KRAJE

Poplatky za svoz komunálního odpadu: Jak se liší v krajských městech?

Poplatek „za popelnici“ je jednou z dobře známých „finančních“ povinností většiny občanů. Jde o poplatek hrazený konkrétnímu městu, a tak se jeho výše i termín splatnosti může lišit, stejně tak jako to, na koho se váže a kdo je z něj osvobozen. Kdo je obvykle poplatníkem a kdo platit nemusí? A jak je to s tímto poplatkem v případě, že máte byt pronajatý a v rámci záloh pro SVJ platíte i odpad?

Poplatek za svoz komunálního odpadu patří mezi místní poplatky a poplatník – obvykle občan s trvalým pobytem či majitel nemovitosti – jeho prostřednictvím platí za vývoz popelnice. Většinou se tento poplatek hradí danému městu či obci. Město má pak smluvenou společnost, která komunální odpad sveze a následně ho spálí či skládkuje. S ohledem na to se tak poplatky mohou v jednotlivých městech lišit, a to jak částkou, tak termínem splatnosti, ale i některými pravidly.

Poplatky „za popelnici“ lze platit několika různými způsoby. Můžete je uhradit hotově na jednotlivých městských úřadech nebo poštovní poukázkou. Nejpohodlnějším způsobem je však pro většinu lidí platba převodem z online bankovnictví na účet konkrétního města, kdy se pouze identifikujete přiděleným variabilním symbolem. „V praxi se občas setkáváme s tím, že se nájemníci diví, proč městu musí platit za svoz komunálního odpadu, když mají ve svých měsíčních zálohách od SVJ zahrnutou i částku za odpad. Nemusí se totiž nutně jednat o poplatek za komunální odpad, ale o náklad, který slouží pro účely hospodaření domu,“ upozorňuje Štěpán Smoleja, vedoucí právního oddělení společnosti UlovDomov.cz, která poskytuje službu Ideální nájemce pro pronajímatele bytů.

Kdo musí platit za komunální odpad?

Poplatek za komunální odpad se týká různých skupin poplatníků. Obvykle jde o fyzické osoby, které mají ve městě trvalý pobyt a o fyzické osoby, které v daném městě vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, i když v nich nejsou hlášeny k pobytu ony ani žádné jiné fyzické osoby. Dále mohou být poplatníky fyzické osoby, které podle zákona pobývají v obci přechodně po dobu delší než 3 měsíce, fyzické osoby, jimž byl přidělen azyl, a cizinci, kteří mají povolen přechodný pobyt na více než 90 dní.

Zároveň však existují i skupiny osob, které jsou od platby poplatku obvykle osvobozeny. Týká se to dětí do 4 let a lidí starších 70 let. Rodiny též většinou nemusí platit za třetí a každé další dítě. Osvobození se může týkat i vlastníků staveb určených k individuální rekreaci, fyzických osob s trvalým bydlištěm na úředních adresách, fyzických osob umístěných v dětském domově, v zařízeních pro děti, které vyžadují okamžitou pomoc, nebo v domovech důchodců se zvláštním režimem a dále také nezaopatřených dětí umístěných v domově pro osoby se zdravotním postižením.

Jak už ale bylo zmíněno, konkrétní pravidla pro platbu poplatků za svoz komunálního odpadu se mohou město od města lišit, takže je vždy potřeba zjistit si konkrétní informace podle místa svého bydliště. „Primárním poplatníkem je obvykle ten, kdo má v bytě či domě trvalý pobyt,” říká Štěpán Smoleja. Ovšem v situacích, kdy tomu tak není, nastávají různé případy. „Například v Praze jsou od poplatku osvobozeni lidé, kteří v hlavním městě pobývají přechodně, což se mnohdy týká například studentů či cizinců, kteří bydlí v nájmu.  Naproti tomu v Brně má od 1. ledna 2013 povinnost platit poplatek za svoz komunálního odpadu každý, kdo má ve městě pobyt 90 a více dnů – tedy i studenti či cizinci pobývající zde v nájmu,“ vysvětluje Štěpán Smoleja.

Kdy a kolik se platí za svoz odpadu ve vybraných krajských městech

Poplatky za komunální odpad jsou většinou splatné v prvním pololetí daného kalendářního roku – konkrétní letošní termíny pro Prahu, Brno, Olomouc a Plzeň, kde služba Ideální nájemce působí, uvádíme níže. Zároveň uvádíme i částku poplatku za vývoz 120-litrové popelnice v intervalu jednou za 14 dní, nicméně výše poplatku se může lišit právě na základě frekvence svozu a velikosti popelnice.

Pro poplatkové povinnosti vzniklé v období od 1. 5. do 31. 12. je poměrná část poplatku splatná do posledního dne v měsíci následujícího po měsíci vzniku poplatkové povinnosti.

Praha

Termíny splatnosti: 15. června a 15. prosince

Výše poplatku: 1596 Kč

Poplatky jsou v Praze dále rozčleněny do kategorií dle velikosti popelnice a frekvence odvozu. Více informací najdete zde.

Brno

Termíny splatnosti: 31. května

Výše poplatku: 670 Kč

Poplatníci v Brně mohou nově využít online portál Brno iD, kde lze zaplatit rovnou za celou rodinu. Více obecných informací najdete zde.

Olomouc

Termíny splatnosti: 15. května a 15. listopadu

Výše poplatku: 804 Kč

Poplatek za svoz komunálního odpadu v Olomouci je letos nastaven na 804 Kč na poplatníka a kalendářní rok. Další informace zde.

Plzeň

Termíny splatnosti: 31. května

Výše poplatku: 1 608 Kč

Výši poplatku za svoz komunálního odpadu v Plzni ovlivňuje frekvence svozu a objem nádoby. V případě popelnic o objemu 120 litrů a týdenního svozu je poplatek stanoven na 222 Kč měsíčně, u nádob o objemu 240 litrů se platí 425 Kč měsíčně. Více informací najdete zde.

(red)