KRAJE

Produkce, využití a odstranění odpadu. Co říká statistika?

Již od roku 1992 provádí každým rokem Český statistický úřad šetření o produkci odpadů a nakládání s nimi. Výsledná zpráva pak slouží především jako přímý podklad pro splnění reportingových povinností ČR, které vyplývají z nařízení Evropského parlamentu. Poslední kompletní výsledky jsou známé za rok 2018. Jak jsme obstáli z hlediska komunálního odpadu a jeho využití?

V souladu s metodikou Eurostatu bylo dle tohoto šetření v roce 2018 v ČR vyprodukováno celkem 28 mil. tun odpadu. Oproti předchozímu roku se vyprodukovalo o 3,4 mil. tun více, což představuje nárůst celkové produkce odpadu o 14 %. Zvýšená produkce odpadu byla zaznamenána v obou sledovaných skupinách odpadů (nebezpečné, ostatní). Produkce nebezpečného odpadu dosáhla 1,4 mil. (nárůst o 20 %), produkce ostatního odpadu činila 27 mil. tun (nárůst o 13 %). Podíl nebezpečného odpadu na celkové produkci odpadů činil 5 %. 

Komunální odpad: 351 kilogramů na jednoho!

Za komunální odpad se považuje odpad z domácností a podobný odpad, který je svým složením srovnatelný s odpadem z domácností. Dále jsou zahrnuty i odpady vyprodukované subjekty zapojenými do obecního systému sběru odpadů, patří sem například školy, úřady či drobní živnostníci. 

V roce 2018 bylo v České republice vyprodukováno 3,7 mil. tun komunálního odpadu. Oproti roku 2017 se produkce komunálních odpadů mírně zvýšila o 2,5 %, v přepočtu na jednoho obyvatele činila 351 kg.

Produkce biologicky rozložitelných komunálních odpadů se nezměnila a stejně jako v roce 2017 činila 1,9 mil. tun (179 kg na 1 obyvatele).  Produkce nebezpečného komunálního odpadu dosáhla v roce 2018 8 tis. tun, v meziročním srovnání se jedná o navýšení o přibližně tisíc tun.

„Z celkově vyprodukovaného množství komunálních odpadů pocházela většina odpadů (56 %) z běžného svozu (odpad z popelnic, kontejnerů nebo svozových pytlů). 11 % komunálních odpadů tvořil objemný odpad (koberce, nábytek apod.), 16 % tvořil ostatní komunální odpad (např. odpadní zemina a kameny, odpad z údržby zeleně). Pouhé 1 % připadá na odpady z komunálních služeb (odpady z čištění ulic, odpadkové koše). V roce 2018  dosáhla produkce odděleně sbíraných složek (papír, sklo, plast, kovy …) 601 tis. tun, tj. 16% z celkové produkce komunálního odpadu. Oproti minulému roku se množství tříděného odpadu zvýšilo o 7,6 %.  Největší podíl odděleně sbíraných složek tvořil papír 30 %, plasty 25 %, dále sklo 23 %, a kovy 7 %. Statisticky tak každý obyvatel v roce 2018 vytřídil 57 kg, jednalo se o 17 kg papíru, 13 kg skla, 14 kg plastů, 4 kg kovů a 9 kg ostatních odděleně sbíraných složek,“ uvádí zpráva ČSÚ.

Nakládání s komunálními odpady

Množství vytříděného komunálního odpadu se dle statistik rok od roku zvyšuje, přesto nejčastější způsob nakládání s komunálním odpadem je jeho uložení na skládku. V roce 2018 bylo skládkováno 49 % komunálního odpadu, což je téměř polovina z celkového vyprodukovaného množství. V zařízeních na energetické využití odpadu skončilo v roce 2018 611 tis. tun, meziročně se jednalo o mírný pokles o 2,9 %. Podíl spáleného  odpadu činil 17 %. Kromě výše uvedeného energetického využití, sem patří i 5 tis. tun odpadu spáleného bez využití energie. V recyklačních linkách bylo v roce 2018 zpracováno 1 mil. tun komunálních odpadů, což oproti roku 2017 znamenalo nárůst o 3,4 %. Na kompost bylo uloženo 273 tis. tun biologicky rozložitelného komunálního odpadu, což bylo o 4,4 % více než v předchozím roce. V roce 2018 dosáhla recyklace komunálního odpadu společně s kompostováním 34 %.

Produkce se bohužel navyšuje

U produkce komunálního odpadu lze z dlouhodobého hlediska pozorovat stoupající tendenci. Zatímco v roce 2002 bylo vyprodukováno 2,8 mil. tun komunálního odpadu (279 kg/obyvatele), v roce 2018 už bylo vyprodukováno 3,7 mil. tun (351 kg/obyvatele).

Pozitivní naopak je, že od roku 2002 pokračuje trend postupného snižování množství směsného (netříděného) komunálního odpadu. Stále větší část komunálního odpadu připadá na odděleně sbírané složky. „Směsný komunální odpad ještě v roce 2002 tvořil ¾ celkové produkce komunálních odpadů, v roce 2018 se jeho podíl snížil o 18,3 procentních bodů. Naproti tomu odděleně sbírané složky tvořily v roce 2002 6 % celkové produkce komunálních odpadů, v roce 2018 již 16,1 %. Konkrétně to znamená, že v roce 2002 bylo vytříděno 16 kg odděleně sbíraných složek (papír, plasty, sklo, kovy) na jednoho obyvatele, v roce 2018 to bylo 57 kg na jednoho obyvatele, shrnuje zpráva ČSÚ.

(fuk)