MĚSTA

Ekodotace nabízené městem Brnem

Až do konce října je možné podat elektronickou žádost v rámci dotačních programů Zeleň střechám! a Nachytej dešťovku!. Jejich společným jmenovatelem je především hospodaření s vodou, jakožto obecně velice diskutované téma. V letošním roce byla lhůta pro podávání žádostí stanovena na termín 1.2.2022 – 31.10.2022.

Dotační program na „podporu vytváření zelených střech“ (Zeleň střechám) je určen pro všechny, kteří chtějí zkvalitnit tepelnou stabilitu svého obydlí a žít v trvale udržitelné výstavbě. Cílem dotačního programu je hospodaření se srážkovou vodou u staveb na území města Brna. Žádost o dotaci může podat každý, kdo staví nebo rekonstruuje na území města a dotace se pohybuje až do výše 1 400 Kč na m2. Podporovány jsou střechy extenzivního typu, tak intenzivního. Podrobný popis realizace a údržby zelené střechy je popsán v Metodice, kterou naleznou zájemci na stránkách ekodotace.brno.cz v sekci dokumenty.

Dotační program na „Podporu využití srážkové vody“ (Nachytej dešťovku) je určen pro úspěšné žadatele o dotaci v rámci již zavedených dotačního programů Státního fondu životního prostředí „Dešťovka“ a „“Dešťovka – dešťová a odpadní voda“. Má za cíl motivovat majitele staveb na území města Brna k efektivnímu hospodaření se srážkovou vodou. Dotační podmínky zcela kopírují programy SFŽP a maximální výše dotace je 50 % částky poskytnuté SFŽP.

S vizí více „eko“, ale také komunitního Brna, budou i v letošní vyhlášeny programy Nábřežít! a Vnitroblok!, které se rovněž těší velké oblibě.

V rámci prvního jmenovaného bylo uspořádáno již několik akcí na nábřežích brněnských řek. Cílem programu je oživit tyto plochy, což se bezpochyby daří. Dotační program Nábřežít!, patřící k dotacím na „Podporu aktivit k oživení ploch zeleně“ má za také za cíl přilákat širokou veřejnost k řekám Svratce, Svitavě a Ponávce. Je na žadatelích z řad právnických i fyzických osob, zda tak učiní prostřednictvím kulturní, environmentálně osvětové nebo sportovní akce, výstavy, koncertu, akce určené pro děti nebo seniory. Program prošel za několik let své existence kompletní obměnou podmínek a k dnešku slouží pouze na podporu akcí. Jednou z podmínek je zákaz používání jednorázových plastů při poskytování občerstvení. O dotaci lze žádat od 15. září do konce října.

Dotační program Vnitroblok! byl poprvé vyhlášen v roce 2018 s cílem posílit městskou zeleň a přispět k sousedské pospolitosti. Jeho prostřednictvím bylo a je možné ozelenit vnitrobloky a přilehlé zelené plochy staveb na území města Brna. V minulém roce se program dočkal zatím největších zásahů; byl doplněn o motivační apel směřovaný k žadatelům týkající se obnovy či změny ploch vnitrobloků užívaných v současnosti jako parkovací plochy pro vozidla na plochy zeleně. Dále je jako jedna z povinných příloh žádosti požadován profesionálně zpracovaný projektový záměr revitalizace vnitrobloku. Tento dokument je uznatelným nákladem do výše max. 10 tis. Kč. O dotaci je možné žádat od 15.9. do 31.10.2022.

Veškeré informace o dotačních programech Oddělení motivačních programů Odboru životního prostředí naleznou zájemci na stránkách ekodotace.brno.cz.

(red)