Domů Legislativa Právní analýz...

Právní analýza policejních odposlechů

Na úvod je třeba zdůraznit, že pořízení záznamu – v našem posuzovaném případě telefonického hovoru bude vždy významným zásahem do osobnostních práv a práva na soukromí. V právním řádu České republiky je tato problematika řešena již v rámci Listiny základních práv a svobod, kdy odposlech a záznam telekomunikačního provozu představuje zásah do základního práva upraveného v čl. 13 druhé věty Listiny, podle něhož se stejně jako v případě listovního tajemství a svobody dopravovaných zpráv zaručuje tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným podobným zařízením, a dále např. v čl. 8 odst. 1, 2 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Právní úprava ochrany osobnosti a ochranu soukromí člověka je rovněž vymezena v § 11 až 15 občanského zákoníku. Odposlech a záznamu telekomunikačního provozu v trestním řízení, je samostatně upraven v oddílu šestém, hlavy čtvrté trestního řádu v ustanoveních § 88 a 88a.

Co se týče pořízení zvukového záznamu, tento lze pořídit jednak se souhlasem zaznamenávané osoby a dále i na základě konkludentního (nevýslovného) jednání. Dále jej lze pořídit na základě zákonné, úřední a zpravodajské licence pro účely výkonu státní moci, pro vědecké a umělecké účely či pro účely tiskového, filmového, rozhlasového a televizního zpravodajství. Výše popsané pořízení a zejména následné použití záznamu nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické osoby. Pokud by tomu tak bylo, je zákonem založeno právo dotčené osoby domáhat se, aby bylo od takovéhoto neoprávněného zásahu upuštěno a byly odstraněny následky, včetně přiznání případného přiměřeného zadostiučinění, či náhrady nemajetkové újmy v penězích. O tom, zda došlo k porušení práva na ochranu soukromí, bude rozhodovat vždy soud, který musí v každém konkrétním případě posuzovat, zda proti právu na ochranu osobnosti nestojí jiné právo. Typickým případem takového střetu zájmu bude užití záznamu v soudním řízení a to jak v řízení civilním či správním, tak i v řízení trestním. Za důkaz můžeme považovat v obecnosti vše, co může přispět k objasnění věci za situace, že byl tento opatřen v souladu se zákonem. Soud tedy bude nejprve zkoumat pořízení takovéhoto záznamu se zákonem a dále jeho význam a hodnotu ve vztahu k právu a chráněnému zájmu pro případ, že by provedením takovéhoto důkazu mohlo dojít k porušení či ohrožení práva druhé ze stran.

V krátkosti k “policejnímu“ odposlechu. Je-li vedeno trestní řízení pro zvlášť závažný zločin, může být vydán příkaz k odposlechu. Odposlech a záznam telekomunikačního provozu provádí pro potřeby všech orgánů činných v trestním řízení Policie České republiky. Provádění odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu mezi obhájcem a obviněným je nepřípustné. Zjistí-li policejní orgán při odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, že obviněný komunikuje se svým obhájcem, je povinen záznam odposlechu bezodkladně zničit a informace, které se v této souvislosti dozvěděl, nijak nepoužít. Odůvodnění příkaz k odposlechu nařizuje soudce, v přípravném řízení tak učiní na návrh státního zástupce. Na návrh uživatele telefonu Nejvyšší soud ČR přezkoumá zákonnost příkazu k odposlechu. Shledá-li Nejvyšší soud ČR, že příkaz k odposlechu byl vydán v rozporu se zákonem nebo bylo v rozporu se zákonem jeho provedení, vysloví usnesením porušení zákona.

Mgr. Jiří Zeman, advokát

Advokátní kancelář Tomáš Rašovský