Aktuálně

Mlsna upozornil zadavatele, že mají vymáhat škody způsobené protisoutěžním jednáním

Posláním Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je vytvářet podmínky pro podporu a ochranu hospodářské soutěže. V této souvislosti nový předseda ÚOHS Petr Mlsna vystoupil s iniciativou, v jejímž rámci upozorňuje orgány veřejné správy, že mají povinnost vymáhat škody utrpěné v důsledku protisoutěžního jednání.

O této své aktivitě informoval předsedu vlády, ministerstva financí a zdravotnictví, územní samosprávy a jejich svazy a rovněž Nejvyšší kontrolní úřad. „Vzhledem k tomu, že organizační složky státu i územní samosprávy mají povinnost jednat s péčí řádného hospodáře, měly by škody způsobené v důsledku protisoutěžního jednání vymáhat. V této souvislosti jsme upozornili také Nejvyšší kontrolní úřad, který na hospodaření s majetkem dohlíží,“ uvedl k iniciativě předseda ÚOHS Mlsna.

Soutěžní úřad zasahuje proti vyloučení, omezení, narušení nebo ohrožení hospodářské soutěže dohodami soutěžitelů, zneužitím dominantního postavení soutěžitelů či spojením soutěžitelů, dále pak působením orgánů veřejné správy. Jedním z častých způsobů narušení soutěže jsou kartelové dohody mezi uchazeči o veřejné zakázky, Jde o tzv. bid rigging. Zmíněné zakázané dohody mohou výrazně předražovat veřejné zakázky a působit tím našemu státu  značné škody. ÚOHS proto nyní začal aktivně upozorňovat orgány veřejné správy, které byly při zadávání veřejných zakázek poškozeny kartelovým jednáním, na skutečnost, že mohou utrpěnou škodu vymáhat dle zákona č. 262/2017 Sb., o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže. Tento speciální zákon nabyl účinnosti v září roku 2017, avšak v praxi byl dosud jen zřídkakdy použit. Důvodem nevyužití tohoto zákona je dle názoru ÚOHS rovněž nedostatečná povědomost o této možnosti mezi subjekty veřejné správy, mezi které patří mimo jiné obce, kraje a další orgány veřejné správy. „Úřad nabízí orgánům veřejné správy postiženým protisoutěžním jednáním také metodickou pomoc, v jejímž rámci jim vysvětlí možnosti dané zákonem č. 262/2017 Sb. i postup, jímž se lze náhrady škody domáhat,“ zdůraznil předseda antimonopolního úřadu Mlsna.

Autor: Kristián Chalupa