhradeckého kraje nebo Evropského seskupení pro územní spolupráci NOVUM, kde je aktivním členem rovněž Královéhradecký kraj. Celková evropská dotace u těchto devíti projektů činí přes 5,5 milionu EUR, což představuje cca 144,5 milionu Kč. Kromě evropské dotace mají čeští partneři nárok i na dotaci ze státního rozpočtu ČR.

„Poslední zasedání Monitorovacího výboru opět potvrdilo dlouhodobý trend, kdy jsou partneři z Královéhradeckého kraje v česko-polských přeshraničních programech nejúspěšnější. Nejen, že byl opět podpořen velký počet projektů s účastí partnerů z Královéhradeckého kraje, ale tyto projekty obsadily přední pozice v bodovém hodnocení, což dokládá jejich kvalitu a poctivou přípravu žadatelů. Tyto projekty podpoří kulturu, turistiku, vzdělávání, zvýší povědomí o historickém dědictví, zlepší i bezpečnost v příhraniční oblasti“ zdůraznil krajský radní Pavel Hečko odpovědný za oblast regionálního rozvoje, grantů, dotací a cestovního ruchu.

Vůbec nejlépe hodnoceným projektem v rámci celého česko-polského podporovaného území je projekt „Svět kamene“, v němž je vedoucím partnerem Spolek českého kamene, z. s. – Czech stone society Lázně Bělohrad. Na české straně jsou do něj zapojeny i Hořice. Projekt si klade za cíl rozvíjet a posilovat spolupráci v oblasti kamenictví. Vytvořením nové sítě mezi kamenickými klastry, samosprávami a kulturními organizacemi dojde k posílení vzájemných vazeb v příhraničním regionu, především v oblasti Hořicka a Stzegomska. Spolupráci zpestří festivaly, konference, workshopy, plenéry, studijní pobyty a vznikne také internetová platforma Svět kamene.

Největší evropskou dotaci v rámci všech podpořených projektů (více než 67 mil. Kč) získal projekt „Zefektivnění česko-polské spolupráce v boji proti kyberkriminalitě“, v němž je vedoucím partnerem Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje. Symbolické je, že následující den po zasedání Monitorovacího výboru se uskutečnila závěrečná konference k předchozímu vlajkovému česko-polskému policejnímu projektu, který byl zaměřen na boj proti drogám. Policisté z Hradce Králové tak pomyslně převzali projektový štafetový kolík od kolegů z Vojvodského ředitelství policie ve Wroclawi.

Zajímavým je projekt „Zachraňme paměť Krkonoš!“ (vedoucí partner – Pamět Krkonoš, z. ú. Horní Maršov), v rámci kterého vznikne Dokumentační centrum Krkonoš. Česká část centra bude zřízena v Horním Maršově a bude zpracovávat data, dobové obrazové materiály, ale i mluvené slovo dosud žijících pamětníků z obou stran hranice. Vznikne webová aplikace Archa Krkonoš, což bude vlastně historický adresář regionu na úrovni jednotlivých domů. Bude obsahovat i digitalizované archiválie a dokumenty listinné povahy, historické fotografie, předměty, audio-video materiály apod. V rámci projektu se uskuteční i výstavy či workshopy. Vše za účelem poznávání společné historie a nalézání společné identity obyvatel česko-polského regionu.

Byly podpořeny i projekty „Vzdělávání nezná hranic“ a „Lázeňství v česko-polském pohraničí a jeho přínos pro regionální rozvoj – Spa 4 Development“ (v obou případech je vedoucím partnerem Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM, zapojen je také Euroregion Glacensis), dále projekty „Přeshraniční mezigenerační integrace“ (na české straně jsou zapojeni partneři Folklorní soubor BARUNKA, z. s. Česká Skalice, Město Hronov, Město Náchod), kulturní projekt „Pod jednou střechou 3“ (vedoucí partner město Meziměstí), projekt „Turistika – věc společná“ (na české straně je zapojeno město Trutnov) nebo projekt „Sportujeme a bavíme se společně v česko-polském pohraničí“ (vedoucím partnerem je BCB Broumov z. s.).

V říjnu zasedal také řídící výbor Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis. Na tomto zasedání byly podpořeny další mikroprojekty s účastí partnerů z Královéhradeckého kraje, předložené do prioritní osy zaměřené na podporu cestovního ruchu.

Doposud bylo v programu Interreg V-A ČR – Polsko pro období 2014-2020 podpořeno 61 velkých projektů se zapojením partnerů z Královéhradeckého kraje s celkovou evropskou dotací téměř 1,8 mld. Kč a velký počet mikroprojektů.

V současnosti je možno připravovat projekty do prioritní osy Vzdělávání a kvalifikace, lze připravovat i mikroprojekty do prioritní osy Spolupráce institucí a komunit.