Domů Dění v regionech Účinnost evro...

Účinnost evropských peněz v Moravskoslezsku lze měřit

Jak pomáhají evropské peníze v ČR a jednotlivých regionech lze sledovat například pomocí indikátorů. Jejich cílové hodnoty má stanoven každý operační program a průběžně je monitoruje.

Lehce je tedy možné spočítat, kolik pracovních míst vznikne realizací podpořených projektů, jaká je plocha regenerovaného nebo nově zastavěného území, kolik to stálo peněz. Sama o sobě však tato čísla mají jen nízkou vypovídací hodnotu, chybí jim totiž přímá souvislost s dopadem na lidi a okolí. V případě Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko je při sledování účinnosti evropských dotací možné jít o několik kroků dále.

Hodnoty indikátorů neříkají nic o užitku a přidané hodnotě pro lidi, kterých se výstupy projektů týkají. Nejde přece o to peníze prostavět nebo bezmyšlenkovitě proinvestovat, ale dobře zacíleným projektem dosáhnout změny. Přispět k rozvoji dané oblasti, zlepšit životní podmínky obyvatel, kvalitu služeb. Je to cíl každého z podpořených projektů, obecně ale není lehké dosažený efekt změřit. Jinak je tomu při výpočtu socioekonomické návratnosti projektů podpořených z ROP Moravskoslezsko.

Posouzení socioekonomické návratnosti je klíčová pro hodnocení a výběr podpořených projektů. Umožňuje to sofistikované metoda měření pomocí elektronické aplikace Cost-benefit analýzy, založená na ocenění přínosů a nákladů, které s sebou projekt nese. Účinnost udává dosažená hodnota ekonomického vnitřního výnosového procenta (EIRR).

Za výpočtem EIRR je ekonomická analýza žádostí o dotaci z ROP Moravskoslezsko, založená na peněžním ocenění jednotlivých dopadů pro cílové skupiny. Umožňuje také porovnávat přínosy různě zaměřených projektů a zároveň rozšiřuje výsledky finanční analýzy, které se vztahují na zjištění návratnosti pouze pro nositele projektu. Výsledná míra EIRR vyjadřuje budoucí přínosy a náklady, které vzniknou realizací projektu jeho uživatelům, v porovnání s těmi stávajícími.

V případě ROP Moravskoslezsko je EIRR měřitelné u všech projektů s celkovými náklady nad 10 milionů korun. Minimální hranice EIRR pro získání podpory je 5,5 %. Nejvyšší hodnoty EIRR dosahují dlouhodobě projekty zabývající se rozvojem cestovního ruchu a regenerace brownfields. I proto jsou v případě ROP Moravskoslezsko průměrné hodnoty EIRR nejvyšší u projektů z druhé prioritní osy. Ta je kromě cestovního ruchu a brownfields zaměřena na rozvoj veřejných služeb podporou investic do vzdělávání, sociální a zdravotnické služby.

Prozatím dosáhlo nejvyšší měřitelné hodnoty EIRR 20 % hned 28 podpořených projektů. U zmíněných oblastí jde například o projekt vzniku chráněného bydlení Nový Jičín, rozšíření chaty Kopřivná v Malé Morávce nebo rozšíření služeb v DinoParku Ostrava. Podobných výsledků EIRR dosáhly projekty zabývající se vybaveností a službami ve městech a na venkově (prioritní osy 3 a 4). K nejpřínosnějším projektům co do hodnoty EIRR u projektů středně velkých měst patří modernizace vzdělávání Základní školy Šenov. Mezi nejmenšími obcemi s 500 až 5000 obyvateli to je například výstavba tělocvičny v Řepištích. Ekonomicky vysoce efektivní jsou i některé projekty velkých statutárních měst, 20% EIRR dosáhla výstavba hradní terasy Slezskoostravského hradu.

Kumulativním součtem EIRR u podpořených projektů lze zjistit průběžnou efektivitu ROP Moravskoslezsko jako takového. Regionální rada Moravskoslezsko, která peníze z programu spravuje, si stanovila za cíl zajistit, aby schválené projekty měly kumulovanou hodnotu EIRR ve výši minimálně 8 %. V polovině roku 2010 dosáhla tato hodnota EIRR u podpořených projektů 10,84 %, a průběžně tak přesáhla téměř o 3 procentní body požadovaný cíl. „Dosažený výsledek je důkazem, že jsou podpořené projekty skutečnou investicí do naší budoucnosti, a ne spotřebu naší současnosti,“ posuzuje výsledek David Sventek, ředitel Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko, kde se projekty hodnotí a administrují.

Účinnost je jednou ze tří důležitých proměnných při posouzení celkovou efektivity provádění ROP Moravskoslezsko. Tu je možné chápat jako vzájemný vztah mezi účinností, rychlostí realizace a kvalitou provádění programu. Účinnost udává hodnota EIRR. Rychlost realizace lze sledovat na objemu vyplácených prostředků v čase. Kvalitu deklarují výsledky kontrol a auditů.

Rychlost realizace programu nejlépe vystihuje součet uskutečněných plateb za realizované projekty nebo jejich části. Jedná se o předstihový indikátor pro sumu certifikovaných výdajů. Průběžná výše součtu plateb v polovině roku zaostává za plánovaným cílem Regionální rady Moravskoslezsko o téměř 12 %. Na účty příjemců bylo k tomuto datu zasláno 2,43 miliardy korun.

„Uplatňování evropských dotací v České republice není závod v rychlosti. Přesto je časové hledisko nutné brát v potaz,“ uvádí k tématu Sventek. „Tempo čerpání je jednoduše nutné naplánovat a přizpůsobit tak, abychom využili všech peněz, které máme k dispozici. Pokud se to nedaří, nezbývá než podniknout systémová opatření,“ poukazuje Sventek na změnu v proplácení dotací nebo opakované navýšení objemu peněz v plánu výzev k předkládaní projektů na jednotlivá pololetí.

Spolehlivost realizace programu udávají výsledky kontrol, přezkumů a auditů, respektive počet závažných či systémových nálezů, tzv. nesrovnalostí. Regionální rada Moravskoslezsko si stanovila za cíl zajistit 98 % spolehlivost programu. Na základě pěti uskutečněných auditů a přezkumů nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky a aktuální spolehlivost je tedy 100%. „Čerpání dotací musí být především transparentní, o každé vynaložené koruně si musíme být jisti, že posloužila ke správnému účelu. Sami k tomu můžeme významně přispět nastavením podmínek a prostředí a svou roli bereme velmi vážně. Velkou důvěru přitom vkládáme do příjemců, aniž bychom vždy mohli ručit jejich čistými úmysly. A při tak obrovském objemu prostředků a velkém množství projektů je téměř nemožné uhlídat každou korunu. Proto jsem rád, že se nám to zatím daří,“ uvádí Sventek.