Domů Doprava Projekt C-ROA...

Projekt C-ROADS učí auta spolu komunikovat

0

Projekt C-ROADS Czech Republic, který je součástí mezinárodní platformy C-ROADS, si klade za cíl ověřit v praxi na českých silnicích, vybraných městech a na vybraných železničních přejezdech fungování kooperativních systémů (C-ITS). Díky implementaci nejnovější technologie fungující na principu přímé komunikace mezi vozidly či vozidly a dopravní infrastrukturou dojde v konečném důsledku ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu, snížení nehodovosti, zvýšení plynulosti dopravy i komfortu jízdy. Cílem projektu je rovněž harmonizace zavádění systémů C-ITS v členských státech EU. Jedinečností projektu v českých podmínkách je testování C-ITS na železnici a v městské hromadné dopravě.

Ministerstvo dopravy je koordinátorem celého projektu, jehož partnery jsou AŽD Praha, Brněnské komunikace, Ředitelství silnic a dálnic ČR, INTENS Corporation, O2 Czech Republic, T-Mobile Czech Republic, Správa železniční dopravní cesty a ČVUT v Praze Fakulta dopravní. Asociovanými partnery projektu jsou Škoda Auto, Dopravní podnik města Brna, Dopravní podnik Ostrava, Plzeňské městské dopravní podniky, RADOM a URC Systems.

O vznik projektu C-ROADS Czech Republic se zasadilo právě Ministerstvo dopravy. Společně s Rakouskem a Dolním Saskem iniciovalo vznik mezinárodní Platformy C-ROADS a jako její člen se podílí na vytvoření harmonizovaného systému pro přeshraniční využití služeb C-ITS mezi jednotlivými evropskými zeměmi.

Ředitelství silnic a dálnic ČR v Česku pro pilotní nasazení vybralo úseky dálnic D1, D5 a D11, kde jsou nainstalovány kooperativní systémy pro fázi pilotního testování. Výsledkem implementace systému je zprostředkování informací z proměnného dopravního značení do vozidel, varování řidičů před pracemi na silnici, stojícími a pomalu jedoucími vozidly či před blížícím se vozidlem IZS. V průběhu letošního podzimu bude systém doplněn o poskytování dalších informací: např. upozornění na kolonu, varování při nepříznivém počasí nebo upozornění řidiče na prudce brzdící vozidlo.

Společnost O2 Czech Republic představila dopravní mobilní aplikaci a vozidlovou jednotku. „Díky této aplikaci umí auta komunikovat nejen mezi sebou, ale také s dopravními značkami, železničními přejezdy, vozidly záchranného systému nebo semafory. Mobilní aplikace řidiče prostřednictvím mobilního telefonu nebo informačního panelu na palubní desce upozorní na veškeré nebezpečí v dopravě,“ přiblížil Ing. Jiří Vítek, senior specialista pro dopravu a inovativní řešení.

Upozornění na kolony stojících vozidel a zpoždění na cestách, tím se na projektu podílí společnost T-Mobile Czech Republic. Zpracovává anonymizovaná data o pohybu zákazníků mobilní sítě, data z dalších flotil vozidel a ze služby Chytré auto. Na základě analýzy těchto zdrojů dat určuje rychlost dopravních toků na komunikacích a identifikuje kolony. Upozornění na nebezpečná místa na vozovce z různých zdrojů dat, např. podrobného stavu počasí nebo míst častých nehod, obdrží řidiči v budoucnu přímo pomocí systémů ve svých vozidlech. T-Mobile rovněž připravil mobilní aplikaci, která bude řidičům pomáhat. Operátor testuje i moderní komunikační technologii LTE-V (také známá jako C-V2X), která umožňuje komunikaci, jak vzájemně mezi vozidly, tak mezi vozidly a infrastrukturou.

Společnost Brněnské komunikace implementovala v rámci projektu C-ITS systém ve městě Brně. „Ten je evropsky výjimečný tím, že poprvé dochází k implementaci všech aplikací kooperativních systémů ve velkém městě na světelně řízených křižovatkách,“ uvedl Ing. Roman Nekula, MBA správní ředitel společnosti. Společnost osadila komunikačními jednotkami flotilu 11 testovacích vozidel a 31 křižovatek. Ve spolupráci s projektovými partnery a Hasičským záchranným sborem JMK, testují prioritu jízdy záchranných vozidel. Do konce roku budou na světelně řízených křižovatkách pokračovat práce i na preferenci vozidel městské hromadné dopravy. Dopravní informace jsou předávány řidičům přímo do vozidel. Tyto informace umožňují přenos o aktuálním stavu signálu na křižovatce nebo varování před vozidly, která projedou křižovatkou na červenou.  

Společnost INTENS Corporation pracuje na národní i mezinárodní specifikacích harmonizovaných C-ITS služeb (use-case) implementovaných a pilotovaných v rámci projektu. Společně s dopravními podniky v Brně, Ostravě a Plzni ověřuje možnosti využití C-ITS systémů v prostředí městské hromadné dopravy. V rámci implementační etapy projektu pro oblast MHD jsou ověřovány pokročilé funkce systému pro priority vozů MHD na křižovatkách řízených SSZ a v Evropě nové bezpečnostní služby, např. varování řidičů před nebezpečím srážky s vozidlem MHD (křížení, odbočování, parkování atd.) nebo varování o vozidle MHD v zastávce atd.

Nedílnou součástí celého projektu, unikátní i v celoevropském kontextu, jsou zkušební provozy kooperativních systémů na vybraných železničních přejezdech, na které se zaměřily Správa železniční dopravní cesty, AŽD Praha a RADOM. I zde je prioritou zvýšit bezpečnost a snížit tak počet zraněných a usmrcených lidí při dopravních nehodách na železničních přejezdech. S pilotními provozy se vážou potřebné analýzy skutečného přínosu ke zvýšení bezpečnosti, neboť zapojení C-ITS systémů do železničních systémů je naprostou novinkou. Vhodná aplikace kooperativních inteligentních dopravních systémů přináší značný potenciál pro zvýšení bezpečnosti tím, že řidiči vozidla blížícího se k železničnímu přejezdu budou na něj včas upozorněni ještě daleko před přejezdem. V případě, že přejezdové zabezpečovací zařízení bude ve výstražném stavu, systém tuto informaci řidiči předá.

Zodpovědnost za oblast testování a posuzování budovaných systémů, aby byly interoperabilní napříč celou Evropou, zajišťuje ČVUT Praha Fakulta dopravní. „Současně s ostatními partnery řešíme i důležité otázky bezpečnosti celého systému a ochrany osobních údajů tak, aby řidiči mohli C-ITS systémům naprosto důvěřovat,“ říká docent Zdeněk Lokaj z Fakulty dopravní ČVUT v Praze.   

Evropa stále buduje a zvyšuje bezpečnost v dopravě. Partneři projektu C-ROADS Czech Republic jsou hrdi na to, že jsou do projektu zapojeni a vyvíjí maximální úsilí, aby budoucnost v dopravě nebyla budoucností příliš vzdálenou.

„Ministerstvo dopravy bude podporovat nasazení výsledků projektu C-ROADS Czech Republic do reálné praxe, protože tím přispěje ke zvýšení bezpečnosti účastníků dopravního provozu. Jsme rádi, že je dnes možné v Brně ukázat již konkrétní výsledky tohoto projektu“, řekl Ing. Martin Pichl, Ph.D. z Ministerstva dopravy.

Zdroj: C-ROADS Czech Republic