Domů Soutěže Pravidla sout...

Pravidla soutěže nejlepší sbor a jednotka sboru dobrovolných hasičů

0

Podrobná pravidla RWE soutěže Dobrovolní hasiči roku 2012.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE RWE DOBROVOLNÍ HASIČI ROKU 2012 O NEJLEPŠÍ SBOR A JEDNOTKU SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Pravidla soutěže RWE Dobrovolní hasiči roku 2012 o nejlepší sbor a jednotku sboru dobrovolných hasičů (dále jen „Pravidla“) podrobně upravují a stanovují pravidla soutěže, podmínky účasti subjektů v soutěži, způsob rozhodování o vítězi soutěže, ocenění soutěžících. Pravidla jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky.
 2. Vyhlašovatelem a generálním partnerem soutěže jsou společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., (dále jen „RWE DS“) a Jihomoravská plynárenská, a.s., (dále jen „JMP“), pořadatelem soutěže je společnost Magnus Regio, s. r. o., IČ: 28346114.
 3. Smyslem soutěže je podpora a prevence požární ochrany (dále jen „PO“) a zvyšování povědomí o PO sborů a jednotek sborů dobrovolných hasičů.
 4. Odbornými garanty soutěže jsou Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Moravská hasičská jednota, o.s., Česká hasičská jednota, o.s., a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, jejichž zástupci jsou členy poroty soutěže.
 5. Mediálním partnerem soutěže je měsíčník Moravské hospodářství.

II. ÚČASTNÍK SOUTĚŽE

 1. Účastníkem soutěže se může stát každý sbor dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) nebo hasičský sbor (dále jen „HS“), který je členem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen „SH ČMS“), Moravské hasičské jednoty (dále jen „MHJ“) nebo České hasičské jednoty (dále jen „ČHJ“), a jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH“).
 2. Soutěže se mohou zúčastnit všechny SDH, JSDH, HS a členové SDH, JSDH, HS působící na území České republiky. Ze soutěže jsou vyloučeni ocenění finalisté z předešlého ročníku soutěže RWE Dobrovolní hasiči roku 2011.
 3. Soutěžící budou rozdělení do pěti oblastí:
 1. Sever Moravy (Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj)
 2. Jih Moravy (Jihomoravský kraj a kraj Vysočina)
 3. Jih – západ Čech (Jihočeský, Plzeňský a Karlovarský kraj)
 4. Střed – sever Čech (Středočeský, Ústecký kraj a Hlavní město Praha)
 5. Východ Čech (Pardubický, Královéhradecký a Liberecký kraj)

Mapa s jasným vymezením jednotlivých oblastí je součástí přihlašovacího formuláře soutěže.

III. PRŮBĚH SOUTĚŽE

 1. Počátek soutěže je stanoven na 15. března 2012. Počínaje tímto dnem se mohou do soutěže přihlásit všechny SDH, JSDH a HS, které pravdivě a úplně vyplnily vstupní elektronický formulář přihlášky, který bude od výše uvedeného data k dispozici na webové adrese www.dobrovolnihasiciroku.cz. Přihlašovací formulář je nutné vyplnit a elektronicky odeslat na zadanou adresu nejpozději do 6. července 2012 včetně.
 2. Do soutěže mohou být přihlášeny soutěžní akce, které prokazatelně proběhly v období od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2012. Každá soutěžní akce, zásah nebo čin, který by proběhl v jiném než uvedeném čase, bude pořadatelem vyřazen.
 3. Soutěž je rozdělena do dvou samostatných kategorií:

I. kategorie – Nejlepší jednotka sboru dobrovolných hasičů obce – je určena pro JSDH.

II. kategorie – Nejlepší sbor dobrovolných hasičů nebo hasičský sbor – je určena pro SDH nebo HS.

 1. Soutěž probíhá ve dvou kolech. V prvním kole soutěže vybere odborná porota z každé kategorie a pro každou z pěti oblastí 5 finalistů, tj. 25 finalistů pro JSDH a 25 finalistů pro SDH. Jména vybraných finalistů budou zveřejněna dne 10. 9. 2012 na portálu www.dobrovolnihasiciroku.cz. O vítězích rozhodne ve druhém kole veřejnost prostřednictvím elektronického hlasování a zasíláním textových zpráv. Elektronicky i prostřednictvím textových zpráv bude umožněno hlasování pouze jednou v každé kategorii a oblasti.
 2. Pro každou kategorie budou zvoleni tři vítězové pro oblast „Sever Moravy“, „Jih Moravy“, „Jih – západ Čech“, „Střed- sever Čech“ a „Východ Čech“.
 3. Doplňkovou kategorií soutěže je Fotosoutěž určená pro profesionální a amatérské fotografy z řad veřejnosti. Podrobnosti k Fotosoutěži naleznete v pravidlech Fotosoutěže, uvedených na stránkách www.dobrovolnihasiciroku.cz.

IV. ODBORNÁ POROTA

 1. Porota je sestavena v počtu minimálně 7 členů, z níž nadpoloviční většinu tvoří odborníci PO.
 2. Zpracování vstupních dat a hodnocení účastníků je plně v pravomoci poroty a pořadatele soutěže. Proti výsledkům hodnocení a rozhodnutí poroty není možné podat odvolání, či se domáhat změny soudní cestou.

V. PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE

 1. Přihlášení účastníků do soutěže probíhá formou úplného vyplnění a odeslání elektronického registračního formuláře podle bodu III/1.
 2. Nesprávně, nepravdivě nebo neúplně vyplněnou přihlášku je pořadatel oprávněn vyřadit z účasti na soutěži.
 3. Do soutěže budou zařazeny jen přihlášky vyplněné do soutěžního elektronického formuláře poskytnuté organizátorem na stránkách www.dobrovolnihasiciroku.cz. Jakékoli jiné přihlášky budou ze soutěže vyřazeny.
 4. Soutěžící má možnost aktualizovat svůj soutěžní zásah, soutěžní akci nebo soutěžní čin stornováním předchozího zásahu, akce či činu písemnou formou na email organizátora podle bodu VIII/2 a vyplněním nového formuláře podle bodu III/1.

VI. ZPŮSOB HODNOCENÍ

 1. Součástí přihlašovacího formuláře jsou tyto dvě kategorie:

I. kategorie – Nejlepší jednotka sboru dobrovolných hasičů obce

II. kategorie – Nejlepší sbor dobrovolných hasičů nebo hasičský sbor

V každé z kategorií musí soutěžící vyplnit podle typu kategorie soutěžní zásah nebo soutěžní akci a další požadované informace.

 1. Ve druhém kole soutěže podle bodu III/4 bude výsledek veřejného hlasování záviset na preferencích čtenářů a hlasujících jednotlivců. Na výsledek hlasování nemá porota vliv.

VII. UDĚLOVANÉ CENY

 1. V každé kategorii budou uděleny dva totožné tituly pro každou z pěti oblastí.
 2. Vítězové kategorie I. získají titul Nejlepší Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce. Vítězové kategorie II. Získají titul Nejlepší sbor dobrovolných hasičů nebo hasičský sbor. Ke kategorii I. a II. se váže finanční odměna v hodnotě 100 000 Kč, rozdělená mezi první tři vyhlášené (50 000 Kč – 1. místo, 30 000 Kč – 2. místo, 20 000 Kč – 3. místo).
 1. Cena bude udělena formou finančního daru, vázaného na účelové použití v rámci aktivit PO. Čerpání finančního daru oceněných JSDH a SDH je nutné doložit dle podmínek darovací smlouvy v rámci kalendářního roku 2012.
 1. Hlasování bude ukončeno 5. října 2012. Výsledky budou vyhlášeny a ceny předány na slavnostním galavečeru, jehož termín bude oznámen během soutěže, nejpozději však do 5. října 2012. Výsledky poté budou zveřejněny na webovém portálu www.dobrovolnihasiciroku.cz.

VIII. KONTAKTNÍ ÚDAJE

 1. Přihlášky do soutěže lze zasílat elektronicky pomocí interaktivního formuláře na stránkách www.dobrovolnihasiciroku.cz.
 2. Ostatní kontaktní údaje:

Marta Fialová, organizátor soutěže za Magnus Regio s. r. o.

tel.: +420 542 425 232, mob.: +420 774 112 139

e-mail: m.fialova@magnusregio.cz

internet: www.dobrovolnihasiciroku.cz

IX. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškeré otázky těmito Pravidly neupravené nebo nepředvídané budou řešeny s konečnou platností pořadatelem.
 2. Proti rozhodnutí odborné poroty a pořadatele se není možné odvolat ani se domáhat změny soudní cestou.
 3. Vyplněním a odesláním registračního formuláře dává účastník soutěže pořadateli Magnus Regio, s. r. o., v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním a užitím všech poskytnutých údajů pro obchodní a marketingové účely pořadatele. Pořadatel je oprávněn poskytnout tyto údaje svým obchodním partnerům k reklamním a marketingovým účelům, a to i opakovaně. Účastník soutěže dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
 4. Vyplněním a odesláním registračního formuláře k účasti v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s Pravidly soutěže a zavazuje se dodržovat všechna jejich ustanovení.

X. PRÁVA POŘADATELE

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli zrušit či změnit její Pravidla bez udání důvodu a bez náhrady.
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých z této soutěže učinit konečné rozhodnutí.
 3. Pořadatel si vyhrazuje právo kontrolovat pravdivost soutěžních údajů uvedených v přihlášce.
 4. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit ceny poskytované vítězům soutěže. Na účast v soutěži a výhru v soutěži není právní nárok.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo na využití informací pro mediální propagaci soutěže včetně použití údajů o přihlášených soutěžících dle článku IX. Pravidel.
 6. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníka, u něhož vzniklo důvodné podezření ze zneužívání hlasování, podezření na prolomení zabezpečení ochrany hlasování nebo jiný způsob poškození hlasování soutěže a cílené měnění tak výsledku hlasování.