MĚSTA

Odpovědnost za kvalitu ovzduší bere město Brno vážně

Pravidelně, už od roku 2014, koncem roku pořádá Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna diskuzní fórum s tématy zaměřenými na kvalitu ovzduší. Zástupci města spolu se zástupci z řad městských organizací, státní správy, vědeckých organizací i zástupci sdružení a neziskových organizací diskutují nad vývojem kvality ovzduší a probírají možnosti, jaká opatření realizovaná z pohledu města, by přispěla k jeho zlepšování. V loňském roce z důvodu pandemické situace se toto pravidelné setkání nemohlo uskutečnit. I přes tuto nepříznivou situaci město neustále pracuje na možnostech zlepšování kvality ovzduší.

V roce 2020 Brno aktualizovalo svůj Akční plán zlepšování kvality ovzduší, který vychází z Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Brno vydaného Ministerstvem životního prostředí. Součástí jsou i opatření převzatá z Akčního plánu z roku 2017, která zůstávají i nadále v platnosti, protože jejich trvalá realizace má pozitivní vliv na kvalitu ovzduší. Jsou jimi například nadlimitní čištění komunikací probíhajících od dubna do listopadu na 13 okruzích nebo vysazování stromů a stromořadí, případně jiné zeleně v ulicích města.

Velký podíl na zlepšení kvality ovzduší v centrální části města bude mít bezesporu odvedení automobilové dopravy. A to se podaří především díky dostavbě velkého městského okruhu. Jako podpůrné opatření se nabízí rozvoj rezidentního parkování, ale bez dostatečných kapacit P+R parkovišť na periferiích, je spíše komplikací.

Jako problematický segment ovlivňující kvalitu ovzduší, se v posledních letech ukazuje stavební činnost především z velkých staveb (ať už dopravních či komerčních). Proto se v Akčním plánu objevují opatření zaměřené na omezování prašnosti ze stavební činnosti a zahrnutí těchto podmínek již do zadávacích dokumentací, při výběru zhotovitele z pozice města.

V měsíci květnu 2020 nabyla účinnosti novela obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů na území města Brna. Tato novela pro některé městské části znamenala omezení povolených pálících dnů a hodin, případně ročního období, ve kterém je spalování rostlinných materiálů povoleno. Ze zkušeností velkých zahraničních měst (Vídeň, Berlín) však do budoucna vidíme prostor pro zlepšení kvality ovzduší v podobě omezení spalování zahradního materiálu na nulu. Problém je i spalování mokrého zahradního odpadu, který by v ohništi neměl končit vůbec. Při takovém pálení vzniká velké množství nebezpečných látek, kterými si znečišťujeme město sami. Postupem času se spalování v jednotlivých městských částech omezuje. Na území města Brna se nachází již 37 sběrných středisek odpadů, kam mohou občané bioodpad bezplatně odevzdat. Společnost SAKO Brno, a.s. kromě toho v minulosti již několikrát nabízela kompostéry pro občany města Brna zdarma.  Je nutné zahrádkáře naučit, že ne všechny materiály je nutné spalovat, ale je možné je zužitkovat k přeměně na ceněné hnojivo v podobě kompostu a pro materiál, který nejde kompostovat, musí město nabídnout další alternativy v podobě např. odvozu k průmyslovému zpracování. Část informačních kampaní se zaměřuje právě na zahrádkáře, aby si uvědomili, jak se na svých zahradách chovat ekologicky.

Dalším příkladem opatření, které může pomoci nepřímo k lepšímu ovzduší jsou Ekodotace, kde první vlaštovkou byla dotace na Šalinkartu, která se snaží motivovat občany města Brna k využívání městské hromadné dopravy, místo jízdy autem. Dále navázala dotace Vnitroblok!, která podporuje výsadbu zeleně v sídelních oblastech. Nejnovějšími programy jsou Zeleň střechám! a Nachytej dešťovku!

Veškeré aktivity popsané v Akčním plánu by měli vést ke zlepšující se situaci s překračovanými koncentracemi imisních limitů. Dle průběžného hodnocení Českého hydrometeorologického ústavu bylo období od ledna do září 2020 mimořádně dobré ve srovnání s celkovými průměry roků 2015-2019. V tuto chvíli samozřejmě nemůžeme hodnotit jako výjimečný celý rok 2020, jelikož v zimním období bývají horší rozptylové podmínky, a navíc se přidávají zdroje jako vytápění. Na tomto hodnocení se velkou měrou podepsali příznivé meteorologické podmínky ze začátku roku (výrazně nadprůměrné teploty vzduchu, rychlosti větru a množství srážek), které zlepšují situaci především z pohledu koncentrací PM a jsou závislé především na vytápění, ale taky třeba nouzový stav, kdy se s poklesem dopravy snížili koncentrace NOx. V neposlední řadě pomáhá i dlouhodobý pokles emisí, ať už způsobený výměnou starých kotlů za nové, obnovou vozového parku či používáním lepších technologií u průmyslových zdrojů.

Zdroj: MMB