Domů Dění v regionech Městské nemoc...

Městské nemocnice Ostrava čeká na svůj generel rozvoje

0

Vítězem veřejné zakázky na tvorbu generelu rozvoje Městské nemocnice Ostrava, jehož součástí bude také 3D hmotový model, se stala firma rala s.r.o. Za práce, které podle smlouvy nemají časově překročit 14 týdnů, jí náleží odměna ve výši 929 280 Kč (včetně DPH). Své nabídky do výběrového řízení podalo 6 firem.

„Od zpracovaného generelu očekáváme komplexní materiál, který bude prvním krokem, který povede k postupné rekonstrukci a modernizaci MNO. Přinese další zvýšení kvality lékařské péče, důstojné zázemí pro veškerý personál nemocnice a zejména lepší komfort pro pacienty všech oddělení nemocnice. Městská nemocnice funguje v Ostravě od 50. let 19. století, a za tu dobu se stala jeho nedílnou součástí. My v této tradici chceme pokračovat,“ řekl náměstek primátora Michal Mariánek.

Generel bude obsahovat:

 • popis stávajícího stavu areálu nemocnice (definování „slabých“ míst z provozního a technického hlediska),
 • návrh umístění jednotlivých oddělení a provozů v objektech nemocnice, využití uvolněných objektů, řešení nových objektů nebo přístaveb (výhled po etapách),
 • popis zlepšení a zefektivnění provozu MNO v areálu, srovnání stávajícího uspořádání a nově navrženého,
 • definování logických funkčních celků nemocnice, se stanovením potřebných objemů a kapacit,
 • popis horizontálních a vertikálních komunikačních koridorů se znázorněním provozních vazeb, pohybu pacientů, personálu, zásobování, odsunu a odvozu odpadu apod.,
 • plošné výměry oddělení a komunikací,
 • kapacity oddělení, počty lůžek
 • celkové počty lůžek a jejich rozdělení – akutní péče (z toho intenzivní), následná péče, sociální péče,
 • schématické půdorysy všech podlaží, jednotlivá oddělení budou rozlišena barevně, v půdorysech budou vyznačeny vertikální a horizontální komunikace,
 • investiční náklady – odborný propočet nákladů,
 • harmonogram prací, členění na etapy v letech 2017 – 2030, případně členění na jednotlivé hlavní investiční akce.

„Od zadaného generelu očekávám především objektivnost, která mi u předchozího materiálu zpracovaného městskou nemocnicí scházela. Zejména mě překvapily objemové nároky předchozího návrhu řešení, kdy měla nově navrhovaná budova obestavěný prostor přes 120 tisíc metrů krychlových. Pro srovnání, tzv. kostka měla necelou polovinu, 60 tisíc m3. Zde vidím stěžejní úkol zpracovatele, navrhnout optimální řešení, které bude účelné, efektivní a bude zohledňovat reálné potřeby městské nemocnice, Ostravy a zároveň celé spádové oblasti,“ řekl náměstek primátora Břetislav Riger.

Vypracovaný generel bude zástupcům města prezentován v polovině ledna roku 2017.