AktuálněNezařazenéSTÁT

MŽP: Jak nakládat s použitými ochrannými pomůckami?

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo doporučení pro firmy, úřady i zdravotnická zařízení, jak zařazovat odpady z jednorázových ochranných pomůcek, které aktuálně vznikají v souvislosti s epidemií nemoci COVID-19, do Katalogu odpadů. Klíčové je rozdělení na pracoviště bez rizika infekce, a na místa, kde se dá riziko infekce předpokládat.

V souvislosti se současnou epidemií jsou v různých typech provozů a zařízení ve zvýšené míře používány ochranné osobní pomůcky jako roušky, respirátory nebo brýle.

Vzhledem k častým dotazům, které se vztahují k zařazování těchto ochranných pomůcek podle Katalogu odpadů, Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje doporučení, jaké jsou možnosti z hlediska legislativy odpadového hospodářství. Celé znění doporučení najdete zde

Pracoviště bez rizika infekce

Typicky jde o administrativní činnosti, kanceláře, úřady, obchody nebo živnostníci bez rizika infekce. Odpady z ochranných osobních pomůcek se zařazují podle Katalogu odpadů pod číslo 20 03 01 – Směsný komunální odpad.

Nakládání s ochrannými osobními prostředky

 • vložit do plastového obalu (sáčku, pytle)
 • vložit do dalšího plastového obalu (pytle)
 • pevně zavázat
 • povrch vnějšího obalu ošetřit dezinfekčním prostředkem
 • uložit do sběrné nádoby na směsný komunální odpad
 • nikdy nedávat mimo sběrnou nádobu
 • zamezit přístupu k odpadu cizím osobám.

Průmyslové podniky bez rizika infekce

Odpady z ochranných osobních pomůcek se zařazují podle Katalogu odpadů pod číslo 15 02 03 – Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy (ostatní odpad)

Nakládání s ochrannými osobními prostředky

 • vložit do plastového obalu (sáčku, pytle)
 • vložit do dalšího plastového obalu (pytle)
 • pevně zavázat
 • povrch vnějšího obalu ošetřit dezinfekčním prostředkem
 • uložit do příslušné sběrné nádoby nebo na určené místo
 • odstranit v zařízení k nakládání s odpady
 • zamezit přístupu k odpadu cizím osobám

Pracoviště s rizikem infekce

Použité jednorázové ochranné pomůcky je nutné považovat za nebezpečný odpad a nakládání s nimi se řídí obecnými pravidly pro nakládání s infekčním odpadem.

Odpady z ochranných osobních pomůcek se zařazují podle Katalogu odpadů pod číslo 15 02 02* – Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami (HP 9 – infekčnost)

Nakládání s ochrannými osobními prostředky

 • Bezpečně vložit do označených, oddělených, krytých, uzavíratelných, nepropustných a mechanicky odolných obalů, podle možnosti spalitelných bez nutnosti další manipulace s odpadem.
 • Původce odpadu je povinen zajistit bezpečné obaly pro nebezpečný odpad
 • Nezabalené odpady nebo odpady uložené v poškozených obalech by pracovníci, kteří přepravují odpady do koncového zařízení pro odstranění odpadů, neměli v rámci své bezpečnosti a ochrany svého zdraví i pracovníků v zařízení pro odstranění odpadů od původce odpadů převzít
 • Infekční odpad musí být bezprostředně odstraněn ve spalovně nebezpečného odpadu
 • Infekční odpad musí být bezprostředně odstraněn ve spalovně nebezpečného odpadu

Zdravotnická zařízení a podobná zařízení

Odpady z ochranných osobních pomůcek se zařazují podle Katalogu odpadů pod číslo 18 01 03* – Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce (HP 9 – infekčnost).

Specifické nakládání s odpadem ze zdravotnických a jim podobných zařízení

 • Konkrétní podmínky nakládání s infekčním odpadem ve zdravotnických a jim podobných zařízeních a způsob jeho odstranění jsou stanoveny provozním řádem zdravotnického zařízení a provozními řády zařízení pro nakládání s odpady
 • Vysoce infekční odpad bezprostředně v přímé návaznosti na jeho vznik upravit dekontaminací certifikovaným technologickým zařízením (zařízení s validovanou technologií dekontaminace s prokazatelnou ověřenou účinností)
 • Bezprostředně odstranit ve spalovně nebezpečného odpadu

Správné postupy nakládání s infekčním odpadem stanoví Certifikovaná metodika pro nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení, která je zveřejněna na webových stránkách SZÚ a MŽP. Metodika byla certifikována MŽP.

Autor: MŽP, red; foto: MŽP