Domů Veřejná správa Metropolitní ...

Metropolitní oblasti a aglomerace jsou připravené čerpat více než 45 miliard korun

0

Postupně bylo schváleno všech třináct integrovaných strategií zaměřených na rozvoj městských oblastí. Sedm metropolitních oblastí ITI a šest městských aglomerací IPRÚ je tak připraveno pro čerpání evropských dotací.

 Města a jejich zázemí vkládá do svých strategií velká očekávání, která jsou podpořená více než 35 miliardami korun. Tato alokace pro sedm aglomerací ITI v sedmi operačních programech nás řadí na špici Evropské unie. Navíc ještě realizujeme nástroj IPRÚ s alokací kolem 10 miliard korun. Česká republika v čele s Ministerstvem pro místní rozvoj, které je gestorem celého procesu, se postavila k realizaci integrovaných strategií zodpovědně. A právě to, že jsou všechny aglomerace již připraveny začít naplňovat své strategie integrovanými projekty, je významným milníkem ve využívání integrovaných nástrojů. Naši roli neopouštíme. Věříme, že již brzy uvidíme v aglomeracích první úspěšné realizované integrované projekty,“ říká ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Města už provádí hodnocení žádostí

Ministerstvo pro místní rozvoj, jako řídicí orgán IROP, zároveň pro nástroj ITI i IPRÚ vyčlenilo ze všech operačních programů nejvyšší částku. „Podmínkou čerpání je právě schválení integrované strategie, na jejímž základě mohou města začít vypisovat své výzvy pro předkládání projektů. Je potěšující zprávou, že první města již nejenom vypsala své výzvy. Provádí už také hodnocení přijatých žádostí,“ říká David Koppitz, ředitel odboru regionální politiky MMR.

Největším přínosem nástrojů ITI i IPRÚ je vzhledem k rezervaci finančních prostředků možnost financování komplexních rozvojových témat z více než jedné prioritní osy jednoho či více operačních programů. Tím dochází k efektivnějšímu nakládání s veřejnými prostředky. Města a další žadatelé mohou například propojovat investiční a neinvestiční projekty v oblasti městské a příměstské dopravy, vzdělávání, sociálního začleňování či podpory kulturního dědictví. V případě ITI mohou podporu získat také projekty v oblasti vědy a výzkumu, podnikání nebo životního prostředí. Další výhodou je výraznější a autonomnější role měst. Ta je podpořená vznikem integrovaných strategií sestavených na základě partnerského principu v území.

Připraveny jsou i další výzvy

Kromě výzev z IROP připravují ITI (v návaznosti na obsah schválených integrovaných strategií) výzvy také z Operačního programu Doprava (OPD), Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV), Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) a ITI Praha i z Operačního programu Praha – pól růstu ČR (OPPPR). V případě nástroje IPRÚ se jedná o IROP, OPD a OPZ.

Více informací najdou zájemci na webových stránkách jednotlivých aglomerací a na webu www.uzemnidimenze.cz.