Domů Koš Výsledky vole...

Výsledky voleb musí být zveřejněny i na webových stránkách obce

0

V době elektronizace veřejné správy už neexistuje pouze jedna úřední deska. Až budete zveřejňovat výsledky voleb, nezapomeňte je také zveřejnit na internetové úřední desce vaší obce.

Podle § 47 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „volební zákon“), registrační úřad vyhlásí výsledky voleb zveřejněním zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva obce na úřední desce registračního úřadu bezodkladně po jeho odsouhlasení a podepsání. Pověřený obecní úřad zároveň zajistí zveřejnění zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva obce na úřední desce obce, pro kterou byl registračním úřadem.

Obsahuje-li volební zákon pouze odkaz na úřední desku, aniž by postup zveřejnění blíže upravil, je třeba dle našeho názoru aplikovat ta ustanovení příslušného právního předpisu, která úřední desku blíže upravují.
Náležitosti úřední desky upravuje § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tak, že každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Z dikce shora uvedených ustanovení jednoznačně vyplývá, že zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce je třeba zveřejnit jak na úřední desce registračního úřadu (a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup), tak také má registrační úřad povinnost zajistit zveřejnění výsledků voleb do zastupitelstva obce na úřední desce obce, pro kterou byl registračním úřadem, a to s ohledem na výše uvedené rovněž mimo jiné způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Bezprostředně po podepsání zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva obce budou výsledky zveřejněny také na internetových stránkách Českého statistického úřadu na adrese www.czso.cz nebo na adrese www.volby.cz.