Domů Legislativa Přehled zákon...

Přehled zákonů v oblasti eGovernmentu

Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (č. 300/2008 Sb.)

Tento zákon, nazývaný někdy také zákon o eGovernmentu, upravuje s účinností od 1.7.2009 vzájemnou elektronickou komunikaci mezi orgány veřejné moci (státní orgány, orgány územních samosprávných celků a další), jakož i komunikaci těchto orgánů s fyzickými a právnickými osobami. Pro tento účel byla Ministerstvem vnitra každému orgánu veřejné moci a každé právnické osobě zapsané v obchodním rejstříku ze zákona zřízena datová schránka. Fyzickým osobám jsou datové schránky zřizovány na jejich žádost. Od 1.1.2010 umožňuje zákon komunikovat přes datové schránky též fyzickým a právnickým osobám mezi sebou. V prvních šesti měsících je tato komunikace omezena jen na faktury a obdobné výzvy k zaplacení, od 1.7.2010 bude již možné zasílat jakékoli dokumenty. Zákon též upravuje autorizovanou konverzi dokumentů, to znamená převod dokumentů z listinné do elektronické podoby a naopak při zachování jejich právních účinků. Konverzi provádějí orgány veřejné moci při své činnosti, na žádost potom kontaktní místa veřejné správy a s účinností od 1.9.2009 též advokáti.

Zákon zásadním způsobem přispívá k rozvoji eGovernmentu v České republice, jelikož vyžaduje, aby orgány veřejné moci mezi sebou komunikovaly primárně elektronicky, což vede ke vzniku elektronických spisů a celkové elektronizaci veřejné správy. Dalším důsledkem je přiblížení veřejné správy jejím adresátům tím, že každý má možnost komunikovat s úřady elektronicky přes datové schránky a nepotřebuje k tomu až na výjimky zaručený elektronický podpis, jako tomu bylo při elektronické komunikaci doposud.

Zákon o informačních systémech veřejné správy (č. 365/2000 Sb.)

Tento zákon upravuje podmínky pro vytváření, užívání, provoz a rozvoj informačních systémů veřejné správy. Informačními systémy veřejné správy jsou například Katastr nemovitostí, Rejstřík živnostenského podnikání, Obchodní rejstřík, Rejstřík trestů, Registr řidičů, Seznam kvalifikovaných dodavatelů, Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH (Informačního systému odpadového hospodářství), Insolvenční rejstřík, Informační systém datových schránek a elektronické portály jako Portál veřejné správy nebo Elektronický portál územních samospráv – ePUSA.

Zákon dále upravuje činnost tak zvaných kontaktních míst veřejné správy, kterými jsou notáři, krajské úřady, matriční úřady, vybrané obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů, vybrané zastupitelské úřady, Česká pošta a Hospodářská komora České republiky. Pro kontaktní místa veřejné správy se vžilo označení Czech POINT (Český Podací Ověřovací a Informační Národní Terminál). V kontaktních místech veřejné správy lze v současnosti získat výpisy z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, rejstříku trestů, bodového hodnocení řidiče, seznamu kvalifikovaných dodavatelů (SKD). Czech POINTy dále umožňují učinit podání podle živnostenského zákona, podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH, podání žádosti o zřízení datové schránky a nabízejí i výše zmíněnou autorizovanou konverzi dokumentů.

Zákon o základních registrech (č. 111/2009 Sb.)

Zákon vymezuje obsah a podmínky užívání a provozu čtyř tak zvaných základních registrů, kterými budou Registr obyvatel, Registr osob, Registr územní identifikace, adres a nemovitostí a Registr práv a povinností. Tyto čtyři základní registry nahradí dosud roztříštěné, nejednotné a decentralizované databáze spravované orgány veřejné správy, a odstraní stav, kdy jsou stejné informace ukládány u více orgánů současně. Základní registry se po svém vybudování stanou jediným závazným zdrojem informací, které v nich budou obsaženy. V této souvislosti dojde ke zjednodušení řady procesů ve veřejné správě, zejména by se různé úřady nadále neměly opakovaně dotazovat na tytéž údaje. Registr práv a povinností bude přesně vymezovat agendy jednotlivých orgánů veřejné správy. Využití informačních technologií tak přispěje k zpřehlednění a zefektivnění veřejné správy, což je jedním z cílů eGovernmentu. Vzhledem k složitosti systému základních registrů Poslanecká sněmovna v únoru odložila ostrý start celého projektu o jeden rok na 1.7.2012.

Zákon o elektronickém podpisu (č. 227/2000 Sb.)

Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, který slouží k jednoznačnému ověření identity osoby „podepisující“ datovou zprávu. Zákon zavedl také e-podatelny, které již před vznikem datových schránek umožňovaly komunikovat s úřady elektronickou formou se stejnými účinky, jaké mají podání v běžné listinné podobě. Podání učiněná prostřednictvím e-podatelen však musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, což tuto formu komunikace oproti datovým schránkám znevýhodňuje.

Zákon o občanských průkazech (č. 328/1999 Sb.)

Nedávná novela tohoto zákona zavádí od 1.7.2010 elektronický občanský průkaz (e-občanku) s novými funkcionalitami. E-občanku bude možné použít pro určování totožnosti občana i v elektronické komunikaci se základními registry a dalšími informačními systémy veřejné správy.

Zákon o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.)

Už od roku 2003 je zavedena možnost požadovat a poskytovat přístup k informacím elektronickou cestou, což rovněž usnadňuje komunikaci občanů a společností s úřady.

Zákon o veřejných zakázkách (č. 137/2006 Sb.)

Zákon o veřejných zakázkách umožňuje využívat elektronické prostředky a elektronické nástroje při zadávání veřejných zakázek. Při splnění zákonem stanovených podmínek tak je možné, aby zadavatel a uchazeči o veřejnou zakázku spolu v rámci zadávacího řízení komunikovali elektronicky.