KRAJE

Investice do krajských nemocnic rostou, kraje letos utratily stovky milionů

Zdravotnická zařízení v Česku jsou často stavby z počátku minulého století, které z mnoha ohledů nesplňují současné standardy. Neúspornost budov nebo nedostatečný komfort pro pacienty jsou jen některé z problémů, se kterými se nemocnice potýkají. V posledních letech však objemy investic do nemocnic výrazně stoupají, díky čemuž se daří nejvíce zastaralé provozy postupně opravovat nebo úplně nahrazovat.

Celkově stav zdravotnických zařízení v krajích jejich představitelé hodnotí jako dobrý, i když přiznávají, že některá pracoviště nejsou v ideální kondici. Nelze se vyhnout přirozenému stárnutí objektů či riziku nenadálých havarijních událostí. Tyto skutečnosti se snažíme kompenzovat a snižovat maximálně hospodárným a efektivním vynakládáním finančních prostředků,“ říká Nikola Birklenová, mluvčí Moravskoslezského kraje.

Péče o zdravotnická zařízení je důležitou položkou napříč kraji, investice do nich v jejich rozpočtech v letošním roce dosahovaly stamilionových částek. Například Moravskoslezský kraj na letošek vyčlenil 391 milionů Kč, v Pardubickém kraji pak do krajských nemocnic a příspěvkových organizací putovalo 373 milionů Kč. „Tento objem budeme dále výrazně navyšovat. Investice do zdravotnictví mají v našem kraji v nejbližších letech vysokou, ne-li nejvyšší prioritu,“ říká Ladislav Valtr, radní Pardubického kraje zodpovědný za zdravotnictví.

Ve většině krajů objem investic v posledních třech letech roste nebo si udržuje stabilní hladinu. „Trend rostoucích objemů plyne z rostoucích potřeb nemocnic. Nezanedbatelným faktorem, který se na trendu podílí, je však mimořádně rychlý růst cen stavebních prací a materiálů,“ popisuje Hana Brožková, mluvčí Jihočeského kraje.

Více peněz od krajů zaznamenali i samotní stavbaři. „Kraje jsou v posledních letech v zadávání zakázek aktivnější. Je to jedině dobře, protože některá zařízení opravy skutečně nutně potřebují,“ popisuje Ondřej Wachal, ekonomicko-provozní ředitel firmy VW WACHAL, pro kterou zdravotnické stavby tvoří nemalou část produkce. Loni například dokončila nový pavilon nemocnice ve Zlíně. Rostoucí ceny pak přičítá trvajícímu nedostatku zaměstnanců, tlaku na růst jejich mezd a také rostoucím cenám subdodavatelských prací.

Právě nový pavilon Zlínské nemocnice je ukázkou, že než rekonstruovat extrémně zastaralou budovu, může být výhodnější postavit novou. Podle zástupců krajů to však není pravidlem. „Je to na individuálním posouzení. Pokud jde o výstavbu, přirozeně preferujeme výstavbu na zelené louce. Vždy to ale nejde kvůli zachování provázanosti provozů, dostupnosti nebo majetkoprávním vztahům. Proto je někdy nevyhnutelná rekonstrukce, která bývá mnohem dražší,“ říká Martin Kukla, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku.

Zdravotnická zařízení v krajích trpí celou řadou neduhů, které se úřady snaží investicemi odstraňovat. „Nejčastějším problémem bývá nehospodárnost budov a s tím spojené náklady na provoz. Řada nemocnic nevyhovuje kapacitně a nesplňuje současné standardy komfortu pro pacienty a personál. Rekonstrukce také často počítají se zpřístupněním pro občany se smyslovým postižením či sníženou mobilitou,“ vypočítává Ondřej Wachal.

(red)