Domů Legislativa Veřejná služb...

Veřejná služba v roce 2012: Zapojeno má být až 50 tisíc lidí

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zveřejnilo základní metodický postup zajišťování veřejné služby v roce 2012. V Česku vykonává veřejnou službu asi 16 tisíc lidí, cílem MPSV je, aby jich na konci příštího roku bylo zapojeno až 50 tisíc.

Nyní se zapojují do veřejné služby osoby v hmotné nouzi a zabezpečují ji obce. Od příštího roku ji budou vykonávat osoby v hmotné nouzi i vybrané osoby vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání. Nově bude veřejnou službu zabezpečovat krajská pobočka úřadu práce, která se může písemně dohodnout na zajištění veřejné služby s obcí či dalším subjektem.

Veřejná služba je jednou z možností zachování, popř. rozvíjení pracovních schopností a dovedností osob, které dlouhodobě nemají trvalé zaměstnání a mají objektivní či subjektivní problémy s nalezením vhodného zaměstnání.

„Má i důležitý sociální rozměr, podporuje sociální začleňování osob, zvyšuje podíl lidí na životu obce či komunity. Veřejná služba bude jedním z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, navazovat budou další služby pro klienty, například poradenství. Veřejná služba bude součástí komplexní práce s klienty,“ vysvětlila mluvčí ministerstva Viktorie Plívová.

Veřejná služba zdaleka neznamená pouze zametání chodníku. Mezi veřejnou službu může patřit a bude patřit celá řada dalších činností, od pomoci v obecní knihovně, řízení dopravy na přechodu pro chodce před školami až po pomoc při pořádání kulturních akcí v obci.

Novela zákona o zaměstnanosti s účinností od 1. 1. 2012 uvádí, že uchazeč o zaměstnání, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 2 měsíce a bez vážného důvodu odmítne nabídku vykonávat veřejnou službu v rozsahu nejvýše 20 hodin týdně, bude vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání.

„Do evidence uchazečů o zaměstnání může být znovu zařazen nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne vyřazení. Pokud by vyřazený uchazeč o zaměstnání byl zároveň osobou v hmotné nouzi, přestal by mít nárok na dávky pomoci hmotné nouzi. Osoba v evidenci uchazečů o zaměstnání bude vždy předem upozorněna, že při odmítnutí veřejné služby, kterou může vykonávat – pokud tomu nebude bránit vážný důvod, například zdravotní stav a podobně – jí hrozí vyloučení z evidence úřadu práce i ze systému pomoci v hmotné nouzi,“ doplnila Plívová.

Cíle nového pojetí veřejné služby (VS)

 • obnovení pracovních návyků dlouhodobě nezaměstnaných
 • zvýšení možnosti k uplatnění na trhu práce
 • odklon způsobu života od nepřijatelného pro většinu společnosti
 • omezení nelegální práce
 • využití potenciálu dlouhodobě nezaměstnaných, zvýšení jejich společenského statutu
 • rozšíření veřejné služby na celé území ČR
 • zvýšení efektivity politiky zaměstnanosti a provázanost jejích nástrojů.

Okruh osob

Veřejná služba bude nabízena zpočátku osobám, které se nacházejí v hmotné nouzi a zároveň jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než jeden rok. „Následně bude úřad práce nabízet veřejnou službu i uchazečům o zaměstnání, kteří nejsou v hmotné nouzi a jsou evidováni déle než jeden rok. Současně bude nabízena osobám, které byly za poslední tři roky vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání v součtu celkem déle než jeden rok,“ popsala Plívová.

Úřad práce nyní nabízí subjektům, které budou chtít organizovat veřejnou službu, podporu formou zřizování míst veřejně prospěšných prací a společensky účelných pracovních míst podle zákona o zaměstnanosti, kdy bude bonifikovat zřízení takového místa ve spojení s organizováním veřejné služby. Toto opatření by mělo subjektům pomoci s organizací veřejné služby jak po stránce administrační, tak organizační (využití tzv. „předáků“ přímo v terénu). Vedle toho úřad práce bude proplácet náklady spojené s pojištěním odpovědnosti za škody způsobené na majetku nebo zdraví, kterou osoba vykonávající veřejnou službu způsobí nebo jí bude způsobena.

V rámci spolupráce úřad práce smluvním partnerům zpřístupní vybrané části Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí, v jehož rámci bude probíhat plánování jednotlivých míst veřejné služby, činností, klientů, hodnocení, evidence odpracovaných hodin atd. Koordinátoři veřejné služby a jejich zástupci na krajských pobočkách úřadu práce jednají s obcemi, které nyní organizují veřejnou službu o podmínkách spolupráce v roce 2012. Smlouvy o spolupráci budou uzavřeny do 15. prosince 2012.

Prostřednictvím Asociace poskytovatelů sociálních služeb MPSV oslovilo poskytovatele těchto služeb s nabídkou spolupráce. Zájem o spolupráci má Správa dopravní a železniční cesty, další jednání budou následovat.

Příklady veřejné služby:

 • Pomoc při odstraňování škod po povodních
 • Pořadatelská činnosti při sportovních akcích
 • Pomoc v domě dětí s pořádáním kulturních akcí
 • V oblasti sportu, cestovního ruchu
 • Úklid muzea, pomocné práce v muzejním depozitáři
 • Práce v městské knihovně (balení knih, výpůjčka knižního fondu, úklid v knihovně)
 • Pomoc v dobrovolnických organizacích a v neziskových organizacích
 • Pomoc při pořádání sbírkových charitativních akcí
 • Pečovatelská služba – dovoz obědů (objednávky, dovoz, rozvoz obědů pro seniory v obci)
 • Pomocné práce v pečovatelské službě
 • Pečovatelské úkony
 • Šití polštářů, opravy oděvů (azylový dům)
 • Pomocné a úklidové práce v domovech pro seniory, v domovech důchodců (prádelny, údržba domů, omezeně i pomoc v péči o seniory),
 • Pomoc v kuchyni, úklid pokojů v domě seniorů
 • Sezonní mytí oken v objektech, ve kterých sídlí kluby důchodců a jídelna pro seniory, jejichž zřizovatelem je město
 • Pomocné práce na recepci v azylovém domě pro klienty s pracovním omezením
 • Pomocné práce při údržbě azylového domu, popř. jiných zařízení
 • Úklidové práce v domech s pečovatelskou službou v době pracovní neschopnosti uklízeček
 • Úklidové práce na Charitě a v denním stacionáři
 • Pomocné síly v kuchyni
 • Pomoc seniorům v domácnosti
 • Základní poradenství (podávání informací)
 • Pomoc v humanitárním skladu a v šatníku
 • Společník/ice při procházkách
 • Ve spolupráci s městskou policií dohled nad veřejným pořádkem
 • Práce s romskou komunitou
 • Pomoc při údržbě a úklidu hřbitova, jeho otvírání a zavírání
 • Výpomoc ve psím útulku
 • Hlídání přechodů pro chodce před základními školami
 • Řízení dopravy na přechodu pro chodce
 • Udržování „dětských koutků“ a dětských hřišť
 • Malování společných prostor v obytných domech města + ubytoven
 • Úklid prostoru fary a kostela
 • Práce pro místní sportovní oddíl
 • Práce pro místní dobrovolné hasiče
 • Pomoc příspěvkovým organizacím obce – úklidy půd, příprava na malování, natíraní plotů, herních prvků apod.
 • Roznáška písemností po městě
 • Pomocné obslužné práce při péči o žáky

Žádné komentáře

Napište komentář