Domů Veřejná správa Metoda Design...

Metoda Design-Build má své výhody. Není ale všelékem na problémy veřejných zakázek

0
Design-Build

Je možné zadávat výběrová řízení zároveň na projektovou činnost i zhotovitele a dají se na takto vypsané zakázky čerpat dotace z operačních programů EU? Právě této otázce se věnujeme ve Starostově právní poradně v dubnovém čísle Moravského hospodářství. To ale není zdaleka vše. O metodě Design-Build, která slučuje funkci projektanta se zhotovitelem, jsme si promluvili i s Petrem Zlámalíkem, senior manažerem v oddělení poradenských služeb společnosti Deloitte.

O metodě Design-Build se aktuálně hodně mluví v souvislosti s dopravní infrastrukturou. SFDI si dokonce nechal pro tuto formu zadávání od Deloitte zpracovat speciální metodiku. Je ale tato metoda využitelná například i pro projekty měst a obcí?

Metodika byla zpracovaná pro potřeby výstavby dopravní infrastruktury. Z hlediska zadavatelů je ale univerzální, to znamená využitelná i pro veřejné zadavatele na úrovni krajů a obcí. Zpracování metodiky však bylo provedeno především s ohledem na potřeby největších investorů do dopravní infrastruktury v České republice, tedy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), jejichž zástupci byli i členy takzvaného řídícího týmu v průběhu zpracování metodiky.

Z hlediska typů projektů lze zadání metodou Design-Build doporučit především pro stavební objekty, které se vyskytují v průniku tří hlavních kritérií – vysoké technické náročnosti stavby, dostatečné předvídatelnosti externích podmínek a nízkých nároků na majetkoprávní přípravu. V oblasti dopravní infrastruktury jsou to především novostavby mostů, mimoúrovňových křižovatek a technologických objektů.

Jak by měl investor k zadávání metodou Design-Build přistupovat? Je příprava jednodušší než v případě v ČR nejčastěji využívané formy Design-Bid-Build?

Jedním z benefitů užití metody je umožnění technické invence zhotovitelů, kteří v zadávacím řízení předkládají své návrhy technického řešení. Proto ale musí zadavatel v zadávací dokumentaci přesně specifikovat své požadavky na budoucí funkci a výkon stavby. Zadavatel tedy musí předem přesně znát své požadavky na stavbu, po ukončení veřejné zakázky zhotovitel doprojektuje zvolené řešení a zajistí realizaci stavby, vliv objednatele na parametry výsledného díla je v této fázi již značně omezený.

Obecně tedy metoda Design-Build klade ve srovnání s metodou Design-Bid-Build významně vyšší nároky na odbornost a profesionální přístup investora při zpracování zadávací dokumentace a při hodnocení veřejné zakázky. Zajištění dostatečné odbornosti na straně investora tak dnes u nás může být limitujícím faktorem.

Zhotovitel si stěžuje na špatně připravený projekt, kupí se vícepráce a stavba se neúnosně protahuje. Problémy spojené s klasickým postupem zadávání veřejných zakázek pro stavby a investiční projekty jsou všem snad až příliš dobře známé. Přináší Design-Build řešení, nebo má svá vlastní úskalí, na která se musí zadavatelé připravit?

Metoda Design-Build se může stát jednou ze standardních metod zadávání investora, nemá však potenciál řešit veškeré stávající problémy v přípravě a realizaci dopravních staveb a plně nahradit v současnosti užívanou metodu Design-Bid-Build.

Potenciálními benefity užití metody Design-Build jsou především zapojení technické invence zhotovitele, snížení výskytu změn během výstavby z důvodu vad projektové dokumentace, případné urychlení délky trvání projektu a komplexní odpovědnost jednoho zhotovitele.

V případech, kdy má charakter stavby potenciál přinést požadované benefity a stavba je vhodná pro použití metody Design-Build, mohla by být jednou ze standardních metod dodavatelské strategie investora. Vzorem může být například společnost Highways Agency (správce dálnic ve Velké Británii), která má vypracovanou dodavatelskou strategii, v rámci níž využívá celkem šest dodavatelských metod pro jednotlivé charakteristické projektové případy.

Současně může být metoda Design-Build také prvním stupněm pro zahájení hlubší spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Po jejím odzkoušení může být navázáno například zapojením provozní fáze stavby (metoda Design-Build-Operate), případně dalšími dodavatelskými metodami.

Je režim Design-Build kompatibilní s českými zákony a silným tlakem na soutěžení podle nejnižší ceny?

Zadávání veřejných zakázek s využitím principu Design-Build je v podmínkách české legislativy možné, legislativní opatření tak nejsou nezbytná. Co se týče hodnocení veřejné zakázky, již současný zákon o veřejných zakázkách umožňuje použít jako hodnotící kritérium buď ekonomickou výhodnost nabídky, nebo nejnižší nabídkovou cenu. Vzhledem k tomu, že zadavatel v režimu Design-Build nese náklady provozní fáze stavby, je pro hodnocení nabídek opravdu vhodné využít kritéria ekonomické výhodnosti, což znamená především hodnotit nejen investiční náklady, ale i náklady celého životního cyklu stavby.

Nutnou podmínkou je však správná volba hodnocení provozních nákladů stavby. V zásadě existují dva přístupy. Prvním je použití hodnotících kritérií, které do určité míry umožňují subjektivní pohled hodnotitele. Vzhledem k stávajícímu prostředí stavebního trhu, které se vyznačuje častým napadáním výsledků veřejné zakázky neúspěšnými uchazeči, není tento přístup v současnosti doporučován.

Druhým přístupem je použití hodnotících kritérií, která jsou založena na objektivním výpočtu provozních nákladů. To však klade značné nároky na transparentnost a robustnost výpočtového modelu, který vyhodnocuje náklady životního cyklu stavby. V současnosti investorské organizace nedisponují modelem, který by umožnil jeho okamžité použití.

Proto bylo jedním z výstupů metodiky doporučení zahájení sběru potřebných dat ze strany investorů a po získání dostatečně robustního souboru přistoupit k hodnocení nabídek uchazečů podle ekonomické výhodnosti nabídky (to znamená nákladů životního cyklu stavby).

Lze režim Design-Build použít i pro projekty, na které chtějí zadavatelé čerpat dotace z fondů Evropské unie?

Ano, metodu lze použít i u projektů spolufinancovaných z evropských fondů. Na Slovensku a v Polsku, kde je v současnosti metoda Design-Build při rozvoji zejména dálniční infrastruktury standardně využívána, byla právě potřeba urychlení přípravy a realizace staveb financovaných z těchto časově omezených zdrojů jedním z hlavních motivů pro zahájení zadávání v režimu Design-Build.

Z hlediska změny přístupu zadavatele je nezbytné brát v úvahu, že u projektu spolufinancovaných ze zdrojů EU nelze příliš provádět změny rozsahu nebo parametrů stavby po uzavření smlouvy se zhotovitelem. Metoda tak klade vysoké nároky na odbornost zadavatele a jeho schopnost předem požadavky na funkci a výkon stavby přesně definovat. Pro pilotní projekty zadání stavby v režimu Design-Build proto navrhujeme zvolit projekt financovaný z národních zdrojů. Po získání dostatečných zkušeností pak lze přistoupit k realizaci projektů v režimu Design-Build i u projektů kofinancovaných z fondů EU.

Osvědčila se už metoda Design-Build i v Česku?

V České republice nejsou při výstavbě dopravní infrastruktury metodou Design-Build ve smyslu využití standardizovaných obchodních podmínek podle žluté knihy FIDIC dosud žádné zkušenosti. I proto bylo při zpracování projektu maximálně využíváno konkrétních zkušeností zejména z Polska a Slovenska pro minimalizaci ztrát z hledání „české cesty“. Pro možnost zahájení zadávání v režimu Design-Build byla ze strany SFDI také zajištěna revize překladu smluvních obchodních podmínek FIDIC the Yellow Book do českého jazyka.

Principy metody Design-Build však využívá SŽDC, kde se pro zadání technologických objektů osvědčily takzvané projekty P+R (projekt+realizace). Je však nutné konstatovat, že u těchto projektů je součástí zadávací dokumentace relativně podrobně rozpracovaná projektová dokumentace a uchazeči už jsou značně omezeni ve volbě technického návrhu řešení.

Fáze po získání stavebního povolení investorem je vhodná pro zadání pilotních projektů. Po získání zkušeností pak doporučujeme pro maximální využití benefitů metody přistoupit k zadání stavby v režimu Design-Build už poté, co investor zajistí územní rozhodnutí a provede majetkoprávní vypořádání pozemků pro výstavbu.