Domů Koš Do komise můž...

Do komise můžete nominovat i svého příbuzného

0

Pokud jste se obávali, že nemůžete do volební komise nominovat svou dceru nebo matku, protože vy jste na kandidátní listině, pak už můžete klidně spát. Zákonu je jedno, kdo sedí ve volební komisi.

Podle odstavce 1 citovaného ustanovení členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky a státní občan jiného státu, jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána, a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, jenž je přihlášen k trvalému pobytu v obci na území České republiky, dosáhl alespoň v den složení slibu věku nejméně 18 let, u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva podle § 4 odst. 2 písm. a) až d) volebního zákona, a který není kandidátem pro volby do zastupitelstva obce, pro které je okrsková volební komise vytvořena.
Z platné právní úpravy vyplývá, že do okrskové volební komise pro nadcházející volby do zastupitelstev obcí, může volební strana, jejíž kandidátní listina bude pro volby do zastupitelstva obce zaregistrována, delegovat i členy bez ohledu na příbuzenské vztahy ke kandidátům.