Domů IT a e-Government Datové schrán...

Datové schránky – rok poté: Zpoplatnění je krok zpět

NÁZOR Před více než rokem (1. července 2009) nabyl účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který do našeho e-governmentu zavedl zcela nový nástroj pro komunikaci s orgány veřejné moci (dále jen OVM): datové schránky.

Účelem zavedení institutu datových schránek (dále jen DS) bylo sjednotit způsoby doručování a zefektivnit komunikaci mezi občanem a orgány veřejné moci a komunikace mezi OVM navzájem. Důsledkem zavedení DS by mělo být rovněž podstatné zefektivnění práce s dokumenty, včetně postupného přechodu na výlučně elektronickou formu vedení úřední dokumentace. Kromě toho DS představují nový, státem garantovaný bezpečný kanál pro komunikaci mezi soukromoprávními subjekty, jakkoliv díky nevhodné formulaci v zákoně není zatím tato možnost příliš využívána.

Dne 1. listopadu 2009 se spustilo naplno doručování do DS, a to jak osobám, kterým byla zřízena povinně ze zákona (OVM, obchodní společnosti, notáři, exekutoři, insolvenční správci), tak těm, kdo si pořídili DS dobrovolně (fyzické osoby, podnikající fyzické osoby, ostatní právnické osoby).

Spuštění DS bylo – jak je v ČR poměrně obvyklé – provázeno značným informačním chaosem, protože mnoho lidí vůbec netušilo, oč se jedná, zatímco sdělovací prostředky, a to i odborné, šířily nejrůznější poplašné zprávy založené na domněnkách, spekulacích nebo přáních autorů. Kupodivu ohlašované zhroucení systému dnem 1. 11. 2009, kdy byly aktivovány všechny zřízené schránky, se nekonalo a do dnešních dnů bylo prostřednictvím informačního systému datových schránek (IS DS) přeneseno víc než patnáct miliónů zpráv. Celkem bylo zřízeno cca 400 tisíc DS, z toho cca 30 tis. dobrovolně. Funkčních je asi 390 tis. schránek. Průměrná úspěšnost doručení zpráv přihlášením uživatele do DS je 96,40% (zbytek je doručen fikcí), přičemž pouze cca 0,001% datových zpráv nebylo vůbec doručeno. Jednoznačně lze tedy konstatovat, že úspěšnost doručování je extrémně vysoká.

Funkčnost a praktická bezchybnost IS DS se prokázala v praxi a jejich používání vede k řádově stomilionovým úsporám státu. Přesto jejich nasazení není zcela bez problémů.

1. Nutnost instalovat 602XML Filler pro přístup do DS prostřednictvím webového rozhraní (tedy u většiny uživatelů mimo OVM a organizace, používající systémy spisové služby) prakticky znemožňuje možnost přístupu do DS z jiného, nežli vlastního počítače (a při softwarové nekompatibilitě někdy i z něj).

2. Vzájemné dodávání dokumentů fyzických a právnických osob mezi sebou podle § 18a zákona, které je v plném rozsahu možné od 1. 7. 2010, není příliš využíváno, a to proto, že právně (nikoliv fakticky) je dokument doručen až okamžikem, kdy jeho převzetí potvrdí odesílateli adresát prostřednictvím své DS. Jinými slovy, zatímco u veřejnoprávní komunikace je doručení prokazováno záznamy z IS DS, u dodávání dokumentů soukromého charakteru je doručeno teprve v případě, že příjemce toto doručení sám aktivně potvrdí. Toto ustanovení zcela neguje smysl a vlastnosti datových schránek, kdy IS DS v takovém případě sice umožňuje prokázat, že datová zpráva byla dodána a přečtena, ale z právního hlediska se na ni musíme dívat jako na nedoručenou, dokud její převzetí nepotvrdí adresát. Zcela nevhodná právní úprava tedy způsobí, že soukromoprávní uživatelé budou i nadále odkázáni na pofiderní prokazování faktu, že něco odeslali prostřednictvím podacího lístku listinné pošty, zatímco zcela zřejmé důkazy, nacházející se v IS DS jim jsou naprosto k ničemu.

3. Není vyřešena otázka dlouhodobého uchovávání doručených dokumentů v čase, resp. zajištění možnosti věřit jejich pravost po době vypršení platnosti certifikátu k časovému razítku a/nebo elektronickému podpisu (obvykle po 1-2 letech). Datový trezor České pošty tento problém neřeší, ani neobnovuje nějakým způsobem ochranu integrity dokumentu v čase, např. „přerazítkováváním“ časovými razítky – viz např. recenze produktu InfoStream v tomto čísle.

Datové schránky jsou přínosem pro ČR a měli bychom být hrdi na to, že jsme v tomto rozsahu a takto rázně přistoupili k jejich zavedení. Je zde několik nedostatků a nedotažeností, ale nic z toho – kromě výše uvedeného – nepovažuje autor za fatální. O to více je šokován nápadem ministrů vnitra a financí, podle kterého by uživatelé schránek platili nově i za odeslání zprávy OVM, přičemž argumentem je, že uživatel schránky odešle datovou zprávu jen v případech, kdy ji skutečně potřebuje poslat doporučeně. V opačném případě by měl dle nich využít e-mail s elektronickým podpisem. Jde o totální krok zpět od razantního nástupu e-governmentu předchozí vlády, neboť argument „je to zadarmo“ odpadne a demotivovaní uživatelé se opět vrátí k listinné poště.

Další informace k datovým schránkám najdete na:

www.datoveschranky.info a www.dataschranky.cz.