Domů Koš Kandidát musí...

Kandidát musí mít trvalé bydliště zajištěné v den konání voleb

0

Nemusíte v obci žít, ale můžete v ní kandidovat. Platí pouze jediné: trvalé bydliště. To musí být zapsané nejpozději do 15. října 2010, tedy v den konání voleb.

Podmínky volitelnosti ve volbách do zastupitelstev obcí obsahuje ustanovení § 5 ve spojení s § 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „volební zákon“). Členem zastupitelstva obce může být zvolen ten volič, u kterého není překážka ve výkonu volebního práva spočívající v zákonem stanoveném omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody nebo ve zbavení způsobilosti k právním úkonům, a který je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu. Dnem voleb se podle § 3 odst. 3 volebního zákona rozumí první den voleb, nestanoví-li tento zákon jinak. Z dikce volebního zákona tedy vyplývá, že kandidát, který získal trvalý pobyt v obci, do jejíhož zastupitelstva kandidoval, nejpozději dne 15. října 2010 (první den voleb), mohl v souladu s volebním zákonem nejen kandidovat, ale rovněž být zvolen členem zastupitelstva této obce.
Podobný případ řešil již Krajský soud v Ústí nad Labem ve svém usnesení ze dne 31. května 2005 (sp. zn. 15 Ca 102/2005-26), když konstatoval, že podmínka přihlášení občana k trvalému pobytu v obci má formálně evidenční a nikoli faktickou podobu. Z hlediska volebního práva není proto rozhodné, zda má občan v obci stálé bydliště a skutečně tam žije, ale to, zda si za místo svého trvalého pobytu zvolil nějaký objekt, který se v ní nachází.
Podmínku trvalého pobytu v obci musí člen zastupitelstva splňovat po celou dobu svého funkčního období. Případná ztráta trvalého pobytu v obci, kde vykonává funkci člena zastupitelstva, znamená ztrátu volitelnosti a je důvodem pro vyslovení zániku jeho mandátu zastupitelstvem příslušné obce podle § 55 odst. 3 písm. b) volebního zákona.

Žádné komentáře

Napište komentář