Domů Ekologie Pod Brnem se ...

Pod Brnem se ukrývají bohaté zásoby artéské vody

0

Loňský rok ukázal, že i Brno se musí mít, co se zdrojů pitné vody týče, na pozoru. Přehrada Vír téměř vyschla a podzemní zdroj v Březové nad Svitavou nestačil. Podle vedení města je tedy potřebné najít další zdroj vody. Jeden by tu byl, konkrétně vydatný zdroj artéské vody přímo pod Brnem.

Artéské vody jsou zvláštním typem podzemní vody, která po navrtání vystupuje vlivem přirozeného hydrostatického přetlaku nad úroveň terénu. Od jiných podzemních vod se ale ta artéská neliší svým chemickým složením, ani barvou nebo chutí, ale právě výhradně geologickým uložením. Je totiž obsažena ve vrstvě propustné horniny, která je shora uzavřena nepropustnou vrstvou.

Zdroje této vody tak mají šanci vznikat tam, kde se pod nepropustnou vrstvou horniny třeba jílu nachází zvodnělá vrstva hornin, kupříkladu pískovce, a tyto vrstvy jsou sešikmené.

Dlouho známý fakt

Že se pod Brnem nachází bohatý zdroj podzemní vody, je historicky známo. Přišlo se na to na základě archivních průzkumů, resp. hlubokých vrtů z 19. století, dále při těžbě písku v Černovické pískovně.

„Syntézu provedených průzkumů celé artéské zvodně provedli RNDr. Jiří Jareš a RNDr. Josef Taraba z brněnské společnosti GEOtest v roce 1995. V rámci hydrogeologické studie provedli kvantitativní a kvalitativní ocenění artéské zvodně brněnského prostoru,“ uvedl Jan Bartoň, oborový manažer ze společnosti GEOtest Brno.

Podotýká však, že od té doby uběhlo přes 20 let. „Situace se pravděpodobně změnila ve smyslu snížené vydatnosti zdrojů, na druhou stranu došlo k likvidaci některých hlubokých vrtů, zejména v souvislosti s rozvojem zóny Brno-Jih, ale také k budování vrtů nových. Tuto vodu kupříkladu využívá pro technologické účely podnik Nová Mosilana, pro pitné účely pak třeba Psychiatrická léčebna,“ informoval Bartoň.

Vydatnost zdroje?

Využitelné zásoby artéské podzemní vody pod Brnem jsou 250 – 300 litrů za sekundu, což odpovídá kapacitě I. březovského vodovodního přivaděče. Nabízejí však úspornější provoz jednoduchou těžbou na místě. „Popsaná struktura artéských podzemních vod by byla schopná zajistit nouzové zásobování pro 3 až 4 × lidnatější aglomeraci než je ta brněnská (přibližně 400 000 obyvatel). To znamená, že význam této struktury podstatně překračuje hranici krajského města a je potenciálně zajímavá pro celý jihomoravský region,“ řekl Jan Bartoň.

V současné době se předpokládá využití artéských vod pro potřeby nouzového zásobování, tedy pro případy extrémního sucha, závad na stávajících přivaděčích, jejich rekonstrukcí, případně teroristického útoku. Systematickému využívání artéských vod musí předcházet podrobný hydrogeologický průzkum.

„Jeho součástí by byla rešerše dosud známých skutečností a informace o využívání artéských vod, identifikace možných hrozeb pro jejich zranitelnou strukturu a dále technické práce jako revize vrtů, geofyzikální průzkum, karotážní práce, kamerové prohlídky, hydrodynamické zkoušky, monitoring pohybu hladiny podzemní vody či odběry a analýzy vod. V další fázi by bylo možno na strategicky vytipovaných místech vyhloubit nové zdroje určené pouze pro účely nouzového zásobování, které je v gesci Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje,“ vysvětlil Jan Bartoň.

Právě podrobnější průzkum artéských vod má Brno v plánu. „V příštím roce tak z rozpočtu města započneme velký projekt průzkumu artéských vod, které se nalézají hluboko pod Brnem a v době krizového stavu by se daly využit,“ přiblížil Petr Hladík, náměstek primátorky.

Důležitá je ochrana

Artéské vody zasluhují jak zachování kvality, tak zabezpečení dostatečné akumulace. Ochrana vyžaduje komplexní přístup všech orgánů státní správy a místní samosprávy, zejména institucí činných ve vodním hospodářství a ochraně životního prostředí.

„Na tomto poli mají příslušné pravomoci a odpovědnosti zejména Magistrát města Brna a Krajský úřad Jihomoravského kraje. Velký kus práce však mohou vykonat i komerční organizace, které působí v oboru hydrogeologie, inženýrské geologie, a v environmentální problematice. Nezbytný je koordinovaný postup při veškerých aktivitách, které se artéských vod dotýkají, a nalezení optimálních řešení a postupů v případě, že by hrozil negativní dopad projektovaných činností na hydrogeologické poměry, hydrologický režim nebo kvalitu podzemní vody,“ dodal Milan Čáslavský, specialista pro environmentální studie společnosti GEOtest.

Artéské vody v brněnské kotlině

Výskyt hlubinných artéských vod v brněnské kotlině je podmíněn existencí pohřbeného koryta starého terciérního říčního toku, který přicházel pravděpodobně z oblastí východních Čech do karpatské předhlubně. Tento příkop vstupuje do Brna od severu kuřimsko-řečkovickou depresí, protékanou Ponávkou, pokračuje k jihu přes Královo Pole na Lužánky a do prostoru černovických pískoven. Artéské vody se v uvedeném prostoru vyskytují v hloubce několika desítek až stovek metrů. Vznikají vsakem srážkových vod na okolních svazích tvořených zvětralými vyvřelými horninami brněnského masivu, nebo zasakováním mělké podzemní vody v poříčí hlavních brněnských toků, zejména Svitavy.

Zdroj: GEOtest

Autor: fuk