Domů Dění v regionech Petr Rafaj po...

Petr Rafaj potvrdil pokuty pro Ředitelství silnic a dálnic i pro město Hodonín

RUD

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl rozklad podaný Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a potvrdil tak prvostupňové rozhodnutí ÚOHS, v němž byla zadavateli uložena pokuta ve výši 300 tisíc korun za zadání tří veřejných zakázek v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž by k tomu byly splněny podmínky stanovené zákonem. Jednalo se o zakázky na opěrné zdi v obcích Suchovršice a Adamov a na havárii tělesa silničního náspu v katastrálním úpodmínky zemí obce Zlatá Olešnice.

„Ředitelství silnic a dálnic ČR nesplnilo všechny zákonné podmínky pro použití jednacího řízení bez uveřejnění. Neprokázalo existenci krajně naléhavého případu či situace objektivně nepředvídatelné, ani takovou časovou tíseň, aby nemohlo zadat veřejnou zakázku v řádném zadávacím řízení,“ uvedl předseda ÚOHS Rafaj. Dodal, že zadavatel byl s faktickým stavem staveb seznámen v březnu 2012 a zadávací řízení zahájil až v říjnu 2012, přičemž smlouvy s vybranými dodavateli uzavřel v lednu dalšího roku.

Použití jednacího řízení bez uveřejnění je vázáno na splnění zákonem stanovených podmínek zamezujících zneužívání tohoto typu zadávacího řízení. Jedná se o případy, kdy není možné použít „klasické“ zadávací řízení, tedy soutěž o zakázku. Zadavatel při rozhodování o takovém způsobu zadání veřejné zakázky musí vždy spolehlivě prokázat a doložit, že zákonné podmínky použití jednacího řízení bez uveřejnění jsou objektivně splněny.

Jednací řízení bez uveřejnění má svá rizika

„Při zadávání veřejné zakázky prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění vždy existuje riziko, že dojde k možnosti podstatného ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky, protože k předložení nabídky je vyzván pouze minimální počet potenciálních dodavatelů, zadávací řízení se nezveřejňuje, probíhá v krátkém časovém horizontu,“ konstatoval Petr Rafaj. Tyto okolnosti mohou ovlivnit množství, kvalitu a cenu nabídek, tudíž i výběr nejvhodnější nabídky. Jednací řízení bez uveřejnění by proto mělo být výjimečným způsobem zadávání, který bude striktně používán jen pro specifické případy a za kumulativního splnění všech zákonem předpokládaných podmínek. Nesplnění byť jen jediné podmínky použití jednacího řízení bez uveřejnění znemožňuje aplikaci tohoto druhu zadávacího řízení.

Předseda ÚOHS Petr Rafaj zamítl rovněž rozklad města Hodonín a potvrdil tak prvostupňové rozhodnutí, kterým byla tomuto zadavateli za porušení zákona o veřejných zakázkách uložena pokuta ve výši 250 000 Kč. K pochybením došlo v roce 2012 při zadávání tří veřejných zakázek, mj. Parkovací plochy Bažantnice. Ve všech případech zadavatel vyzval k podání nabídek opakovaně stejný okruh zájemců, a to společnosti STRABAG, VHS Břeclav, SWIETELSKY, STAVEBNÍ FIRMA PLUS a Inženýrské stavby Hodonín. Nejednalo se přitom o stavební zakázky, jež by samy o sobě byly mimořádné, a město Hodonín nedokázalo uvést žádné zvláštní objektivní skutečnosti, které by zdůvodňovaly zasílání výzvy stejnému okruhu zájemců. „Postup zadavatele byl tedy diskriminační a mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky“ zdůraznil předseda Rafaj.