Domů Dění v regionech Královéhradec...

Královéhradecký kraj podpoří venkovské prodejny

Podmínky pro podávání žádostí o krajské dotace na nejrůznější oblasti schválila krajská rada. Zveřejněny budou po schválení na říjnovém zasedání zastupitelstva. V případě plánovaného navýšení rozpočtu na rok 2019 se mohou žadatelé ucházet o více než 140 milionů korun. Nejvíce peněž půjde na obnovu venkova a regionální rozvoj.

„Dotační politika kraje se zaměřuje na oblasti, které jsou podle nás stěžejní pro rozvoj regionu. Jde především o udržení stabilní demografické situace ve venkovských oblastech, zvyšování atraktivity turistických oblastí a v neposlední řadě o investice do zdravého a vyvážené vývoje naší mladé generace nebo bezpečnosti občanů. Úpravou dotačních programů reagujeme na aktuální vývoj v podporovaných oblastech,“ říká hejtman Jiří Štěpán.

Pro oblast cestovního ruchu je alokováno 3,6 milionů určených na úpravu lyžařských běžeckých tras, činnost informačních center a propagaci cyklobusů. Počítá se i s podporou financování destinačních společností v objemu 1,6 milionu korun.

Na kulturu a památkovou péči je vyčleněno 18 milionů. Žadatelé je mohou čerpat na podporu kulturních aktivit, na obnovu památkového fondu a nově i na činnost muzeí a galerií.

Regionální rozvoj podpoří 7,3 milionu a v případě navýšení rozpočtu dalších 44 milionů korun. Záviset to bude na výsledcích hospodaření kraje. Peníze půjdou na techniku jednotek požární ochrany (JPO) obcí, podporu svazků obcí, pořízení územních plánů a rozšíření řidičských oprávnění členů JPO II a III ze skupiny „B“ na skupinu „C“. V případě navýšení rozpočtu bude podpořeno budování dálkových a na ně navazujících cyklotras, rekonstruování a výstavba požárních zbrojnic a nákup dopravních automobilů. K novinkám bude patřit program na podporu provozu venkovských prodejen (alokace 1 mil. Kč, případně dojde k navýšení o další 1 mil. Kč) a při navýšení rozpočtu také program obnovy místních částí obcí (návrh alokace 18 mil. Kč).

V Programu obnovy venkova je připraveno 44,5 milionu korun. Podpora je směřována do čtyř oblastí: na občanskou vybavenost, veřejná prostranství a infrastrukturu, obnovu památkového fondu, nakládání s odpady a obnovu stávajících vodních nádrží. O tyto peníze mohou žádat obce, které měly k 31. 12. 2017 méně než 3 000 obyvatel.

Pro oblast životního prostředí je alokováno 4,9 milionu. Pomohou s ochranou přírody a krajiny, propagací místní produkce, environmentální výchovou a také se včelařstvím. V případě navýšení o částku jednoho milionu korun bude zveřejněn také program na podporu opatření k zadržování vody v krajině.

Téměř 3,5 milionu korun je vyčleněno na volnočasové aktivity včetně mezinárodní spolupráce a modernizace objektů pro volný čas dětí a mládeže.

Na rozvoj vzdělání a etickou výchovu ve školách kraj pamatuje částkou necelých 2,3 milionu korun.

Na prevenci rizikového chování a podporu zdravého životního stylu je v rozpočtu 1,5 milionu korun.

Významnou částkou hodlá kraj přispět na sport a tělovýchovu. Pohybovou gramotnost, pořádání sportovních akcí, tělovýchovu a vrcholový sport podpoří částkou 12,5 milionu korun.

V případě navýšení již schváleného rozpočtu poskytne Královéhradecký kraj prostřednictvím svých dotačních programů přes 140 milionů korun. Podrobné podmínky jednotlivých programů s uvedením termínů a všech náležitostí pro podání žádostí budou uveřejněny na krajském dotačním portálu po schválení Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje.

Vedle těchto programů bude krajské zastupitelstvo schvalovat také dotační program na včasnou asanaci kůrovcového dříví.