Domů Rozhovory Prezident agr...

Prezident agrární komory: České maso je vytlačováno levným dovozem

0

Národní podpora chovu hospodářských zvířat je podle prezidenta Agrární komory Zdeňka Jandejska zásadní pro zvýšení potravinové soběstačnosti České republiky. Kvůli nevhodně nastaveným podporám domácí produkce masa klesá a vytlačuje ji levný dovoz. „Rozhodujícím faktorem, který se musí změnit, je vyváženost jednotlivých národních dotací států EU. Pokud tomu tak nebude, síla národních rozpočtů starých Evropských států vytlačí naše výrobky z trhu,“ upozorňuje.

Co se týče potravinové (ne)soběstačnosti České republiky, mluví se zejména o dovozu levnějšího masa ze zahraničí, zatímco česká produkce masa klesá. Co stojí za úpadkem chovu hospodářských zvířat u nás?

Za úpadkem hospodářských zvířat byly a jsou nevhodně nastavené podpory při vstupu do Evropské unie. Podporami byli motivováni zemědělci pouze na plochu, nikoliv s podmínkou chovu hospodářských zvířat na této ploše, jak je tomu v řadě Evropských zemí. Další vliv, který rozhodl o útlumu, jsou národní dotace, které ve starých státech jsou třikrát až čtyřikrát vyšší než v České republice. Náklady na výrobu živočišné produkce jsou u nás nižší, ale vlivem nesrovnatelných národních podpor se dováží maso levnější. Tímto způsobem se v České republice likviduje konkurenceschopnost našich zemědělců a potravinářů. Pokud motivace zemědělců a potravinářů nebude vést k zvyšování chovu hospodářských zvířat, soběstačnost se nezmění, jelikož zrušení národních dotací je utopií z pohledu starých zemí EU15.

Produkce klesá také u zeleniny a ovoce. Je možné tento trend zastavit?

Jde o obdobnou situaci jako v živočišné výrobě, jelikož nedošlo k žádné speciální podpoře těchto plodin, kde náročnost v pěstovaní je mimořádná. Tento postup přinesl stejný výsledek jako v živočišné výrobě. Sady se likvidovaly, zelenina se omezovala jen proto, že národní podpory starých zemí byly s našimi nesrovnatelné. V současné době došlo k částečné změně podpory u zeleniny a ovoce, proto se trend poklesu pěstovaní zastavil a lze předpokládat, že v případe, že podpoříme tyto komodity systémově, může dojít k jejich pomalému zvyšovaní.

Jak se současný vývoj podepisuje na krajině?

Sucho určitě ovlivňuje výnosy i kvalitu produkce. Ale ještě důležitějším faktorem, který ohrožuje produkci i krajinu, je nízké zatížení půdy zvířaty. Dochází k nedostatečné produkci humusu, snižuje se úrodnost půdy z pohledu její struktury, kyselosti atd. Půda má tak nedostatek vzduchu, nedostatek vody, což způsobuje vetší erozi. Nejen zatravňováním pozemků zlepšujeme péči o krajinu, ale právě zvyšováním počtu chovaných zvířat a intenzívním obděláváním zúrodňujeme půdu.

Jak velkou roli hraje na potravinovém trhu obchodní politika velkých prodejních řetězců?

Prodejní řetězce hrají takovou úlohu, jaká je jim umožněna. Spotřebitelům vyhovují zatím laciné potraviny, které jsou dotovány zahraniční konkurencí k tomu, aby byl náš trh jimi ovládán. Pokud by byl dodržován platný zákon o cenách v klauzulích, že nákupní ceny nemohou být pod výrobními náklady a nakoupené výrobky nejsou prodávané pod tuto cenu, byl by jejich vliv pozitivní. Na výrobky stejného charakteru a stejného balení je nutné dávat stejnou marži, jak u výrobků dovezených, tak domácích. Jen pak řetězce pro nás spotřebitele i producenti budou fungovat pozitivně.

 

Jak by se měly nastavit státní dotace do zemědělství, aby se potravinová soběstačnost zvýšila?

V první radě podporu na plochu podmínit chovem hospodářských zvířat na jeden hektar. Podpory z Programu rozvoje venkova směrovat do investic, hlavně do živočišné výroby a speciálních plodin (ovoce, zelenina). Podpory na ekologické zemědělství a agronviro opatření směrovat k těm, kteří vyrábějí komodity v tomto režimu, a ne k těm, pro které je výroba podružná (téměř nevyrábí).

Rozhodujícím faktorem, který se musí změnit, je vyváženost jednotlivých národních dotací států EU. Pokud tomu tak nebude, síla národních rozpočtů starých Evropských států vytlačí naše výrobky z trhu. Přestože budeme v nákladech nižší, bude náš trh obsazen dovozovými výrobky. Je nutné mít na mysli, že může dojít k živelným katastrofám, či konfliktům a naše obyvatelstvo bude bez potravin.

Je vlastně nutné či žádoucí, aby byla České republika v produkci potravin samostatná?

Každý vyspělý stát musí mít zájem na tom, aby své obyvatelstvo zajistil základními potravinami, které může ve své zemi vyrobit. Vždyť přece voda, energie a potraviny jsou základem existence nás všech. Půda je přece národním bohatstvím a tu je nutné obdělávat a zvyšovat její úrodnost, nikoliv stále více zatravňovat a pouhým mulčováním kvalitu půdy nezlepšovat. Naše produkce ve stálých cenách je v některých komoditách pod 40 %, celkem dosahuje v živočišné produkci 59 %, u skotu 47 %, u prasat 41 % k roku 1990, a současná úroveň živočišné výroby nedosahuje úrovně roku 1936. To určitě není ten správný směr.

Nebojíte se za současných tržních podmínek v zemědělství vymizení malých sedláků, kteří své hospodářství už déle „neutáhnou“?

Určitě je třeba se tohoto trendu obávat, stejně tak, jak je tomu v celé řadě zemí v Evropské unii. Práce v zemědělství v menších farmách je velice náročná, pokud mají produkovat výrobky živočišného charakteru. Pro malé sedláky je to práce 365 dní v roce. Je nutné přemýšlet tak, jak je tomu ve světě. Starat se maximálně o životní prostředí, které může ufinancovat ten, kdo disponuje větším kapitálem a může nabídnout lidem takovou práci, kde každý nemusí pracovat 365 dní v roce, ale může fungovat stejně jako v jiných odvětvích. Je krásné vidět malého sedláka na malých polích, ale pokud chce produkovat, je to nesmírná dřina a nemá šanci konkurovat vyspělému globalizovanému světu u základních komodit. Měli bychom tyto pracovité sedláky přesvědčit o tom, aby dělali speciální plodiny, kde mají šanci z důvodu vysoké pracovní náročnosti a tím vysoké přidané hodnotě konkurovat i vysoké produktivitě práce a koncentraci výroby. Tam by měly být směrovány nadprůměrné podpory a maximální motivace těchto pracovitých lidí.

Slibujete si od Společné zemědělské politiky po roce 2020 zlepšení v oblasti potravinové soběstačnosti?

Ano, pokud prosadíme motivaci prvovýroby k návratu k živočišné výrobě, dokážeme v rámci Evropy sjednotit národní podpory, v obchodních řetězcích nastolit spravedlivé podmínky v nákupu jednotlivých výrobků (za ceny nákladů s minimální marží), a v ostatních podporách nastolit spravedlivé podmínky pro malé, středné i velké podniky (úplné vyloučení zastropovaní, které by způsobilo opačný efekt).

Foto: Petra Hanzlová