AktuálněSTÁT

Jan Maršák: Velké rezervy vidíme v oblasti třídění bioodpadu, kovů a textilu

Nová odpadová legislativa nabyla účinnosti od 1. ledna 2021. Pro obce přináší řadu změn v systému nakládání s odpady. Jak se jich dotknou? Na otázky Moravského hospodářství odpovídá Jan Maršák, ředitel odboru odpadů MŽP.

Jak se obcí dotknou změny v oblasti distribuce výnosů z vybraných poplatků mezi Státním fondem životního prostředí a obcemi?

Nový zákon o odpadech přináší změny v systému stanovení poplatků za různé druhy odpadů a rovněž ve způsobu distribuce těchto poplatků. Nově bude do rozdělení výnosů z poplatků více zapojen Státní fond životního prostředí ČR. Z hlediska Ministerstva životního prostředí je nový systém spravedlivější a může být předpokladem pro možnost financování více projektů v odpadovém hospodářství. Obce, na jejichž území je skládka, budou příjemcem části poplatku nadále.

Jak funguje nově zavedená tzv. třídicí sleva pro obce? Jak má obec postupovat když ji chce využít?

Tzv. třídicí sleva je nástroj, který by měl obcím pomoci se vypořádat se zvyšujícím se poplatkem za ukládání odpadů na skládky. Vztahuje se na množství odpadu uloženého na skládky v daném roce v přepočtu na obyvatele. Počet obyvatel se určuje podle údajů ČSÚ za předchozí rok. Pro rok 2021 bude možné uložit na jednoho obyvatele 200 kg na skládku za sazbu poplatku 500 Kč za tunu odpadu. Při překročení této hranice se bude poplatek zvyšovat v roce 2021 na 800 Kč. Je povinností obce nahlásit provozovateli skládky rozhodné informace k čerpání slevy, bez toho nelze slevu čerpat. Pokud obec ukládá na více skládek, pak musí informovat všechny provozovatele skládek.

Sleva je velmi vstřícná, protože na ni dosáhnou všechny obce, mohou ji čerpat přímo v daném roce, a pokud obce budou realizovat opatření ke snížení množství odpadů ukládaných na skládky, pak řadě z nich vydrží „sleva“ na celý rok.

Podrobnosti ke slevě popsalo Ministerstvo životního prostředí (MŽP) v metodice, která je zveřejněná na webové stránce MŽP.

Co když obec překročí množství uloženého odpadu, na které je možné poskytnout slevu?

Pokud obec překročí stanovené množství, pak se platí poplatek dle skutečných vlastností odpadu. Pokud by se jednalo o využitelný odpad, pak v roce 2021 by byl poplatek 800 Kč/t.

Jaký je zájem? Kolik obcí se již k začátku roku přihlásilo?

Zájem je podle množství dotazů, které ke slevě ze strany obcí směřují, zřejmě značný, nicméně MŽP nemá podrobné informace k dispozici, neboť obce MŽP ohledně slevy nic nehlásí.

Do roku 2030 musí navíc obce zajistit, aby tříděný odpad tvořil 65 % z celkového objemu komunálního odpadu. Není to příliš ambiciózní plán?

Ano, zákon o odpadech nastavuje vysokou míru ambicí v oblasti třídění i recyklace proto, aby došlo k žádoucím změnám v odpadovém hospodářství ČR. Je nutné rozlišovat třídění a recyklaci. 38 % je nyní recyklace komunálního odpadu na úrovni celé České republiky. 65 % je cíl stanovený zákonem pro třídění v obcích. To znamená, že obce musí vytřídit do kontejnerů na tříděné složky 65 % ze své produkce komunálního odpadu v roce 2030. Kvalitní primární třídění je první krok, abychom se mohli bavit o vysoké recyklaci, která následuje po třídění odpadů.

Úroveň třídění 65 % v horizontu deseti let je podle nás splnitelná, velké rezervy vidíme v oblasti třídění bioodpadu, kovů a textilu (jehož třídění bude povinné od roku 2025). Budeme obce opět zásadně finančně podporovat prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.

Z průzkumů vyplývá, že přes 70 % Čechů uvádí, že třídí. Ale každý se můžeme podívat do černé popelnice a přesvědčit se, že se v ní stále nachází mnoho vytříditelných odpadů (plasty, kovy, papír, bioodpady), takže i zde je možné významné zlepšení.

Novelizována je i zákon o obalech

Jakým způsobem cílíte na efektivnější nakládání a následné další využití obalových materiálů?

Novela zákona o obalech, která byla součástí schváleného balíku nové legislativy, obsahuje několik nástrojů pro efektivnější využití obalových materiálů. Jsou transponovány nové vyšší cíle pro obaly z evropské legislativy, což bude znamenat tlak na zlepšování nakládání s obalovými materiály. Dále se zvyšuje důraz na rozšířenou odpovědnost výrobců prostřednictvím tzv. ekomodulace. Ekomodulace by měla zajišťovat, aby se obaly stávaly více recyklovatelné. Rovněž autorizované obalové společnosti budou muset preferovat opakovaně použitelné obaly.

Zvýší se podle Vás tlak na inovace obalových technologií a design obalů? Co budete považovat za úspěch?

Nepochybně se tlak na inovace a změny v produkci obalů zvýší. Myslím, že není dlouhodobě udržitelné, aby se produkovaly nerecyklovatelné obaly v takové míře jako doposud. Inovace musí mířit tímto směrem.

Obaly jsou taktéž tématem, které je dlouhodobě předmětem legislativních i nelegislativních aktivit na evropské úrovni. Po změnách, které byly přijaty v roce 2018, avizuje Evropská komise předložení dalších změn na přelomu roku 2021/2022, takže se tlak na inovace v oblasti obalových technologií a design obalů bude nepochybně zvyšovat. Diskuse se povedou o nadrozměrných obalech, o recyklovatelnosti obalů, o materiálech využívaných na obaly a dalších tématech. Musíme se dostat do situace, kdy budou obaly plně recyklovatelné a nebudou způsobovat problémy v rámci recyklačního sektoru. Odpovědnost výrobců za jejich obaly se musí jednoznačně prohloubit. 

Autor: Kamila Fuchsová