Domů Rozhovory Náš region po...

Náš region potřebuje jadernou elektrárnu

V čele Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje stojí od poloviny srpna nový prezident. Největší zájmovou organizací sdružující více než 180 organizací povede Pavel Bartoš.

Bývalý prezident Václav Roubíček, který tuto funkci zastával od roku 2000, podlehl dlouhé nemoci 14. července letošního roku. Nový prezident je zároveň předsedou představenstva Krajské hospodářské komory MSK i předsedou představenstva a generální ředitel společnosti FITE. Přečtěte si, co chce nový reprezentant Moravskoslezského kraje prosazovat a jak vnímá svoji úlohu.

Co potřebuje Moravskoslezský kraj pro svůj rozvoj?

Moravskoslezský kraj je velmi specifické a různorodé území, které není možno řešit jednoduchými postupy. Z krátkodobého pohledu, tedy v horizontu asi deseti let, je nezbytné dokončit páteřní dopravní infrastrukturu, a to silniční i železniční. Druhým, velmi závažným problémem, je kvalita ovzduší a nutnost jejího zlepšení.

Jako třetí klíčový problém vidím růst vzdělanosti na všech úrovních, to je od řemeslného po vysokoškolské, vytvoření vědeckovýzkumné základny a propojení podnikatelské praxe s akademickou sférou.

Z dlouhodobého pohledu je nezbytné se připravit na období, kdy bude dotěženo černé uhlí ve stávající části revíru, pokud nebude zahájena těžba pod Beskydami.

Tato skutečnost může silně ovlivnit koksárenství, hutnictví a ve své podstatě i strojírenství a energetiku, která je z velké části závislá na černém uhlí.

Chcete prosazovat zejména dobré umístění vysokých škol na žebříčku, který chce vláda sestavit a podle něj také rozdělovat peníze. Co si od toho slibujete?

Jedná se nejen o prestižní, ale i o ryze praktickou a strategickou záležitost. Nedovedu si představit, že tak důležitý průmyslový region nebude mít technicky zaměřenou univerzitu jako nejvýše zařazenou, tedy výzkumnou univerzitu. Získané projekty na výzkumná centra v rámci Operačního programu Věda a výzkum pro inovace jsou pro Vysokou školu báňskou – TU Ostrava dobrým předpokladem. Další dvě univerzity, tj. Ostravská a Slezská by měly být ve druhé kategorii. Je to zajisté velmi složitý úkol. Jehož se musí zhostit nejen školy, ale i politická a hospodářská reprezentace kraje.

Jak pomůže kraji prolomení těžebních limitů?

V našem kraji nejsou stanoveny těžební limity oficiálně. Tedy ve své podstatě nic nebrání přípravě a zahájení těžby. Moje otázka nezní „Těžit či netěžit?“, ale „Jak těžit?“. Je celkem nepochopitelné, že vyspělá společnost se brání využívání vlastních surovinových zásob, včetně zodpovědnosti za následky této těžby. Otevření ložiska pod Beskydami vidím z pohledu dalšího rozvoje kraje a ČR jako klíčové.

Vytěžené uhlí by nemělo končit pouhým spálením, ale jako surovina pro hutnictví, chemii a podobně.

S tím se ale otvírá další, velmi vážný problém, a to je energetika. Zásadní řešení kvality ovzduší v kraji spatřuji v omezení spalování uhlí v energetice a elektrickou energii a teplo vyrábět v jaderné elektrárně, například v Blahutovicích.

Jaké kroky pomůžou při zlepšování ovzduší v regionu?

Zlepšovaní kvality ovzduší musí být trvalý proces, kterého se musí zúčastnit všichni znečišťovatelé, to je průmyslové podniky a energetika, doprava včetně čistoty komunikací, malé zdroje znečištění, především lokální topeniště.

Snahy o zlepšení čistoty ovzduší musí být provázány s komplexní restrukturalizací našeho kraje, kde hlavním problémem bude energetika. Již dnes je kraj energeticky deficitní, dokonce se musí posilovat elektrické sítě tak, aby potřebná elektřina do kraje mohla být dopravena. Zcela vážně a zodpovědně otvírám diskusi o potřebě jaderné elektrárny v našem regionu, která by mohla nahradit uhelné zdroje jak pro výrobu elektřiny, tak pro systémy centrálního zásobování teplem. Přínos tohoto řešení pro čistotu ovzduší by byl zásadní.