KRAJEMĚSTA

Anketa MH: Nemocnice a rok 2023

Současná doba staví mnoho výzev také před zdravotnická zařízení. Do naší ankety jsme zapojili hned několik nemocnic.  

Zeptali jsme se na

 1. Jak hodnotíte uplynulý rok a jaké máte plány a priority pro rok 2023?
 2. Do jaké míry Vás ovlivňuje současné dění – problémy s výpadky léků, ceny energií, personální stavy?

MUDr. Jiří Havrlant, ředitel, Fakultní nemocnice Ostrava

 1. Loni jsme otevřeli robotické centrum, které výrazně posunulo možnosti operativy u onkologických pacientů. Dokázali jsme se postarat o pacienty z Ukrajiny, pro které jsme vybudovali nízkoprahové ambulance. Otevřeli jsme nový psychiatrický pavilon a výrazně tak zlepšili kvalitu poskytované psychiatrické péče. Je zde i denní stacionář pro děti ve věku od 6 do 12 let, jako první v České republice. Na podzim jsme zahájili náročnou rekonstrukci lůžkového monobloku, která bude obsahovat nejen kompletní zateplení, včetně výměny oken, ale také instalaci nové vzduchotechniky a fotovoltaiky. Od 1. ledna jsme otevřeli novou ambulanci lékařské pohotovostní služby pro děti a dorost a také jsme vybudovali v Ostravě a okolí tolik potřebnou ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost. Ze stavebních akcí letošního roku bych vyzdvihl výstavbu nových arytmologických sálů, která začala v těchto dnech. V dubnu pak ukončíme generální rekonstrukci JIP Centra popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie. A v průběhu roku ještě zahájíme stavbu nových operačních sálů. V našich nových zubních ordinacích se také budou moci začít připravovat na své budoucí povolání studenti lékařské fakulty.
 2. Žádné výrazné problémy zatím nezaznamenáváme, ceny za energie jsme znali již na konci loňského roku a počítáme tedy s nimi v rozpočtu na letošní rok. Co se týká léků, tak pro naše hospitalizované pacienty jsme léky vždycky měli.  V oblasti personální jsme stabilizovaní, daří se nám rozšiřovat počty lékařů s akademickými tituly. V mnoha případech je  v uplynulém období získali i naši dlouholetí zaměstnanci.

MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel, Fakultní nemocnice Brno 

 1. Minulý rok opět patřil k těm náročným pro poskytovatele zdravotní péče. Po dominantních problémech s covidovou pandemií, která nás trápila z počátku roku a doznívala v různých vlnách v průběhu celého roku, se objevila celá řada problémů, které nikdo nečekal, a především jejich rasance a dopady byly bezprecedentní. Pokud zůstaneme u poskytování zdravotní péče, jedná se především o epidemii viróz na konci roku. V průběhu celého roku jsme se snažili rozběhnout veškeré provozy tak, abychom se vrátili k „normálnímu“ režimu jednotlivých klinik a oddělení a k tomu doháněli skluz v poskytování plánované péče v mnoha oborech, vzniklý za poslední dva a půl rok. Významným limitem v tomto snažení pro nás byl nedostatek zdravotnického personálu, ať již absolutní, nebo způsobený vysokou nemocností, čerpáním zasloužené dovolené a doháněním skluzu ve vzdělávacích procesech a další.  Poměrně zásadním problémem byla ekonomická situace. Asi pouze někteří vizionáři tušili, že přijde dosud nevídaná inflace, dopady energetické krize, bouře válečného konfliktu se všemi jeho důsledky, včetně nedostatků některých materiálů, zdrojů, výrobků. Přes všechny tyto nástrahy se společným úsilím všech zaměstnanců FN Brno podařilo na tyto skutečnosti reagovat a vytvořil podmínky pro vyrovnaný hospodářský výsledek na konci roku, což považuji za malý zázrak. Všem našim zaměstnancům, ale i partnerům, kteří s námi spolupracovali mimo naše zařízení, za to patří obrovský dík, a to včetně plátců zdravotní péče, tedy zdravotním pojišťovnám. 
 2. Naše priority pro začínající rok, ale s ohledem na jejich dopady na nejbližších 5 let zůstávají stejné, tak jak jsme opakovaně prezentovali po nástupu nového vedení FN Brno od května 2022:  
 • Navázat a úspěšně dokončit projekty dotované z evropských fondů, které byly zahájeny již před rokem 2022.  
 • Pokračovat ve stanoveném harmonogramu výstavby nového objektu Gynekologicko-porodnické kliniky se všemi vyvolanými akcemi. V tomto směru se nám zatím daří držet se klíčových ukazatelů a časových rámců. 
 • Připravujeme projekty, které řeší kritickou situaci v parkování kolem areálů FN Brno, především v Dětské nemocnici, kde by měla realizace stavby začít v příštím roce.  
 • Hledáme energeticky úsporná opatření s rozsáhlými dopady na snížení provozních nákladů, včetně projektů na zateplení a revitalizaci mnoha objektů.   
 • Pokračujeme v restrukturalizaci systému poskytování zdravotní péče tak, aby se stal efektivnějším, při zachování vysoké kvality poskytované péče.  
 • Pracujeme na koncepční prezentaci a realizaci obrazu FN Brno, jako vysoce specializované instituce s nezastupitelnou, ale jasně definovanou rolí v systému poskytování zdravotních služeb v Brně, JMK, ale i v širším regionu.   
 • Snažíme se zatraktivnit prostředí naší nemocnice pro potencionální zaměstnance na všech pracovních pozicích – zdravotníci a nezdravotníci – s vědomím mimořádně omezené nabídky a dostupnosti uchazečů, především v oblasti nelékařského zdravotnického personálu, ale i některých zdravotnických profesích, nelékařských vysokoškoláků. Nesmíme zapomínat ani na nezdravotnické profese, které jsou pro chod celé FN stejně klíčové, jako zaměstnanci v „bílých pláštích“.  
 • Všechna výše uvedená opatření mají jediný cíl, a to, aby FN Brno nadále poskytovala vysoce kvalitní zdravotní péči ve všech stávajících oborech a činnostech, vytvářela kvalitní zázemí pro pregraduální a postgraduální výuku, podmínky pro vědecko-výzkumnou činnost. To vše při ekonomické stabilitě systému, personální vyrovnanosti – systemizaci pracovních míst, s cílem vytvořit ekonomicky a provozně maximálně efektivní celek. Jedině takto lze vzdorovat výzvám, které jsou nám již nyní známé, ale i těm, které mohou přijít v následujících měsících.  

Bc. Jakub Sochor, specialista PR a marketingu, Fakultní nemocnice Hradec Králové

 1. Fakultní nemocnice Hradec Králové v roce 2022 kromě běžného provozu pokračovala v očkování proti COVID-19 a provádění odběrů ve vlastním odběrovém centru. Velkou pozornost věnovala nemocnice dohánění kvůli COVID-19 odloženým neakutním operacím, v čemž bude pokračovat i v roce 2023. Pro rok 2023 je prioritou příprava projektu Modernizace chirurgických oborů za několik miliard korun, který umožní další rozvoje nemocnice.
 2. Současná vysoká inflace a vysoké náklady na energie se dotýkají samozřejmě i Fakultní nemocnice Hradec Králové. Například situace na trhu s léky je velmi složitá, především kvůli nepravidelným dodávkám některých typů léčiv, ale Nemocniční lékárna FN HK připravuje například čípky pro děti a další léčiva tak, aby bylo možné zajistit požadovaná léčiva pro všechny zájemce.

Ing. Jan Hrdý, ředitel, Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně

 1. Tento rok nás čeká stejně jako loni spousta práce, ale také hodně radosti – plánujeme totiž velkou obnovu přístrojů a zdravotnické techniky. Největší investicí budou lineární urychlovače, další investice proběhnou napříč celou nemocnicí, například centrální operační sály získají nové operační stoly a robotický systém pro chirurgickou operativu, na biochemii pořídíme další hmotnostní spektrometr, na oční oftalmologický mikroskop s 3D zobrazovacím systémem, na gynekologii CO2 laser a mnoho dalšího. Velmi důležitou novinkou bude nový, moderní nemocniční informační systém, který umožní řadu velmi užitečných věcí včetně propojení na další systémy – sterilizaci, objednávání materiálu, vyvolávací systém a podobně. Hodně činností se v souvislosti s tím postupně zelektronizuje, bude možné odesílání informací pacientům, zredukuje se množství papírové agendy, umožní načítání dat z přístrojů, tvorba statistických výstupů a vyhodnocení. V konečném důsledku nový systém usnadní práci zdravotníkům a zvýší bezpečnost pacientů. Čeká nás také rekonstrukce operačních sálů, rozšíření hemodialyzačního oddělení, pokračování přípravy projektu nového centrálního pavilonu urgentní medicíny… Mohl bych ve výčtech pokračovat ještě dlouho, letos nás čekají investice kolem miliardy korun, což přinese spoustu změn k lepšímu pro zaměstnance i pro pacienty.“
 2. Pokud se jedná o energie, má Zlínský kraj jako jeden ze dvou krajů v České republice prostřednictvím Energetické agentury Zlínského kraje (vlastníkem je kraj) zafixované ceny elektřiny a zemního plynu. Díky včasnému nákupu komodit se energetická krize tolik nepromítne ani do rozpočtu Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně (je akciovou společností Zlínského kraje). Nákup plynu a elektřiny byl zajištěn smluvně v srpnu 2021, tedy ještě v předkrizovém období a je zasmluvněn až do konce roku 2024. Výpadky léků zatím nejsou nijak katastrofální, průběžně jsou doplňovány. Některé z nich, například čípky pro děti proti teplotě, dokáží naši lékárníci sami vyrobit. Personální situace je palčivým problémem téměř všech zdravotnických zařízení. Bohužel většinou chybí i stejné profese, takže je těžké získat nové odborníky. Ve Zlíně se promítá i to, že Zlínský kraj nemá na svém území lékařskou fakultu nebo například studijní obor radiologický asistent.

prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., ředitel, Fakultní nemocnice Olomouc

 1.  Loňský rok znamenal po dvou letech s epidemií COVID-19 již návrat do normálního režimu. Prioritami roku 2023 jsou pokračování v naší dlouhodobé strategii: tedy soutěž na zhotovitele strategické investice (výstavba pavilonu B) a rozvoj léčebné péče – nové Infekční oddělení a ambulance praktického lékaře aj.
 2. Dle mého názoru toto vše zvládáme a umíme se s tím vyrovnat. Žádnou z těchto obtíží náš pacient nepocítí. Situace s personálem je obdobná jako v minulosti.