MĚSTA

Nové zdroje podzemní vody pro obce: Jak je získat?

Problematika sucha se nyní skloňuje v mnoha pohledech. Sucho přetrvává v České republice od roku 2014 a ani v letošním roce zřejmě nedojde k výraznému zlepšení této situace. Vzhledem k nerovnoměrnému rozložení atmosférických srážek spadne velká část srážek v průběhu letního období, je spotřebována rostlinstvem či se vypaří a odteče jako povrchový odtok, bez významnější infiltrace do horninového prostředí.

Problematika hospodaření s vodou se tak dostává do popředí zájmu a zajištění dostatečného množství kvalitní pitné vody pro obyvatelstvo se stává prioritou. Zejména v blízkosti větších měst vznikají nové čtvrtě a ulice, a s tím roste potřeba zásobování vodou.

Častým fenoménem současnosti tak je hloubení individuálních zdrojů pitné vody, což ovšem přináší řadu problémů, a to jak s udržením dostatečné kvality vody, tak s využitelným množstvím vody. Neopomenutelným aspektem je i riziko následných sousedských sporů či sporů s obcí.

Z hlediska dlouhodobé udržitelnosti je, v případě, že není možné připojení na centrální přivaděč, vhodnější centralizované zásobování obyvatelstva pitnou vodou, ideálně prostřednictvím zdroje kvalitní podzemní vody. Tyto zdroje vykazují při důsledné odborné péči a ochraně dlouhodobě stabilní parametry.

V případě, že stávající zdroje podzemní vody (zpravidla vrt či širokoprofilová studna) jsou již pro zásobování obce pitnou vodou nevyhovující, ať již z důvodu sucha a následného zaklesnutí hladiny podzemní vody, či z důvodu zhoršení kvality podzemní vody, je cestou vyhledání nového zdroje či posílení stávajícího zdroje podzemní vody.

Činnosti, spojené se zajištěním nového zdroje pitné vody a jejich posílením, případně zajištěním zdrojů záložních, jsou aktivně podporovány prostřednictvím programů Ministerstva životního prostředí (MŽP), resp. Státního fondu životního prostředí (SFŽP).

Aktuálně je možné podávat projekty do Výzvy 2/2018, kde je podporovanou aktivitou Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody. Oprávněnými příjemci podpory jsou obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace územních samosprávných celků a obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty. Maximální výše dotace na jeden projekt činí 3 mil. Kč, výše dotace se pohybuje od 80 % do 60 % celkových způsobilých výdajů. Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. 12. 2023. Žádosti je možné podat do 18. 12. 2020, nejpozději však do vyčerpání alokace. Celková alokace v rámci této výzvy je 600 mil. Kč. Lze předpokládat, že na tuto výzvu bude v roce 2021 navazovat další výzva s obdobnými podmínkami.

Cílem výzvy je zlepšení zásobování pitnou vodou v odpovídající kvalitě a vyhledání nových zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou v odpovídající kvalitě.

V případě zájmu ze strany starostů a dalších zástupců obce je vhodné nejprve oslovit odbornou geologickou firmu, která zpracuje hydrogeologickou studii posouzení možnosti získání nového zdroje podzemní vody. V rámci této studie proběhne rešerše geologických podkladů a rekognoskace území, samozřejmě s ohledem na požadavky obce na případné situování nového vodního zdroje. Součástí studie by mělo být zhodnocení režimu exploatace stávajícího vodního zdroje a jeho optimalizace, včetně návrhu průzkumných prací vedoucích k zajištění zdroje nového.

V případě hlubších vrtů, realizovaných do prostředí skalních hornin však často vyvstává problém s radioaktivní nezávadností podzemní vody pro pitné účely, v případě mělčích vrtů a studní zase s ovlivněním kvality vody zejména zemědělskou činností. Nevyhovující kvalitativní parametry surové podzemní vody lze vyřešit instalací vhodné vodárenské technologie.

Exploatace nových vodních zdrojů by měla probíhat v souladu s doporučením hydrogeologa, s ohledem na přírodní poměry daného území. Samozřejmostí je odborné provozování vodního zdroje, včetně dlouhodobého monitoringu a jeho důsledná ochrana.

Autor: Jan Bartoň a Pavlína Vylamová ze společnosti GEOtest