Domů Dotace a finance MŽP podpoří d...

MŽP podpoří další projekty v rámci obnovy přirozených funkcí krajiny

0

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo Výzvy pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci nově schváleného programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. Žádat mohou například obce, fyzické osoby či nestátní neziskové organizace. Termín ukončení příjmu žádostí je 30. 9. 2019.

Cílem programu je podpora na adaptaci kvůli změně klimatu a boji proti suchu, podporuje širokou škálu opatření pro zadržení vody v krajině, ale také proti invazním druhům. Žadatelé mohou čerpat podporu také na opatření v rámci podprogramů pro adaptaci vodních, nelesních a lesních ekosystémů.

Způsobilými žadateli jsou fyzické a právnické osoby, obecně prospěšné organizace, obce, občanská sdružení, příspěvkové organizace, organizační složky státu (vyjma správ národních parků, Správy jeskyní ČR a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR), státní organizace a státní podniky.

V rámci programu jsou poskytovány investiční i neinvestiční finanční prostředky až do výše 100 % způsobilých nákladů. Maximální výše podpory je 250 000 Kč na lesní a nelesní opatření a 1 mil. Kč na vodní opatření.

Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny je hojně využívaný. Během předchozího období programu bylo realizováno přes 1000 projektů za cca 130 mil. Kč. Nejčastěji byla podporována opatření vedoucí k zadržení vody v krajině a obnově ekologické stability, např. výsadby dřevin, remízů, alejí, tvorba tůní, mokřadů a dalších krajinných prvků.

Autor: MŽP, fuk