Domů Dotace a finance Dotační porad...

Dotační poradna

Program rozvoje venkova

V letošním roce Státní zemědělský a intervenční fond od nadřízeného Ministerstva zemědělství nedostal schválený harmonogram na celý rok. Interně však sám SZIF počítá s tím, že jednotlivé výzvy bude vypisovat tak jako loni. Alokace zatím není známa, očekáváme, že nebude menší než loni – tedy přibližně 16 miliard korun.

březen (do 8.3.2010) – Modernizace zemědělských podniků – stavby a technologie pro živočišnou a rostlinnou výrobu (PRV) – Zahájení zemědělské činnosti mladého zemědělce či předčasné ukončení zemědělské činnosti starších zemědělců (PRV) – Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření, podpora společenských funkcí lesů (PRV) – Podpora zakládání podniků a podnikání mimo zemědělskou činnost, výstavba a modernizace bioplynové stanice (PRV) – Dotace pro „místní akční skupiny“ – MAS sdružují zemědělce, drobné podniky, obce, neziskové organizace a dalších místní subjekty z různých sektorů) (PRV) – Investice do akvakultury a do zpracování a prodeje rybích výrobků (OP Rybářství)

červen – Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům – investice ke zlepšování kvality zemědělských a potravinářských výrobků, spolupráce s výrobci potravin při inovacích, odborné vzdělávání v oblastech výrobních metod a technologií (PRV) – podpora cestovního ruchu: výstavba turistických zařízení, značení pěších tras, vinařských stezek, sportovních zařízení (PRV)

září-říjen: – Zlepšování stavu přírody a krajiny v OP Životní prostředí: péče o chráněná území, záchrana biologické rozmanitosti druhů a ekosystémů, ochrana jeskyní a krasových jevů, zakládání a obnova remízů, alejí, soliterních stromů atd., péče o památné stromy, opatření proti vodní a větrné erozi, odstranění nevyužívaných staveb v chráněných územích – Investice do lesů – lesnická technika (stroje) pro údržbu lesních cest, pro obnovu lesních porostů a prvotní zpracování dříví (PRV)

průběžně – Program Zemědělec (Dotace části úroků z úvěru), podporu zprostředkovává PGRLF (Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.)

přijímání žádostí: Dotační program
Do 31. 3. 2010

Dotace pro Krajská informační střediska na poskytování poradenství, dotace vybraným nestátním organizacím. Podpora technologických platforem (pro potraviny, dopravu, chemický průmysl a ekologické zemědělství).

Do 30. 4. 2010 Podpora zpracovatelů zemědělských produktů a krmiv (modernizace výrobních zařízení, dotace na nové technologie).
Do 31. 5. 2010

Podpora používání certifikované sadby odrůd brambor. Dotace pro Školní závody (spolupráce se středními a vyššími odbornými školami).

Do 30. 6. 2010

Zavlažování v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách Použití osiva přadného lnu a konopí setého Dotace na výstavy hospodářských zvířat a rostlin, odborné publikace. Vývoj nových produktů a inovace ve výrobě potravin a krmiv Podpora nevýrobních funkcí rybníků nad 5ha

Do 31. 8. 2010 Podpora marketingu na zahraničních veletrzích a výstavách.
Do 30. 9. 2010

Podpora restrukturalizace ovocných sadů Biologická ochrana jako náhrada chemické ochrany rostlin. šlechtění révy vinné a chmele Ozdravování stáda od paratuberkulózy skotu

Do 15.10. 2010 Nákazový fond (likvidace kadáveru, boj s infekční rinotracheitidou skotu a nákazám prasat)
Do 29.10. 2010

Dotace včelařům, chovající včely na území ČR Šlechtění, plemenitba a evidence hospodářských zvířat Zajištění odrůdových zkoušek polních plodin