Domů Dění v regionech Největší prob...

Největší problémy Vysočiny? Vede zadržování vody v krajině

0
Jako zásadní problém resp. téma Kraje Vysočina vidí účastníci letošního Fóra Zdravého Kraje Vysočina, které se konalo 14. listopadu 2018 v sídle Kraje Vysočina, ochranu vod, péči o čistotu vod, zadržování vody v krajině i na území obcí a zadržení vody v zemědělské a lesnické krajině správným způsobem. Mezi další témata, na která se bude v následujících dvou letech region soustředit spadají do gesce dopravy, neboť odborné veřejnosti chybí obchvaty měst a obcí, ale řešit se bude i podpora prevence dětské obezity. Na desítce problémů se shodla více než stovka účastníků fóra, které Kraj Vysočina, jako člen Národní sítě zdravých měst, pořádá každé dva roky. „Stejně jako veřejnost vnímám nakládání s vodou jako klíčovou oblast, které se musíme v rámci krajské samosprávy i nadále věnovat,“ říká radní Kraje Vysočina Martin Hyský, politik Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21.

Aktuální Veřejné fórum Kraje Vysočina přizvalo veřejnost k diskuzi nad 11 tématy, včetně práce u stolu mladých. Nejpočetnější zastoupení pořadatelé zaznamenali u stolů věnovaných sociální problematice, životnímu prostředí a podle očekávání také dopravě a školství. „V rámci vyhledávání problémů a generování témat pro řešení došlo i na sumarizaci pozitiv, které veřejnost vnímá velice intenzivně. V případě dopravy byl zmíněn viditelně lepší technický stav krajské páteřní silniční sítě, potěšující je i odezva veřejnosti na angažování Kraje Vysočina směrem k podpoře regionálních potravin, Kraj Vysočina byl pochválen za precizně odváděné krizové řízení, vedení agendy MA21 a profesionální komunikaci s vedením obcí a měst,“ vyjmenoval Martin Hyský. V případě stolu mladých, u kterého besedovali žáci Gymnázia Jihlava, Gymnázia Třebíč a studenti VŠPJ zaznělo, že mladí lidé v regionu mají chuť obohatit veřejný prostor o vlastní akce, postrádají však zdroje, ještě však naléhavěji zastřešení těchto svých aktivit.

Přehled 10 TOP problémů definovaných účastníky Fóra Zdravého Kraje Vysočina (výsledky budou následně ověřeny sociologickým průzkumem)

Pořadí Tematická oblast Název problému
1. Životní prostředí Ochrana vod, péče o čistotu vod, zadržování vody v krajině i na území obcí
2. Zemědělství a lesnictví Zadržení vody v zemědělské a lesnické krajině správným způsobem hospodaření
3. Doprava, její infrastruktura a obslužnost Budovat obchvaty měst a obcí
4. Zemědělství a lesnictví Podpora vlastníků lesa od státu v období kalamitních situací
5. Zdravotnictví a zdravotní prevence Podpora prevence dětské obezity
6. Sociální oblast a bydlení Potřeba zvyšovat dostupnost domácí paliativní péče
7. Výzkum a inovace, podnikání, zaměstnanost Odliv mladých lidí z regionu
8. Sociální oblast a bydlení Nízká podpora sociálního bydlení a nízká provázanost se sociální prací
9. – 10. Veřejná správa, rozvoj, velké investice a rozvoj venkova Zachovat dostupnost veřejných služeb na venkově (pošta, prodejna, …)
9. – 10. Veřejná správa, rozvoj, velké investice a rozvoj venkova Pokračovat v podpoře staveb regionálního významu (multifunkční hala v Jihlavě, letiště Jihlava)

Aktuálnost navržených problémů ověří veřejný sociologický průzkum, který je naplánován na první čtvrtletí příštího roku. Následně bude seznam největších krajských problémů předložen k projednání Zastupitelstvu Kraje Vysočina. Průběžné informace, výsledky sociologického průzkumu i navazující aktivity bude pak možné nalézt na krajských stránkách v sekci Zdravý kraj, MA 21.