Domů Dění v regionech MŽP iniciuje ...

MŽP iniciuje urychlené řešení zprůjezdnění silnice Dolní Věstonice – Pavlov

Prioritou ministra Brabce je napomoci ke zprůjezdnění uzavřené komunikace ve Věstonicích. Ve čtvrtek se na podnět MŽP sešli zástupci obce Dolní Věstonice, České geologické služby (ČGS), Krajského úřadu Jihomoravského kraje a ministerstva, aby pokračovali v řešení vzniklé situace a navázali na schůzku z loňského října.

Z iniciativy MŽP proběhlo pracovní jednání, které se zabývalo zejména žádostí o dotaci obce Dolní Věstonice. Ta v listopadu podala v pořadí již čtvrtou žádost o dotaci na sanaci svahu v rámci dotačního programu „Likvidace škod po živelních pohromách roku 2014“. Vzhledem k tomu, že žádost opětovně nesplňovala podmínky dotačního titulu, sešly se všechny strany, aby společně a velmi detailně řešily připomínky odborného hodnocení, na jejichž základě MŽP obci žádost vrátila.

Obec Dolní Věstonice slovy paní starostky Rajchlové dnes přislíbila, že svou žádost dopracuje v co možná nejkratším termínu. Ministerstvo životního prostředí obci znovu přislíbilo konzultační pomoc a ujistilo ji, že stále má připraveny prostředky na účinnou sanaci území,“ zdůraznil ředitel odboru ochrany vod Josef Nistler.

Zásahy vedoucí k odvádění vody

Zástupci MŽP dále apelovali na to, aby se při realizaci nápravných opatření v dané lokalitě upřednostnily zásahy vedoucí k odvádění vody z území a jejich trvalou udržitelnost. Obec Dolní Věstonice paradoxně tuto prioritní otázku, jakou je právě zabezpečení lokality proti přívalovým srážkám, po dvouapůlletém trvání problému řešila minimálně. V této chvíli je vinou rozestavěné stavby, která byla zahájena zcela bez souhlasu MŽP, území ještě více zranitelné zvláště v době dešťů nebo tajícího sněhu. Po jednání dospěly všechny strany k jednotnému stanovisku. „Jsem potěšena vývojem v této záležitosti. Dnes jsme si mnohé vyjasnili, vysvětlili si každé slovo. Nyní je zřejmé, že jsme udělali velký krok dopředu k prospěchu celé věci i získání dotace,“ uvedla starostka Jaroslava Rajchlová.

Jednání se věnovalo i problematice pozemní komunikace č. III/42117, která je uzavřená z rozhodnutí Městského úřadu v Mikulově. MŽP si uvědomuje, jaké nesnáze toto uzavření může způsobit místním obyvatelům i turistům. MŽP však nemůže zasahovat do kompetencí místně příslušných úřadů. Přesto v této věci MŽP několikrát nabídlo pomoc prostřednictvím expertů z ČGS a odbornými konzultacemi, a to včetně včerejšího jednání.

Obec Dolní Věstonice i Krajský úřad Jihomoravského kraje potvrdily snahu o urychlené řešení tohoto problému. MŽP otevřelo diskuzi k možnému znovuotevření silnice i za cenu např. zprovoznění komunikace kyvadlovým provozem. Tuto možnost kraj i obec vyloučily. V této chvíli, kdy je ke stavebním pracem zrušené stavební povolení, se obec snaží získat toto povolení co nejrychleji zpět a ve stavbě dál pokračovat tak, aby po jejím ukončení bylo možno komunikaci v plném rozsahu znovu otevřít.