KOMENTÁŘESTÁT

Zákon o odpadech bude mít na českou ekonomiku pozitivní dopad, říká Chromík

Milan Chromík, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy, si novou odpadovou legislativu chválí. Zeptali jsme se, proč.

Vláda schválila postupný růst poplatku za ukládání směsného komunálního odpadu na skládky a zákaz skládkování využitelných odpadů v roce 2030. Souhlasíte s tím?

Svaz průmyslu a dopravy ČR dlouhodobě podporuje navýšení poplatku za ukládání odpadu na skládky. Dokonce jsme byli ještě ambicióznější a na základě propočtů a zahraničních zkušeností jsme navrhovali poplatek ve výši 2 000 Kč za tunu ukládaného odpadu. Se zákazem skládkování využitelných odpadů v roce 2030 souhlasíme rovněž. I zde jsme původně požadovali dodržení roku 2024, jak bylo v zákoně dlouhodobě avizováno. Bez efektivních ekonomických nástrojů však tento termín není možné dodržet.

K argumentaci, proč podporujeme na první pohled významné navýšení skládkovacího poplatku v kombinaci se zákazem skládkování v roce 2030. Zákaz skládkování využitelného odpadu je zakotven ve Směrnici o skládkování odpadů a nelze tedy jinak než souhlasit. Poplatek slouží naopak k podpoře sofistikovanějších způsobů nakládání s odpadem (recyklace, energetické využití apod.), které je ve srovnání se skládkováním (technologicky zaostalým způsobem pouhého odstraňování odpadu) bohužel dražší, avšak výrazně odpovědnější k životnímu prostředí. Bez vyššího poplatku za skládkování nebude recyklace, jak opět ukazují čísla ze zahraničí.

Více než trojnásobné navýšení poplatku za skládkování však neznamená trojnásobné zdražení pro občana. Vyšším poplatkem na skládce bude občan více motivován třídit, aby směsného komunálního odpadu (za který musí platit) bylo co nejméně. Více naopak bude recyklovatelných složek, které tím pádem nebudou končit na skládce. Menší množství směsného komunálního odpadu tedy nepromítne navýšení poplatku do ceny pro občana v plné míře. Jedná se tedy o ekonomickou motivaci, která je podmínkou recyklace.

Jaké dopady na českou ekonomiku může zákon mít?

Zákon bude mít na českou ekonomiku pozitivní dopad. A to jak ve smyslu vzniku nových zpracovatelských kapacit (recyklace, materiálového využití apod.), tak i ve smyslu ochrany životního prostředí. Skládky jsou bohužel tím nejhorším možným způsobem nakládání s odpadem, neboť jsou výrazným emitentem skleníkových plynů (zejména metanu) a zároveň znečišťují spodní vody, své okolí ap.

Vyšší poplatek za nevyužitelný odpad bude navíc motivovat společnosti k vývoji výrobků na bázi čistějších materiálů, snáze recyklovatelných, bez přídavků dalších příměsí. Právě směsné plasty a další podobné materiály jsou pro následnou recyklaci nevhodné a výrazně ji prodražují.

Svaz průmyslu a dopravy ČR tedy jednoznačně podporuje MŽP a Vládu v jejich snaze zákon prosadit do české legislativy. Velká většina odpadového trhu cítí nutnost generační změny nakládání s odpadem. Výjimku tak mohou tvořit pouze ti, kteří mají zájem na zakonzervování současného stavu – tedy tradiční svozové společnosti s volnými skládkovacími kapacitami.

V dalším rozhovoru Moravského hospodářství si přečtěte pohled Petra Havelky, výkonného ředitele České asociace odpadového hospodářství.

Autor: Ladislav Koubek