Domů Aktuálně Stavební úřad...

Stavební úřady zatím tápou

0

Evropská směrnice přikazující stavět pasivní domy začne platit až za více než osm let. Její přesné znění v českém zákonodárství zatím neexistuje.

„Přínos povinnosti stavět výhradně pasivní domy by se dal rozdělit na společenský a individuální. Z hlediska zájmu společnosti je nepopíratelný přínos na životní prostředí spočívající ve snížení výroby elektrické energie, spotřebu fosilních paliv (jak na výrobu elektrické energie, tak na vytápění), s tím spojené snížení znečištění ovzduší. Individuální přínos je zejména ekonomický, a to v úspoře finančních prostředků na vytápění. Nevýhodou však, za současné situace, je značné prodražení stavby – odhadem více než 25 % nákladů na standardní stavbu. Nelze však ani vyloučit kontraproduktivní dopad, a to ten, že kvůli snížení odběru energií dojde ke zvýšení jejich cen. V minulosti dobře známé snížení spotřeby pitné a následné zvýšení ceny vody na „úhradu“ provozních nákladů,“ upozorňuje Jiří Justa z přerovského stavebního úřadu.

Bude třeba upravit zákony

Nejasné je především znění budoucího zákona a z toho vyplývajících povinností a práv stavebních úřadů, kontrolní činnost úředníků, administrativní náročnost i případné sankce.

„Každá z členských zemí si bude muset vytvořit či upravit legislativu, takže zatím nic konkrétního nevíme. Ve směrnici je uvedena povinnost provádět pravidelné inspekce otopných soustav – kdo a jak často je bude provádět, nevíme. Stavebník nového domu bude muset pravděpodobně předložit projektovou dokumentaci pouze pasivního domu a podle ní pak stavbu provést,“ tvrdí bruntálský mluvčí Jiří Ondrášek.

S tím však ostře nesouhlasí Jan Bárta z Centra pasivních domů: „Už dnes je při vydávání stavebního povolení a ohlášení stavby stavební úřad povinen kontrolovat průkaz energetické náročnosti staveb a na jeho základě případně stavbu nepovolit. To, že to úřady zatím nedělají, je pouze jejich benevolence, ale mechanismy jsou připravené. Stát může trhu pomoci tím, že vždy finančně podpoří takový standard, který bude následovat jako povinný, trh tak bude mít dost času se na změnu připravit.“

Hrozí zákaz užívání stavby

Provádění stavby v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací určuje stavební zákon stavbyvedoucímu a stavebnímu dozoru. Při dokončení stavby, před jejím užíváním, stavební úřad na závěrečné kontrolní prohlídce kontroluje splnění podmínek vymezených stavebního zákona a nechá si předložit příslušné atesty, zkoušky a revize instalovaných zařízení na předmětné stavbě. Pokud stavba nesplní požadované parametry, potom stavební úřad zakáže užívání stavby.

„Podle zákona stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek musí zajistit splnění požadavků na energetickou náročnost budovy a splnění porovnávacích ukazatelů, které stanoví prováděcí právní předpis, a dále splnění požadavků stanovených příslušnými s evropskou unií harmonizovanými českými technickými normami. Prováděcí právní předpis stanoví požadavky na energetickou náročnost budov, porovnávací ukazatele, metodu výpočtu energetické náročnosti budovy a podrobnosti vztahující se ke splnění těchto požadavků. Při změnách dokončených budov jsou požadavky plněny pro celou budovu nebo pro změny systémů a prvků budovy. Splnění těchto požadavků dokládá stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek průkazem energetické náročnosti budovy, který musí být přiložen při prokazování dodržení obecných technických požadavků na výstavbu. Průkaz nesmí být starší deseti let,“ uzavírá stavební inženýr Otto Koláček.