AKCENezařazené

Bezpečnost jako základní hodnota naší společnosti: Klíčová je komunikace mezi všemi složkami

Brno, 6. dubna 2022 – Prevence kriminality a SMART technologie, inteligentní a analytické funkce kamerových systémů, nové výzvy pro Hasičský záchranný sbor České republiky, kybernetická bezpečnost či mezinárodní policejní spolupráce a aktuální situace v souvislosti s migrací z Ukrajiny.

Tak třeba tato témata řešili zástupci MV ČR, MPSV, MŠMT, Policie ČR, ředitelství HZS, NÚKIB i odborných firem na setkání u kulatého stolu s názvem Bezpečnost jako základní hodnota naší společnosti. Akci pořádala v Brně společnost Magnus Regio. Setkání se konalo za finanční podpory statutárního města Brna a pod záštitou primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové. Záštity také udělili Mgr. Bc. Vít Rakušan, ministr vnitra, MV ČR, hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Jan Grolich a Policejní prezidium  České republiky.

Magda Slaninová, jednatelka pořádající společnosti Magnus Regio

Tip: Celou fotogalerii naleznete zde

Hned na úvod se slova zhostila jednatelka pořádající společnosti Magnus Regio Magda Slaninová: „Téma bezpečnosti dnes nabývá na významu. Akci jsme připravili po úspěchu prvního ročníku na letošní jaro už koncem loňského roku – jako snahu o vzájemnou komunikaci a předávání si zkušeností a řešení problémů cestou aplikace dobrých příkladů a zkušeností, kde se mají možnost potkat a debatovat nejrůznější aktéři zodpovědní za oblast praktické realizace bezpečnostní politiky na všech úrovních a ze všech regionů ČR. To, že do již rozběhnutých plánů vstoupila válka na Ukrajině, jen potvrdilo význam setkání a jsme rádi, že se tu dnes můžeme potkat,“ uvedla Magda Slaninová.

Prvním řečníkem, který představil prezentaci na téma Prevence kriminality, byl JUDr. Milan Fára, vrchní ministerský rada z Odboru prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR. Prezentace byla založená na strategii prevence kriminality, která je právě schvalována vládou.

Globálním cílem je samozřejmě snižování kriminality. Při tvorbě strategie se ale neobejdeme bez analýzy vývoje kriminality za poslední období, vycházíme ze zkušeností z realizace projektů v minulosti. Zaměřujeme se také na teorii a nadnárodní spolupráce, resp. vycházíme z toho, co se osvědčilo ve světě a v Evropě, jsme aktivní v evropské síti prevence kriminality,“ uvedl Milan Fára. Dále se dotknul  témat prevence v oblastech sociálně vyloučených lokalitách, recidivy trestanců propuštěných z výkonu trestu efektivity či kamerových systémů.

Prevenci napomáhají chytré kamerové systémy

Na Milana Fáru pak se svým příspěvkem jak SMART technologie napomáhají právě k prevenci kriminality, navázal Michal Sedlák, jednatel společnosti GEMOS CZ. Vystoupil s praktickou ukázkou, co chytré systémy dnes umožňují: „Jsme schopni automatizovaně rozpoznávat a ze záznamů „vytahovat“ jednotlivé fragmenty, ať jsou to obličeje řidiče a spolujezdce a atributy auta jako takového. Dříve přitom inteligentní ukazatele samozřejmě neměly takovou kvalitu kamer jako dnes. Nyní už je možné pracovat s obrázkem dál a dohledávat a vyhledávat obličeje jednotlivých účastníků. Co se týče práce s daty, nejzajímavější je zpřístupnění klasifikace vozidel, můžeme se orientovat podle typů vozidel, značek, zaplacení dálničního poplatku. Existuje čím dál více možností, jak se systémy dále pracovat,“ přiblížil Michal Sedlák.

Inteligentní systémy byly tématem i pro další prezentaci. „Instalace a využívání technických prostředků je důležitou součástí komplexního pojetí prevence kriminality na úrovni měst a obcí v oblasti situační prevence,“ uvedl dále Milan Fára, vrchní ministerský rada z Odboru prevence kriminality MV ČR. Detekci každého protiprávního a protispolečenského jednání označil za jeden ze způsobů včasné prevence.

„Nejrozšířenějším technickým prostředkem jsou městské kamerové dohlížecí systémy (dále jen MKDS), které jsou využívány ke snížení kriminality, zvýšení subjektivního pocitu bezpečí občanu, eliminaci bezpečnostních hrozeb a rizik,“ uvedl Fára.

Program prevence kriminality  jako jediný celostátní dotační titul poskytuje dotace na zřízení, rozšiřování a modernizaci MKDS. V letech 1996 až 2021 bylo z rozpočtu MV v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni podpořenocelkem 1131 dílčích projektů prevence kriminality zaměřených na MKDS pro 231 měst a obcí, a to za 682 milionů 589 tisíc Kč.

S nárůstem kriminality a s neustálou hrozbou terorismu již nestačí, aby kamerový systém poskytl kvalitní záznam, loupeže, krádeže a dalšího protiprávního jednání. Důležité je, aby systém před nastávajícím rizikem varoval co nejdříve a pomohl tak zachránit lidské životy a minimalizovat škody na majetku. Tuto funkci rychlé reakce a včasné prevence lze zajistit pro libovolný počet kamer automatizovanými obrazovými analýzami(detekcemi), které nahrazují obrovské množství operátorů sledující monitory. Od r. 2020 jsou preferovány projekty na modernizaci MKDS před dalším „prostým“ kvantitativním rozšiřováním, tzn. je kladen důraz na implementaci inteligentních prvků, analytických systémů a SW do MKDS.

Výše dotace na vybudování městského kamerového dohlížecího systému může dosahovat až 1 000 000 Kč; v  případě statutárních měst max. 1 500 000 Kč. Na rozšíření MKDS mohou města žádat až 350 000 Kč; v případě statutárních měst až 550 000 Kč.

Ke kamerovým systémům doplnil zajímavý podnět Dalibor Smažinka, manažer pro klíčové zákazníky v České republice a na Slovensku z firmy AXIS Communications: „Další možnosti využití se pak nabízejí v kombinaci s reproduktory. Rozmístění digitálních reproduktorů v blízkosti kamer dokáží z pasivního kamerového systému vybudovat aktivní nástroj prevence. Ten pak napomáhá například ke snížení počtu výjezdů hlídek.“

Výzvy pro hasiče

S tématem Výzvy pro Hasičský záchranný sbor České republiky vystoupil plk. Ing. Petr Ošlejšek, Ph.D., náměstek generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky. Petr Ošlejšek popsal několik zásadních výzev, kterým hasiči v poslední době čelili a hlavně, jak obstáli.

„Významnou událostí pro nás (nejen pro nás) byla kauza Vrbětice. Jednalo se o jednu z prvních událostí, která plně prověřila nastavené procesy. V první řadě zákon o integrovaném záchranném systému. Událost ukázala míru spolupráce mezi hasiči a policií.  Mohli jsme vidět, že spolupráce funguje a principy nastavené na konci 90. let jsou v zásadě stále použitelné.“

Další výzvou byla pandemie covid-19, s tím se ale musíme naučit žít i nadále.  Naše činnost spočívala v pomoci při odběrech antigenních a PCR testů odběrovými týmy HZS ČR, pomoci krajským hygienickým stanicím s trasováním či pomoci v nemocnicích. Když už jsme si mysleli, že si oddychneme a těšili se ze sundání respirátorů, nastal válečný konflikt na Ukrajině. A tušíme, že to není událost, která by skončila za měsíc nebo za několik měsíců. Určitě je to o letech,“ konstatoval Petr Ošlejšek.

K tématu Ukrajiny připomněl jednu důležitou poznámku Miroslav Toth, vedoucí cizinecké policie Krajského ředitelství policie ČR Jihomoravského kraje: „Několik posledních let jsme slýchávali, že Česko je pouze tranzitní zemí, co se týká migrace. A to se před několika týdny ze dne na den změnilo a stali jsme se i cílovou zemí. Policie ČR si navíc uvědomuje, že migrace není jen problém daného státu, ale celé Evropy. Proto česká policie posílá pomoc stále i do zahraničí.“

Diskuze se následně dostala také k integraci uprchlíků. Padla otázka: zda stát počítá s tím, že část ukrajinských utečenců bude chtít v Česku zůstat. Reagoval PhDr. David Beňák, Ph.D., ředitel Odboru sociální integrace MPSV: „Bude velmi záležet na tom, zda se podaří, aby uprchlíci získávali časem kvalifikovanou práci. Pokud přejdou do hlavního poměru a rozhodnou se setrvat v Česku a český stát na to bude reagovat legalizací pobytů, tak to nemusí být pro ČR zásadní problém, ať už bezpečnostní nebo ekonomický. Ekonomice to dokonce může pomoci.“

Drony jako nebezpečná zbraň

S praktickou ukázkou a problematikou využívání dronů a tématem ochrany před jejich zneužitím vystoupil finanční a strategický ředitel Vojtěch Pražma z firmy Modelárna Liaz.

„Již geniální inženýr Nikola Tesla prohlásil, války na zeměkouli nikdy nepřestanou, pokrok bude v tom, že v budoucnu budou více válčit technologie než lidé,“ uvedl hned na úvod svého vystoupení. Zdůraznil poté, že v moderních válkách jsou skutečně právě drony jedny z nejvíc nebezpečných zbraní.

Kyberprevence a její význam

Závěr diskuze patřil neméně významnému tématu kyberpezpečnosti. „Kybernetická kriminalita představuje „jednání namířené proti počítačovému systému, počítačové síti, datům či uživatelům nebo jako jednání, při němž je počítačový systém použit jako nástroj pro spáchání trestného činu,“ uvedla Mgr. et Mgr. Lucie Kosová z Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Jedná se o podstatně širší množinu aktivit a hrozeb, než bereme v potaz v kybernetické bezpečnosti jako takové protože pod ni můžeme zahrnout i jevy jako online krádeže, podvody, kyberstalking atd. „Ty nemusí vždy nutně útočit na některý z atributů CIA triády, ale využívají informační technologie jako prostředek pro páchání trestné činnosti,“ vysvětlila Kosová a dále uvedla zajímavé podněty z hlediska pojmu kyberprostor jako takový. Vidíme prakticky jen špičku ledovce. Zásadní pro prevenci je podle ní oblast „pod povrchem“ a latence (tj.to co zatím nemůžeme změřit a chybí nám data a informace).

V čem je kyberbezpečnost a kyberprevence tak zásadní a potřebná? Když se chováme a budeme chovat bezpečně v kyberprostoru doma i mimo domov – preventivně kyberbezpečně, můžeme tím výrazně snížit pravděpodobnost, že nám nebo našemu okolí někdo způsobí závažnou újmu. „Rizikům a problémům  se samozřejmě nelze vyhnout ani v kyberprostoru, ale můžeme se naučit, jak se s  nimi úspěšně vyrovnat,“ doplnila Lucie Kosová.

(red)