Aktuálně

AVE CZ: V souvislosti s chystanou spalovnou v Rybitví jsme
připraveni uklidnit obavy občanů

Společnost AVE CZ v nejbližších dnech předloží Ministerstvu životního prostředí (MŽP) doplněnou dokumentaci EIA k záměru „Modernizace spalovny
průmyslových odpadů, provozovna Pardubice“. Společnost AVE CZ jako jeden z největších českých specialistů na odpadové hospodářství v doplněné
dokumentaci vypořádá připomínky týkající se především dopadů záměru na veřejné zdraví, které vzešly z veřejného projednávání záměru a písemných
vyjádření jednotlivých dotčených samosprávných celků a orgánů.

Aktuální verze dokumentace byla odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence MŽP doručena 26. listopadu 2021. Veřejné projednání záměru, z nějž pochází většina podnětů k úpravě dokumentu, proběhlo 8. února 2022 online formou.

„Zdraví je to nejcennější, co máme. Obavám občanů tedy rozumíme a nebereme je na lehkou váhu. Autorizované studie dokládají, že provozem spalovny nebude
ohroženo životní prostředí a že provoz spalovny nebude znamenat ohrožení zdraví obyvatel. Věříme proto, že po doplnění dokumentace o další data a vysvětlující
komentáře se nám všechny pochybnosti na straně veřejnosti podaří rozptýlit. Technologie, které se při spalování odpadů dnes používají, jsou velmi šetrné k životnímu prostředí i zdraví obyvatel,“ říká tisková mluvčí společnosti AVE CZ Pavla Ivácková.

Zpracovatel nyní podklady rozšíří například o kapitolu týkající se dopadů záměru na veřejné zdraví tak, aby byla v souladu se směrnici WHO pro kvalitu ovzduší.
Doplní také vysvětlující komentář k epidemiologickým studiím zaměřeným na výskyt zdravotních ukazatelů u obyvatel v okolí podobných zdrojů emisí a
zapracuje řadu dalších podnětů.

Pardubický kraj patří ke krajům, v nichž se produkuje velké množství nebezpečného odpadu. Spalování tohoto typu odpadu co nejblíže místům jeho vzniku představuje jednoznačně nejekologičtější a nejbezpečnější způsob, jak s ním nakládat.

(red)