Domů Ekologie Odpady z nemo...

Odpady z nemocnic bychom neměli spalovat, říkají ekologové

0
investice nemocnice

Hroty injekcí, čepele skalpelů a střepy ampulí jsou podle Státního zdravotního ústavu největší bezpečnostní rizika při nakládání s odpadem v nemocnicích. Při nesprávném zacházení mohou způsobit nejen řezné poranění, ale také přenos infekce. Přestože nemocnice kladou důraz na školení svých zaměstnanců, existují v nakládání s nebezpečným odpadem v českých nemocnicích ještě rezervy.

V Metodice pro nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení z roku 2016 Státní zdravotní ústav označuje za nejrizikovější pracoviště lůžková oddělení, ambulance, laboratoře a diagnostická pracoviště. K ohrožení může dojít ale také například v domovech pro seniory, ústavech sociální péče i při domácím ošetřování.

„Největší riziko souvisí vždy s nakládáním s použitými ostrými prostředky. Jedná se o druh bodného poranění, nejčastěji evidovaného jako poranění o injekční jehlu, ale i o další ostré předměty používané ve zdravotnictví, jako jsou čepele skalpelů, lancety, kanyly, kapiláry, zubní spirálky, skleněné střepy z ampulí apod. Hlavní zdravotní riziko vyplývá z přenosu krví přenosných infekčních onemocnění,“ vysvětluje metodika.

Shromažďování, odvoz a likvidaci odpadů ve Fakultní nemocnici Brno má na starosti akreditovaná firma. „Zdravotnický odpad zařazený do kategorie nebezpečných odpadů se vkládá do silnostěnných černých plastových pytlů označených červeným štítkem s údaji. Uzavřené pytle jsou sváženy do speciálních velkoobjemových skříňových kontejnerů na shromaždišti zdravotnického odpadu v areálu nemocnice. Naplněné kontejnery odtud denně odváží smluvní firma do specializované spalovny nebezpečných odpadů,“ sdělil mluvčí nemocnice Pavel Žára s tím, že v roce 2018 tu vyprodukovali 817 tun zdravotnického odpadu. Se systémem třídění se zaměstnanci seznamují na vstupním školení. 

Fakultní nemocnice Olomouc má také nakládání s odpady zajištěné od externí firmy. U svých zaměstnanců dbá na pečlivé proškolení, které za které jsou zodpovědní vedoucí pracovníci na odděleních. „Jsou povinni prokazatelně seznámit podřízené zaměstnance s příslušnou směrnicí, kontrolovat její dodržování a výsledky kontrol a nápravná opatření projednávat na provozních poradách. Školení o nakládání s odpady probíhá na vstupních školeních, následně na jednotlivých pracovištích a konají se také pravidelné roční audity,“ upřesnil mluvčí nemocnice Adam Fritscher.

Při spalování unikají nebezpečné látky

Podle spolku Arnika, který se zabývá ochranou životního prostředí, jsou však stále metody nakládání s odpadem nedokonalé. „Z našeho pohledu není rozumné například míchat infekční odpady s těmi, které nejsou kontaminované a lze je bez problémů vytřídit a recyklovat. V tom máme v České republice velké rezervy i díky velice opatrnickému přístupu odborníků z rezortu zdravotnictví, kteří prosazují spalování odpadů ze zdravotnictví, přestože se v zahraničí osvědčily i jiné způsoby dekontaminace,“ řekl Jindřich Petrlík, který se v Arnice zabývá toxickými látkami a odpadem.

Problém je podle něj v tom, že zdravotnický odpad často obsahuje takové látky jako rtuť anebo plastové pomůcky vyrobené z PVC, tedy plastu obsahujícího chlor. „Při jejich spalování pak zbytečně do životního prostředí uniká rtuť anebo se vytvářejí vysoce toxické dioxiny. Popílek ze spaloven zdravotnických odpadů je obsahuje ve zvýšené míře a patří k tomu nejproblematičtějšímu, co spalovny odpadů produkují. Světová zdravotnická organizace vydala kompendium technologií, které jsou vhodné ke zpracování odpadů ze zdravotnictví. Během epidemie eboly se v Africe osvědčil nový druh mobilního autoklávu, který bez problémů dekontaminoval odpad v místech zasažených smrtícím virem,“ popsal Petrlík, který nevidí důvod, proč bychom tuto technologii nemohli využívat i v České republice.    

V současnosti se připravuje nový zákon o odpadech, který však problematiku nakládání se zdravotnickým odpadem řeší z pohledu proškolování pracovníků zdravotnických zařízení. Modernější metody likvidace by se mohly prosadit až díky konkrétním prováděcím předpisům.

Autor: Petra Hanzlová