Domů Dění v regionech Ve Zlíně plat...

Ve Zlíně platí zákaz obecného nakládání s povrchovými vodami

0

Magistrát města Zlína vydal pro území města Zlína včetně jeho místních částí zákaz tzv. obecného nakládání s povrchovými vodami, tj. k odběru vody z řeky Dřevnice a jejích přítoků.

„Důvodem je dlouhotrvající nepříznivý stav na vodních tocích na území statutárního města Zlína,“ uvedla Vladimíra Pavlovová, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství zlínského magistrátu.

Hranice hydrologického sucha

Na řece Dřevnici ve Zlíně protéká dlouhodobě množství vody těsně nad hranicí, příp. i pod hranicí hydrologického sucha (což odpovídá výšce hladiny pouhých 15 cm), a to z důvodu dlouhotrvajícího bezdeštného počasí a vysokých teplot. Občasné srážky navýší hladiny toků jen přechodně a krátkodobě. Na drobných vodních tocích nebo některých jejich úsecích dochází k poklesu hladiny až pod hranici minimálního zůstatkového průtoku, následně pak i ke zhoršení kvality vody a tedy k negativnímu ovlivnění ekologické stability toků. Na základě doporučení správce povodí (Povodí Moravy, s. p.), a s ohledem na prognózu vydanou ČHMÚ, podle které mají vysoké teploty na území JV Moravy nadále přetrvávat, přistoupil Magistrát města Zlína k vydání zákazu, který platí od 15. 8. 2017 do odvolání. V této souvislosti je na místě připomenout, že vzhledem k dlouhodobému suchému období a nepříznivé hydrologické situaci klesají také hladiny podzemních vod ve studních. Proto by voda z domovních studní měla být využívána přednostně pouze pro pitné účely a osobní hygienu a nikoli např. k napouštění bazén