STÁT

MZe: Velké přehrady jsou na sucho připraveny, nedostatek sněhu se ale podepíše na vodních tocích

Přestože deště z posledního týdne na většině území alespoň dočasně zvýšily průtoky ve vodních tocích, zásoby vody ve sněhu zůstávají minimální. V porovnání s loňským rokem jsou celkové zásoby přibližně desetkrát nižší, v okolí některých přehrad dokonce nulové. Silně podnormální zůstávají i hladiny podzemních vod. Na většině vodních děl snížili vodohospodáři odtoky na minimální hodnoty, aby zajistili dostatek vody pro jarní a letní měsíce.   

„Prakticky od začátku roku s obavami sledujeme stav srážek na našem území. Situace se v posledním týdnu alespoň částečně zlepšila, přesto bude velkým problémem chybějící sněhová pokrývka. Nejen, že se nedoplní zásoby podzemní vody, ale voda bude pravděpodobně už brzy na jaře chybět i ve vodních tocích,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman, který kvůli hrozícímu nedostatku vody mimořádně jednal s generálními řediteli státních podniků Povodí.

V jednotlivých povodích museli vodohospodáři v uplynulých týdnech snížit odtoky z velkých přehradních nádrží na minimální hodnoty. Díky tomu jsou důležité přehrady naplněny z více než 80 procent. Výjimku tvoří vodní dílo Orlík, které má kvůli rekonstrukci zásobní prostor snížený zhruba na třetinu, ale od příštího týdne by se mělo začít pozvolna napouštět.

„S řediteli státních podniků jsem dnes hovořil o situaci v jednotlivých povodích a opatřeních, která přijímají. Prioritou je, aby nebylo ohroženo zásobování obyvatel pitnou vodou. Probírali jsme nejen kroky, které mohou udělat bezprostředně, ale také dlouhodobá opatření, která nám zajistí dostatek vody i do budoucna. Mírné zimy s nedostatkem sněhu se totiž budou opakovat stále častěji,“ uvedl ministr Toman.

Průběžný monitoring

S řediteli jednotlivých Povodí se Miroslav Toman dohodl, že Ministerstvo zemědělství bude vždy na začátku týdne zveřejňovat aktuální stavy naplněnosti přehrad, průtoků, podzemních vod a zásob vody ve sněhu za jednotlivá povodí.

Přestože zásobování obyvatel pitnou vodou zatím není ohroženo, v létě mohou být omezovány odběry vody pro průmysl nebo zemědělství. Je také pravděpodobné, že již během jara se vodní toky dostanou do stavu sucha, menší toky pak mohou vyschnout úplně. Aktuální odhad celkového množství vody ve sněhové pokrývce na území ČR je zhruba
0,126 mld. m3, což představuje v průměru zhruba 1,6 mm (1,6 litru) na jeden metr čtvereční.

S ohledem na jednoznačně nejhorší zásoby vody ve sněhu za posledních několik let v jednotlivých povodích očekávají vodohospodáři, že v případě výskytu podprůměrných srážek a vysokých teplot během léta dosáhne sucho v roce 2020 ještě vyšší intenzity, než v letech 2015 a 2018. V souvislosti s velmi nízkými zásobami vody ve sněhu lze předpokládat velmi rychlý a krátký průběh jarního tání s následným rychlým poklesem průtoků. V souvislosti s nízkým stavem hladin podzemních vod lze očekávat, že ke konci jara a během léta mimořádně klesnou průtoky u velkého počtu sledovaných profilů, menší vodní toky mohou zcela vyschnout.

Kroky k eliminaci následků sucha

Ministerstvo zemědělství (MZe) v současnosti dělá řadu aktivit k omezení následků nedostatku vody. V loňském roce do těchto opatření investovalo 13,7 mld. Kč. Pokračuje příprava navýšení hladin Novomlýnských nádrží o 35 cm, čímž by se podařilo zadržet až 9 mil. m3 vody navíc oproti stávajícímu stavu. V současnosti končí předběžné posouzení, zda bude nezbytné vypracovat kompletní posouzení vlivu na životní prostředí (EIA), MZe předpokládá, že vodní zdroje na jižní Moravě budou již v tomto roce posíleny, mimo jiné k zaplavování chřadnoucího lužního lesa v poldru Soutok.

Připravuje se navýšení počtu lokalit v Generelu chráněných území pro výstavbu budoucích přehradních nádrží v případě, kdy nebudou vodní zdroje dostatečné. Návrh počítá s rozšířením současného seznamu 65 lokalit o dalších 47. Tyto nové lokality byly projednány se 123 obcemi, jejichž katastry by při realizaci nádrží v budoucnu byly dotčeny. Obce a krajské úřady odsouhlasily a podporují 31 lokalit, ty chce MZe do Generelu uplatnit.

MZe také v letošním roce zahájí rekonstrukci páteřních vodovodů a propojování vodovodních soustav, v příštích dvou letech do těchto projektů investuje půl miliardy korun. V následujících deseti letech plánuje MZe investovat také 6,2 mld. Kč do budování koncových vodovodů v obcích, celkem jde o 1400 opatření lokálního charakteru. Náklady na navržená propojení vodárenských soustav a skupinových vodovodů jsou 22,6 mld. Kč. Jde o 59 opatření nadregionálního charakteru.

Vodní zákon

V legislativním procesu je nyní také novela vodního zákona, která mimo jiné zavede tzv. komise pro období sucha. Ty budou fungovat na krajské i celostátní úrovni a v případě potřeby budou moci upravit, omezit nebo zakázat nakládání s vodami, omezit užívání vody z vodovodu nebo nařídit na vodním díle mimořádnou manipulaci nad rámec schváleného manipulačního řádu. Podobně jako komise pro sucho již několik let úspěšně fungují povodňové komise, podstatou je operativní rozhodování na základě rozsáhlé sítě informací o výskytu vody v konkrétním území.

Zdroj: MZe, foto: Pixabay.com