Domů Dění v regionech Vláda pomůže ...

Vláda pomůže chudším krajům. Také Moravskoslezskému

Vláda během svého jednání odsouhlasila Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Materiál připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj jako hlavní garant regionální politiky v České republiky. Ministryně Šlechtová tak chce pomoci strukturálně postiženým krajům.

„Udělali jsme důležité kroky k zásadní hospodářské restrukturalizaci dotčených krajů. Naplňováním Strategického rámce dojde k nastartování ekonomické restrukturalizace v územích, která jsou dlouhodobě považována za problémová a ekonomicky zaostávající. Realizace opatření by měla vést k naplňování jednoho z cílů české regionální politiky, kterým je snižování sociálních a ekonomických nerovností. Může tak dojít například ke zřízení pracoviště vysokých škol v Karlovarském kraji, vybudování výzkumných center navázaných na krajská specifika či podporu podnikání nad rámec evropských fondů. Mnoho areálů se také dočká obnovy a nového využití a to díky pokračující podpoře tzv. brownfields,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Inspirací pro vytvoření restrukturalizační strategie byly obdobné strategie, které výrazně přispěly k hospodářské proměně průmyslového Porúří v Německu. Při vytváření strategie se proto expertní tým inspiroval zahraniční, zejména německou zkušeností. Společný projekt vlády a regionů vznikl v úzké spolupráci se zástupci dotčených resortů, Kanceláří zmocněnce vlády pro Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj a samotných krajů, kterou po dobu jednoho roku koordinovalo Ministerstvo pro místní rozvoj v součinnosti s Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Konkrétních opatření

Strategický rámec obsahuje zevrubnou analýzu aktuálního stavu, v návrhové části pak obsahuje ilustrativní výčet typových opatření, tedy již konkrétních opatření, kterými bude Strategický rámec naplňován. Detailně budou jednotlivá opatření navržena v Souhrnném akčním plánu, který bude vládě předkládán každoročně k 31. 5. Při výběru opatření bude výkonný tým vycházet na jedné straně z typových opatření a opatření navržených ze strany věcně příslušných ministerstev, předkládat konkrétní návrhy však bude prostřednictvím webového rozhraní umožněno široké veřejnosti v dotčených regionech.

Ve své implementační Strategický rámec části zřizuje odborné struktury, které budou pověřeny dohledem nad naplňováním dokumentu. Na úrovni krajů se bude jednat o Krajskou dozorčí radu, na národní úrovni o Národní dozorčí radu a Konferenci pro strategii restrukturalizace. V těchto strukturách budou zastoupeni hlavní aktéři regionálního rozvoje v dotčených krajích, a to napříč tematickými pilíři, kterým se Strategický rámec věnuje.

Další informace o pokroku v realizaci Strategického rámce a tvorbě akčního plánu, včetně jednotlivých opatření, je možné získat na www.restartregionu.cz .