Domů Dění v regionech Průmysl na Os...

Průmysl na Ostravsku: nastartuje stát inovace?     

Nezaměstnanost na severní Moravě dlouhodobě patří k nejvyšším v Česku. Moravskoslezský kraj má i několik dalších hendikepů: nižší vzdělanost, nevhodnou strukturu průmyslu, špatné životní prostředí. Vláda se opakovaně zabývala plány, jak tomuto regionu pomoci. Jejich součástí je záměr restrukturalizovat spektrum průmyslu na severu Moravy z těžkého na moderní 4.0.

Koncepci hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje předložil vládě zmocněnec Jiří Cienciala již na konci roku 2015. Tato koncepce upozorňuje na řadu nevýhod uvedených krajů, zejména útlum tradičních průmyslových odvětví, který není adekvátně vyvážen rozvojem jiných oborů. Konstatuje také, že čerpání fondů EU zatím nepřispělo k vyrovnávání ekonomické síly regionů s tím, že uvedené kraje stále hospodářsky zaostávají.

Na počátku letošního roku vláda schválila další klíčový dokument. „Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje obsahuje návrh postupu, jak těmto regionům pomoci zlepšit hospodářskou i sociální situaci,“ řekl předseda vlády Bohuslav Sobotka. „Strategický rámec hospodářské restrukturalizace je zaměřen na kroky směřující k zásadní hospodářské restrukturalizaci dotčených krajů. Jeho naplňováním dojde k nastartování ekonomické restrukturalizace v územích, která jsou dlouhodobě považována za problémová a ekonomicky zaostávající. Realizace opatření by měla vést k naplňování jednoho z cílů české regionální politiky, kterým je snižování sociálních a ekonomických nerovností,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Inspirací pro vytvoření restrukturalizační strategie byly obdobné strategie, které výrazně přispěly k hospodářské proměně průmyslového Porúří v Německu.

Analýza a návrhy opatření

Strategický rámec obsahuje jak analýzu aktuálního stavu, tak návrh konkrétních opatření. Za přípravu těchto opatření pro Moravskoslezský kraj zodpovídá zmocněnec vlády Jiří Cienciala. Detailně budou tato opatření rozpracována v Souhrnném akčním plánu. „Moravskoslezský kraj je průmyslovým regionem, který je historicky nadprůměrně závislý na velkých tradičních firmách z oblasti hutnictví, důlního průmyslu a strojírenství. Útlum tradičních odvětví, ke kterému postupně dochází, a s tím související odliv talentovaných mladých lidí způsobuje pokles počtu obyvatel v průměru o 5-10 tisíc ročně. Strategie hospodářské restrukturalizace může pomoci vyrovnat se se změnami, kterými region prochází,“ uvádí Jiří Cienciala.

Akční plány pro rok 2017–2018 jsou prvním realizačním dokumentem procesu hospodářské restrukturalizace znevýhodněných regionů, projektu nazvaného symbolicky RESTART. Návrhy obsahují celkem 79 opatření, která byla projednána v rámci široké regionální diskuse a z velké části i s příslušnými ministerstvy.

„Shromáždili jsme návrhy, které mohou pomoci strukturálně postiženým krajům a nastartovat jejich prosperitu ve všech klíčových ekonomických a sociálních oblastech, přičemž hlavní důraz klademe na rozvoj podnikání,“ uvedl Cienciala. Návrhy konkrétních opatření jsou členěny do sedmi pilířů: podnikání a inovace, přímé zahraniční investice, výzkum a vývoj, lidské zdroje, životní prostředí, sociální stabilizace, infrastruktura a veřejná správa. Akční plán obsahuje systémová a legislativní opatření, nadregionální programy a specifické programy a opatření pro jednotlivé kraje.

Spolupráce s významnými aktéry regionu

Na přípravě návrhu konkrétních opatření na podporu dotčených krajů jsme spolupracovali s významnými aktéry z regionu, jako jsou krajská tripartita, zástupci měst, zástupci podnikatelského sektoru, zástupci vysokých škol a další. Návrhy pro jednotlivé kraje nyní na základě jednání s příslušnými ministerstvy a Úřadem vlády zpracujeme do Akčního plánu společného pro všechny regiony, který bude v květnu předložen vládě,“ uvedla Gabriela Nekolová, zástupkyně Úřadu vládního zmocněnce.  

Akční plán bude projednán ministerstvy v připomínkovém řízení a na Konferenci restrukturalizace, svolané premiérem. Této akce se zúčastní zástupci ministerstev, poslanci, senátoři a zástupci regionů. Schválený Akční plán restrukturalizace Moravskoslezského kraje, Ústeckého a Karlovarského kraje bude předložen vládě k projednání 31. května 2017.