Aktuálně

Pandemie a přehled kompenzačních programů

Stejně jako na jaře tak i při podzimní vlně koronavirové pandemie byly spuštěny či prodlouženy některé kompenzační programy, které mají alespoň částečně zmírnit zasažení firem a podnikatelů souvisejícími opatřeními. Bohužel také nadále platí to, že se v možnostech podpory těžko orientuje a podmínky pro osoby samostatně výdělečně činné jsou oproti jaru výrazně omezené. Jaké programy tedy nadále probíhají, kdo na ně „dosáhne“ a na co si dát při podání žádosti pozor?

Program ANTIVIRUS

Zaměstnavatelům je prostřednictvím tohoto programu poskytován příspěvek na úhradu náhrad mezd, které zaměstnancům náležejí z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (překážka – uzavření provozovny z důvodu vládního nařízení), pokud je prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19. Program byl vládou prodloužen do konce letošního roku, zároveň došlo k navýšení podpory firem, které musely svůj provoz uzavřít na základě rozhodnutí vlády. Zaměstnavatelé v režimu A mají od 1. října nárok na celou částku vyplacených náhrad, přičemž strop na jednoho zaměstnance je 50 000 korun.

Pozor však na to, že u Antiviru A nadále zůstává náhrada 80 % platu na zaměstnance v karanténě. Pro splnění nároku na kompenzaci v programu Antivirus je třeba splnit několik podmínek: Zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce a zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď. Program se týká firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění. Zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody.

Program COVID III

Úvěrový program COVID III je určený pro OSVČ a podniky zaměstnávající až 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. Cílem programu není dotace či kompenzace, ale podpora prostřednictvím ručení za provozní bankovní úvěr. Ten poskytuje většina komerčních bank a záruku vystavuje Českomoravská záruční a rozvojová banka, která zastupuje stát.

Záruka je poskytována až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků do 250 zaměstnanců a až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků od 250 do 500 zaměstnanců. Maximální výše zaručovaného úvěru nesmí přesáhnout 50 mil. Kč a doba ručení činí nejvýše 3 roky. Podobně jako v předchozích případech musí být úvěry určeny k úhradě provozních výdajů, jako jsou např. mzdy, nájemné, platby za energie, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob, materiálu apod.

Podnikatel o podporu žádá formou žádosti o úvěr u spolupracující komerční banky, která má s ČMZRB uzavřenou smlouvu o portfoliovém ručení pro Program COVID III. Příjem žádostí stále probíhá, program byl prodloužen do roku 2021.

Ošetřovné pro OSVČ

S ohledem na opětovné uzavření škol, které proběhlo v období od 14. října do 17. listopadu, mají OSVČ opět možnost žádat o mimořádné ošetřovné. Oproti jaru ale došlo ke značnému zpřísnění podmínek pro poskytnutí. Dotaci tentokrát není možné kombinovat s kompenzačním bonusem. Došlo také ke snížení minimálního věku dítěte, které nemůže navštěvovat školu a při jehož péči lze žádat o dotaci. Zatímco na jaře byl hraniční věk 13 let, nyní je to jen 10. Změnila se také minimální výše dotace za jeden den z 500 na 400 korun.

Žádost je možné učinit pouze na předepsaném formuláři, který naleznete zde. Podání je možné učinit elektronicky datovou schránkou, dále budou přijímány žádosti emailem s uznávaným elektronickým podpisem nebo poštou. Dotace bude následně po schválení žádosti zaslána na bankovní účet OSVČ uvedený ve formuláři. Aktuálně lze žádat ošetřovné za říjen, žádost je třeba podat nejdéle do 9. 12. 2020.

Na rozdíl od jarních měsíců se nejedná o plošnou kompenzaci, nárok na něj mají pouze podnikatelé v přímo omezených oblastech ekonomiky. Žádat mohou osoby samostatně výdělečně činné, společníci malých s.r.o. (do dvou společníků) a také takzvaní dohodáři, tedy osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr. Zatím je možné získat při splnění podmínek kompenzační bonus za období – od 5.10. do 4.11. a od 5.11. do 21.11. a i 22.11. – 13. 12. 2020 (souvisí s vyhlášením nouzového stavu). Různá jsou s ohledem na konkrétní podnikatelskou oblast také kompenzační období, kdy je třeba si důkladně ohlídat, od kdy do kdy konkrétně platila vládní opatření.

Podzimní kompenzační bonus

Další podmínkou pro podání žádosti je, že činnost, ke které je vztažena žádost o kompenzaci byla v období mezi 1. 6. a 30. 9. hlavním zdrojem obživy žadatele. O bonus mohou žádat také podnikatelé, kteří jsou na zasažených podnicích minimálně z 80 procent finančně závislí – například dodavatelé potravin do restaurací. Kompenzační bonus není možné čerpat současně s jinými formami podpory – například ošetřovné či COVID-kultura, COVID-sport a další. Stejně tak není možné jej kombinovat s programem Antivirus u OSVČ. Kombinovat však lze kompenzační bonus společníků “malých“ s.r.o. a program Antivirus žádaný tímto s.r.o.

Žádosti za první bonusové období lze podávat již nyní. Za první bonusové období od 5. 10. 2020 do 4. 11. 2020 je třeba podat žádost o kompenzační bonus nejdéle dne 5. 1. 2021, za druhé období do 22. 1. 2021.

Program AgriCovid Potravinářství

Odškodné v rámci programu Agricovid potravinářství mohou získat výrobci potravin nebo zemědělští podnikatelé, kteří produkují potraviny určené pro provozovatele stravovacích služeb. Omezení provozu restaurací i školních jídelen kvůli pandemii se dotklo všech oborů potravinářství. Například masnému průmyslu klesají měsíčně příjmy až o 600 milionů korun, v pivovarech o 1,4 miliardy a ve vinařství o 185 milionů korun za měsíc. Předpokládaný počet zasažených podniků v zemědělství a potravinářství je až 10 tisíc subjektů.

Nárok na dotaci vzniká, pokud celkové příjmy klesly mezi začátkem března a koncem listopadu letošního roku nejméně o 25 % v meziročním srovnání. Maximální sazba je až 200 tisíc korun na jeden podnik a až 20 tisíc korun na jednoho zaměstnance. Podpora může dosáhnout až 75 % celkového poklesu příjmů ve srovnání s rokem 2019, maximálně dotace může být až 800 tisíc euro (cca 21,6 milionu korun) pro potravináře a 100 tisíc eur (cca 2,7 milionu korun) pro zemědělce.

Příjem žádostí by mohl začít na přelomu letošního a příštího roku.

COVID-kultura

Výzva byla zveřejněna, o dotaci je možné žádat. Jde o podporu formou příspěvku na činnost výkonným umělcům a odborným umělecko-technickým profesím (OSVČ) a dále o podporu subjektům podnikajícím v oblasti kultury. Pro OSVČ v oblasti kultury je podpora nastavena jako jednorázový příspěvek ve výši 60 000 korun. Subjekty podnikající v oblasti kultury pak mohou získat kompenzaci za marně vynaložené výdaje, které jim vznikly ve spojitosti s organizací akcí z období od 1. října 2019 do 20. listopadu.

COVID-Sport II

Žádosti v programu je možné podávat do 22. prosince a nově mají na jednorázovou podporu pro OSVČ nárok také umělci nebo umělecko-technické profese, kteří na území ČR mají přechodný pobyt, a jde o podnikatele z Evropské unie. Také je nově možné souběžně čerpat dotaci z druhé výzvy z programu COVID-kultura spolu s ošetřovným pro OSVČ.

Od 12. listopadu si lze žádat o kompenzaci v rámci dotačního programu COVID-Sport II. Ten má podpořit podnikatele ve sportu, konkrétně sportovní soutěže a sportovní kluby, které zasáhla mimořádná opatření. Program je zaměřený na podporu dvou aktivit. Podpořeny budou sportovní kluby ligových soutěží nejvyšší a druhé nejvyšší úrovně ve fotbalu, ledním hokeji, basketbalu, volejbalu a v házené. Druhá z aktivit se zaměří na sportovní akce, které musely být v souvislosti s vládními opatřeními zrušeny. Žádosti bude možné podávat do 7. prosince 2020, a to elektronicky.

COVID Cestovní ruch

Od 11. listopadu mohou žádat o dotace také cestovní kanceláře a agentury. Cestovní kanceláře mohou získat 2,5 procenta z plánovaných tržeb z prodeje zájezdů a z prodeje spojených cestovních služeb na letošní rok. Dotaci je možné použít na provoz a úhradu nároků zákazníků za zájezdy zrušené z důvodu pandemie v období od 20. února do 10. října. Agentury mohou získat 500 korun na pokrytí ztrát za zrušený zájezd či lázeňský pobyt kvůli koronaviru od 20. února do 10. října. V případě lázeňských pobytů se příspěvek bude týkat jen těch, které byly na jaře zrušeny z důvodu uzavření provozu lázní.

Pro agentury, jejichž hlavní činností je příjezdový cestovní ruch, je připraven druhý typ dotace, a to ve výši paušálu podle příjmů, které agentura měla v loňském roce. Podmínkou je více než padesátiprocentní propad. Dotace se budou pohybovat v paušálních pásmech 50 000, 100 000, 250 000 a 500 000 korun.

Jednorázovou dotaci ve výši 50 000 korun může získat také průvodce, pokud do 30. června příštího roku poskytne školskému zařízení minimálně deset vyučovacích hodin výchovně vzdělávacích služeb. Druhou možností pro získání 50 000 korun je absolvování dalšího vzdělávání či rekvalifikačního kurzu akreditovaným ministerstvem školství do konce příštího roku.

COVID Nájemné II

Od 21. října lze opět žádat o dotace v rámci programu Covid Nájemné. Ten je ale nastaven jinak, než tomu bylo u první výzvy, kdy byla vyžadována participace ze strany pronajímatele v podobě třicetiprocentní slevy na nájemném. To již nyní neplatí. Výše podpory zůstává na 50 % rozhodného nájemného na rozhodné období. Podpora je poskytována za období měsíců červenec, srpen a září 2020. Maximální výše podpory činí 10 milionů korun pro všechny provozovny jednoho žadatele, přičemž maximální výše podpory v obou výzvách se nesčítají. Podmínkou přiznání podpory je uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu před podáním žádosti. Žádost je možné podávat elektronickou cestou do 21. ledna 2021.

Příjem žádostí byl již ukončen u programů Covid ubytování a COVID bus.

Autor: Jan Kašpar, daňový poradce KODAP