Domů Dění v regionech Pardubice si ...

Pardubice si ověří nastavení vlastního systému dostupného bydlení

0

Pardubice budou v následujících třech letech realizovat projekt na ověření nastavení vlastního systému dostupného bydlení. Město na tento tříletý projekt chce získat z Operačního programu Zaměstnanost přes 8 milionů korun, které budou určeny zejména na platy stávajících zaměstnanců magistrátu. Jejich úkolem bude posílit sociální práci se současnými nájemníky či budoucími zájemci o městský byt a podílet se budou také na celkovém propracování pardubického systému poskytování sociálních a dostupných bytů dle koncepce schválené zastupitelstvem města v květnu letošního roku.

Město Pardubice se zařazením do pilotního projektu Ministerstva práce a sociálních věcí zařadí k dalším městům v České republice včetně Plzně, Ostravy a Brna, ve kterých se bude propracovávat a ověřovat systém bydlení. Ten vychází ze schválené státní Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015 – 2025. „Na základě poznatků, které v Pardubicích máme a získáme, budeme moci připomínkovat a sdělovat naše zkušenosti ministerstvu, ale stejně jako další zapojená města budeme propracovávat obecní pravidla pro poskytování bytů. Finanční prostředky budeme moci použít na rozvojové analýzy v oblasti bydlení i na vzdělávání našich sociálních pracovníků,“ shrnuje výhody projektu náměstek primátora pro sociální politiku Jakub Rychtecký. „Ze statistik zájmu o městské byty, jak v režimu sociálního, tak i startovacího bydlení, je zřejmé, že městský byt může být pro řadu obyvatel Pardubic významnou alternativou a řešením v nepříznivé sociální situaci či v cestě za osamostatněním od rodičů a nastartováním svého rodinného života,“ dodává náměstek.

Navazuje na Koncepci dostupného bydlení 2016

Realizaci projektu má na starost odbor sociálních věcí Magistrátu města Pardubic, který bude spolupracovat jak s dalšími odbory magistrátu, tak s poskytovateli sociálních služeb v Pardubicích. Projekt navazuje na schválenou Koncepci dostupného bydlení 2016. „Město Pardubice v této koncepci deklarovalo zájem zefektivnit systém přidělování městských bytů s cílem v co největší míře předcházet zadlužování nájemníků a jejich vystěhovávání na základě porušování nájemní smlouvy,“ uvádí Branislav Štefanča z odboru sociálních věcí. Dodává, že členy realizačního týmu budou tvořit tři stávající pracovníci odboru sociálních věcí, oddělení sociálních služeb a prevence, kteří mají v práci s touto cílovou skupinou klientů již řadu zkušeností.

Dostupné bydlení v Pardubicích je určeno občanům města, kteří se nacházejí v bytové nouzi. Nejohroženějšími skupinami jsou nízkopříjmové domácnosti seniorů, rodin s dětmi, matek samoživitelek a osob se zdravotním postižením. V souladu s koncepcí byla kritéria pro jednotlivé stupně krizového, sociálního a dostupného bydlení v Pardubicích zapracována do směrnice o přidělování bytů, kterou schválila rada města na svém posledním jednání. „Obecným parametrem pro všechny stupně je podíl příjmů vynakládaných na bydlení a bytová nouze. Běžnou praxí zůstávají nájemní smlouvy uzavírané na dobu určitou a nově přibývají povinnosti nájemníků v režimu sociálních bytů spolupracovat se sociálním pracovníkem a plnit individuální plán vedoucí k zlepšení životní situace klienta. Musím zdůraznit, že dostupné bydlení je určeno pouze lidem, kteří jsou motivováni zlepšit svoji sociální a životní situaci,“ upozorňuje náměstek Rychtecký.

Projekt by měl být zrealizován do konce roku 2019 s celkovým rozpočtem zhruba 8,5 milionu korun, přičemž 85 procent bude hrazeno z evropských dotací, 10 procent uhradí stát a 5 procenty se na projektu bude podílet město.