Domů Tagy Příspěvky odznačené tagem "Vláda"

Vláda

Vláda schválila Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+, kterou připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Během  přípravy byla široce konzultována se všemi partnery z řad resortů, územních a sociálních partnerů i akademického sektoru. Dokument stanovuje hlavní cíle v oblasti regionální politiky v horizontu příštích deseti let. Ty mohou využít regiony ve svých rozvojových záměrech. 

„Strategie definuje různé typy území na základě jejich potenciálu i specifických potřeb. Snažíme se nabídnout řešení pro podporu rozvoje odlišných regionů České republiky, která budou takzvaně šitá na míru. Jsem přesvědčena, že Strategie bude na základě této široké shody úspěšně naplňována a podaří se tak posílit konkurenceschopnost metropolí, posilovat další rozvoj aglomerací, upevňovat stabilizační funkci regionálních center, zajistit zvýšení kvality života hospodářsky a sociálně ohrožených území a ekonomicky nastartovat růst strukturálně postižených regionů,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Strategie určuje podobu regionální politiky po roce 2020. Je jedním ze základních kamenů pro nastavení čerpání finančních prostředků z evropských fondů, obsahuje tematické zaměření národních dotačních titulů, ale i diskuzi o dalších dlouhodobých nástrojích, které pomohou vyrovnávat rozdíly mezi regiony a zároveň posilovat konkurenceschopnost České republiky. Následovat bude konkretizace a realizace prostřednictvím akčních plánů. S nimi pak mohou partneři v území pracovat a promítat je do svých rozvojových záměrů.

V metropolitních oblastech a aglomeracích se strategie zaměřuje například na transformaci ekonomiky směrem k aktivitám s vyšší přidanou hodnotou, zlepšení dopravního spojení na významná středoevropská centra, zajištění občanské vybavenosti i efektivní využívání zastaveného území. V regionálních centrech a jejich zázemí je cílem mimo jiné rozvíjet poradenská centra pro začínající, malé a střední podnikatele, napomáhat využití kulturního potenciálu a využívat moderních systémů hospodaření v krajině.

Ve strukturálně postižených krajích strategie navazuje na cíle definované iniciativou RE:START a cílí zejména na podporu podniků a jejich schopnost vyrovnávat se se změnami na globálních trzích, či na revitalizaci a regeneraci území postižených těžbou. Posledním podporovaným typem území jsou tzv. hospodářsky a sociálně ohrožená území, která jsou vymezena v úzké spolupráci se všemi kraji. Mezi tato území jsou zahrnuty správní obvody obcí s rozšířenou působností, které vykazují nejhorší výsledky při zohlednění pěti vybraných indikátorů – například míry nezaměstnanosti, intenzity podnikatelské aktivity nebo bytové výstavby – a pokrývají 25 % populace České republiky. V těchto územích lze očekávat silnější podporu ze strany státu. 

Poslední strategický cíl je průřezový a je zaměřen na zlepšení plánování v oblasti regionálního rozvoje, a to na národní, krajské i obecní úrovni. V této oblasti je nutné se vypořádat mimo jiné s velmi roztříštěnou sídelní strukturou, kterou je Česká republika známa, apelovat na silnější spolupráci mezi obcemi a slaďovat územní a strategické plánování.

Zdroj: MMR

0

Vláda dnes schválila nový Národní kosmický plán na roky 2020 až 2025, který navazuje na dosavadní úsilí vlády v podpoře rozvoje kosmického průmyslu a excelence ve vědě. Ministerstvo dopravy chce prostřednictvím nového kosmického plánu podpořit další růst kosmického průmyslu tak, aby české firmy mohly dodávat ucelenější komponenty družic a nosných raket, jako jsou celé přístroje či platformy družic. Soustředit se chceme také na podporu inovací, vzdělávání v technických předmětech, technologický transfer, podporu slibných nápadů i jejich uvádění na trh a na těsnější spolupráci mezi vysokými školami či průmyslem.

Vláda schválila nový Národní kosmický plán

Národní kosmický plán 2020 je strategií České republiky pro rozvoj kapacit a schopností jejího průmyslu i akademické sféry v oblasti kosmických aktivit. Cílem je zajištění konkurenceschopnosti a maximalizace návratnosti veřejných investic do kosmických aktivit a souvisejících oblastí.

Pro tyto účely se podařilo alokovat dalších 275 mil. Kč ročně k posílení účasti ČR v programech Evropské kosmické agentury ESA. Právě programy ESA jsou hlavním nástrojem rozvoje českého kosmického průmyslu a vědecké excelence v kosmických vědách.

Hlavními cíli NKP 2020 jsou:

1) Budování českých kosmických kapacit a schopností pro zvýšení excelence a konkurenceschopnosti. Chceme pokračovat ve vytváření vhodného prostředí, které českým firmám a akademické sféře pomohlo držet krok se stávajícími trendy, být inovativní, disruptivní, excelentní, vytvářet, chránit a využívat práva duševního vlastnictví, zvýšit spolupráci mezi akademickou sférou a průmyslem při respektování jejich přirozených rolí. Chceme také vytvářet synergie mezi společnostmi a mezi malými a středními podniky a velkým průmyslem, maximalizovat návratnost investic, podnítit zvyšování soukromých investic do kosmických aktivit a stimulovat a urychlit transfer technologií a znalostí. Klademe důraz na běžné využití družicových systémů v každodenních aplikacích.

2) Aktivní postavení v mezinárodních vztazích má pomoci zvýšení viditelnosti ČR. Posílení bilaterální spolupráce s kosmickými velmocemi, zejména z řad Evropských států. ČR by se měla snažit přispět k hledání obecně přijatelných řešení, která by podpořila mezinárodní spolupráci.

Za kosmické aktivity považujeme veškeré státní, průmyslové a vědecké činnosti, které směřují k využití možností a příležitostí, které kosmický prostor skýtá. Jedná se o družicovou navigaci, družicovou telekomunikaci, pozorování Země, vesmírnou dopravu (zejména nosné rakety), sledování blízkého okolí Země a kosmického počasí, robotický i pilotovaný průzkum vesmíru, kosmickou vědu (všechny disciplíny z vesmíru prováděných astronomických pozorování, výzkum mikrogravitace, účinky kosmického prostředí) nebo oblast aplikací a služeb souvisejících s využitím získaných dat.

Česká republika realizuje většinu kosmických aktivit prostřednictvím Evropské kosmické agentury (ESA), do níž jako plný člen vstoupila v závěru roku 2008. Od té doby došlo k významnému nárůstu účasti českých firem na kosmických projektech, nyní (2019) jsou české firmy uznávanými členy mezinárodních dodavatelských řetězců ve výrobě nosných raket, družic a pozemních segmentů.
Bez účasti na projektech ESA prakticky není možné se do dodavatelských řetězců např. Airbusu, Thalesu, OHB či jiných velkých firem dostat.
Za období 2008 – 2018 bylo českými firmami a vysokými školami realizováno na 350 projektů.

Gestorem o oblast kosmických aktivit je od r. 2011 Ministerstvo dopravy, které také hradí velkou většinu příspěvků ČR do ESA a vytváří v ČR podmínky pro rozvoj kosmických aktivit.

Zdroj: MD ČR

0

Důchody v příštím roce porostou o víc než dříve zákonem stanovenou valorizaci. A to v průměru o 900 Kč. Vláda dnes schválila nařízení předložené Ministerstvem práce a sociálních věcí, kterým se stanoví potřebné parametry pro výpočet nových důchodů a zvýšení již vyplácených důchodů od ledna 2020. Nadstandardně si polepší senioři s nižšími důchody, kteří jsou ohrožení chudobou.

 „Jsem ráda, že schválená nadstandardní valorizace pomůže lidem, kteří se často pohybují na hranici příjmové chudoby. Není spravedlivé ani důstojné, aby lide po tolika letech poctivé práce a měli důchody nižší než 10 000 Kč měsíčně,“ uvedla ministryně Maláčová.

Navýšení důchodů bude, stejně jako vloni, nejvyšší v historii. Průměrný starobní důchod, který je v současnosti 13 500 Kč, by měl od ledna příštího roku dosahovat 14 400 Kč. Základní výměra důchodu se zvýší o 220 Kč na 3490 Kč, tedy na 10 % průměrné mzdy. Procentní výměra důchodu se zvyšuje o 5,2 % a navíc o pevnou částku 151 Kč.

Současný důchod
[Kč/měsíc]

Valorizovaný důchod
[Kč/měsíc]

Zvýšení
[v %]

 
 

8 000

8 617

7,71%

 

10 000

10 721

7,21%

 

12 000

12 825

6,87%

 

13 000

13 877

6,75%

 

16 000

17 033

6,46%

 

Navýšení důchodů bude mít pozitivní dopad především na důchody žen, jejichž penze jsou dle statistik nižší, než penze vyplácené mužům. Ženy totiž část kariéry obětují péči o děti a příbuzné. To se pak promítá v jejich důchodech. Současný průměrný důchod seniorů je 15 486 Kč, u seniorek činí průměrný důchod 12 858 Kč. Ženy si v průměru polepší o 6,77 %, muži o 6,50 %.  MPSV navíc připravuje soubor opatření, které mají do budoucna nespravedlnosti v penzích mužů a žen narovnávat.

Společně se zvýšením důchodů dojde k navýšení příplatků k penzím účastníků odboje a osobám rehabilitovaným. Tyto příplatky se zvýší stejně jako procentní výměra u vyplácených důchodů, tedy rovněž o 5,2 % a pevnou částku 151 Kč.

Schválené nařízení obsahuje stanovení hodnot příslušných parametrů, které jsou nutné pro vyměřování nových důchodů v roce 2020 a valorizaci již vyplácených důchodů. Parametry se opírají o údaje, které zjišťuje Český statistický úřad, a hodnoty jsou vypočítávány podle příslušných pravidel obsažených v zákoně o důchodovém pojištění.

Zdroj: MPSV