Domů Ekonomika Exportní stra...

Exportní strategie 2012 – 2020: nové trhy a služby pro české vývozce

Otevřít nové trhy pro české vývozce a poskytnout jim chytré služby ze strany státu, to jsou hlavní cíle nové Exportní strategie České republiky pro období 2012 – 2020. Strategie klade důraz na prosazení pozitivních změn v české ekonomice, na podporu vývozu s vysokou přidanou hodnotou a posunutí českých vývozců v hodnotovém řetězci směrem ke konečným zákazníkům.

Strategie má ambici změnit extrémně vysokou závislost českého exportu na hospodářském cyklu Evropské unie a umožnit českým firmám podívat se více do světa. Navíc koncentrace vývozu na odvětví, jako je strojírenství včetně výroby dopravních prostředků nebo elektrotechniky, mimořádně vysoký, zhruba dvoutřetinový, podíl na vývozu generovaný pouze několika málo největšími vyvážejícími firmami a také působení českých firem primárně v roli subdodavatelů, jsou pádnými důvody pro změnu.

„Závislost na vnitřním trhu Unie nenabízí příliš prostoru pro další dynamický růst českého vývozu. Právě země, které jsou v této strategii zařazeny mezi prioritní a zájmové, mají trvale rostoucí podíl na světovém dovozu, dosahují vyšší tempa růstu a představují pro české vývozce zajímavé obchodní a investiční příležitost. Chceme tyto příležitosti našim firmám přiblížit. Vycházíme přitom z toho, že investice do podpory exportu mají silný multiplikační efekt pro ekonomiku, podporují konkurenceschopnost a inovačním potenciál firem a vytvářejí nové pracovní příležitosti,“ řekl předseda vlády Petr Nečas.

„Integrace a efektivní koordinace kapacit v rámci Ministerstva průmyslu a obchodu umožní téměř zdvojnásobit počet zahraničních zastoupení v zemích se značným potenciálem pro české vývozce. Přitom nebude potřeba vynaložit dodatečné finance ze státního rozpočtu, protože pro budování integrované sítě hodláme hledat prostředky uvnitř resortu a využít stávajících zahraničních zastoupení vládních agentur CzechTrade a CzechInvest,” uvedl ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba.

Česká republika patří ve světovém srovnání k zemím s největším podílem vývozu zboží a služeb na HDP a tato závislost stále stoupá. Zatímco v roce 1995 se export zboží a služeb podílel na hrubém domácím produktu 51 procenty, v roce 2000 pak 63 procenty, za rok 2010 to bylo necelých 79 procent. Pro porovnání v Německu, tedy u našeho největšího obchodního partnera, export tvoří necelých 50 procent HDP.

„Zásadním výchozím bodem Exportní strategie je definování klíčových trhů pro české vývozce ve spolupráci s podnikatelskou sférou, a to na základě růstového potenciálu daných zemí, vysoké absorpční schopnosti trhů a také komplentarit ve vztahu k české ekonomice. Prioritní země představují zpravidla velké ekonomiky, trhy, na nichž v minulosti české firmy tradičně působily, a také trhy, na nichž svou přítomností zaostáváme za konkurencí z jiných zemí. Zájmové země se pak vyznačují vysokou dynamikou růstu dovozu a vidíme v nich také nadějný růstový potenciál pro české firmy., Země EU stále představují a i v budoucnu budou představovat nejdůležitější odbytiště českého exportu. V EU se tak chceme zaměřit na zachování stávajících pozic a jejich další rozvoj především ve prospěch malých a středních podniků,“ vysvětluje ministr Kuba a dodává: „Umístění obchodních zastoupení tak pokryje země, které realizují 75 % světového dovozu. Teď půjde o to, abychom nový exportní potenciál, který takto vytvoříme, dokázali náležitě využít.“

Názory:

Petr Kužel, prezident Hospodářské komory České republiky

„Exportní strategie přinese zásadní změnu v podobě jednotné sítě CzechInvestu a CzechTrade do které HK ČR přispěje možností využití honorárních zástupců HK ve světě. Tuto jednotnou sít bude na rozdíl od minulosti řídit Rada složená ze zástupců MPO, HKČR SPaD a ICC, znamená to tedy možnost rychle korigovat rozhodnutí a i svá rozhodnutí kontrolovat . Pokud jde o nově budovaná obchodní místa, očekáváme, že na nich budou pracovat skuteční odborníci, včetně zástupců podnikatelských reprezentací. Určitě budeme chtít využít také kompetence „honorárních“ zástupců komory, kteří v zahraničí zastupují zájmy českých firem.“

Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy

„Stagnaci i krizi dokážeme překonat sami, ale potřebujeme podporu státu právě v této oblasti, účinnou asistenci při navazování kontaktů a prosazování zájmů českých podnikatelů, jsme rádi, že nový pan ministr společně s námi tento dokument předkládá, a jsme rádi, že tam bude právě přítomen byznys a finanční instituce.“

Michal Mejstřík, člen NERV a předseda Mezinárodní obchodní komory ČR

„Na posledních zasedáních NERVu se problematika zahraničního obchodu dostala do popředí a konstatovali jsme, že v době, kdy klesá domácí poptávka a veřejné investice, je růst HDP udržován jenom díky převaze vyššího exportu nad dovozem. Konkrétně jde například i o to, že ČR vynakládá velmi významné prostředky na mezinárodní pomoc, na mezinárodní finanční instituce, ale čeští exportéři se zatím neumí ucházet o veřejné tendry financované mezinárodními institucemi.“

Žádné komentáře

Napište komentář