EKONOMIKA

Doprava v Česku v roce 2021: Jaké nás čekají novinky

Rekordní investice do dopravní infrastruktury, tzv. liniový zákon či elektronická dálniční známka a Systém jednotného tarifu na české železnici. To jsou novinky, které čekají Česko z hlediska dopravy v roce 2021. Novinky jsou tentokrát zaměřeny na urychlení zlepšování dopravních cest, elektronizaci agend ministerstva či posílení role osobní dopravy na české železnici.

Modernizace D1

Na podzim 2021 bude hotová modernizace D1, kde chybí zmodernizovat 55km. Rozestavěno je 5 úseků (úseky 02, 11, 12, 16, 23), hotovo bude v říjnu 2021. Celkem již bylo zmodernizováno 110 km D1, 50 kilometrů je v realizaci. 

Železnice

Správa železnic je v roce 2021 připravena pracovat s rozpočtem 53,074 miliardy korun, z toho na údržbu a opravy kolejí/nádraží 21,828 miliardy korun a na investice 31,246 miliardy korun. Rozpočet na rok 2021 je tak vyšší o 1,5 mld. Kč než letošní. 

Pokračuje elektrizace trati z Olomouce do Uničova, v prosinci 2020 byl zprovozněn úsek z Olomouce do Šternberka. Mezi nejvýznamnější stavby patří zahájení modernizace trati Mstětice – Praha-Vysočany. Na této trati vznikne nová zastávka Rajská zahrada s přístupem na metro a novou podobu získá nádraží Praha-Vysočany, celkové náklady budou 5,4 miliardy korun. Bude též pokračovat modernizace železničního uzlu Pardubice za 6,35 miliardy korun; počítá se s novou lávkou na druhou stranu města a stanice bude bezbariérová. 

Bude též pokračovat dlouho očekávaná elektrizace trati Brno – Zastávka u Brna za 2,7 mld. Kč, rekonstrukce v železničním uzlu Přerov či práce na IV. čtvrtém koridoru do Českých Budějovic. 

V roce 2021 bude opravováno 114 nádražních budov v celé ČR. Probíhají např. práce na Fantově budově na pražském hlavním nádraží nebo na budově v Havířově. Opravy se dočkají i nádraží ve Vsetíně, Chebu a Táboře. Rekonstrukce začne také na pražském Smíchově. A práce začnou i na 2 úsecích v rámci trati Praha – Kladno s odbočkou na LVH, konkrétně: Kladno – Kladno-Ostrovec a Praha-Bubny – Praha-Výstaviště.

V roce 2021 bude zlepšena bezpečnost na 200 přejezdech (kamery, kompozitová břevna závor s LED diodami). Původní termíny urychlujeme o pět let, 500 nejrizikovějších přejezdů zabezpečíme do konce roku 2022, původně plán přitom počítal až s rokem 2027. 

Zpoplatnění komunikací v Česku

Od 1. ledna 2021 dojde k rozšíření sítě zpoplatněných komunikací o nově zprovozněné úseky dálnic D48 (Rybí – Příbor Východ v celkové délce 11,53 km) a D6 (Nové Strašecí – Krušovice v celkové délce 9,8 km).

K 1. lednu 2021 nabývá účinnosti novela zákona o pozemních komunikacích. Nová úprava výrazně zjednodušuje proces úhrady časového poplatku za užívání zpoplatněných pozemních komunikací (elektronická dálniční známka) a zefektivní kontrolu této úhrady (prostřednictvím tzv. videotollingu).
K tomuto datu rovněž dojde k zavedení třísložkové struktury mýtného, které bude nově zahrnovat poplatek za znečištění ovzduší z provozu na zpoplatněných pozemních komunikacích a dále poplatek za hluk z provozu na těchto komunikacích. Také jsou stanoveny nové sazby časového poplatku pro vozidla poháněná zemním plynem nebo biometanem. 

Spuštění elektronické dálniční známky

Už nyní je možné s předstihem koupit nové elektronické dálniční známky platné od roku 2021; papírové roční známky mohou platit ještě do konce ledna. Novinkou je možnost libovolně nastavit datum začátku jejich platnosti, a to až 90 dní předem. Hlavním prodejním kanálem je internetový obchod na webu www.edalnice.cz.

Cena zůstává stejná, roční známka bude stát 1 500 Kč, měsíční 440 Kč a desetidenní 310 Kč. Nově je v nabídce snazší také hromadný nákup například pro flotily firemních vozů.

Spuštění jednotného jízdného OneTicket

S termínem celostátní změny jízdních řádů 13. prosince 2020 dostali cestující na české železnici možnost cestovat na jízdenku OneTicket. Ta přináší výhody v situacích, kdy lidé cestují na trasách se službami více železničních dopravců nebo kdy musí během cesty různé dopravce střídat, aby se dostali pohodlně do cíle. Jde o jednotnou jízdenku, kterou je možné použít napříč železničními dopravci na českém trhu, v průběhu roku dopravci nabídnou možnost cestovat s touto jízdenku i v komerčních spojích na trati mezi Prahou a Ostravou.

Cestující si mohou vybrat, zda si koupí papírovou OneTicket v pokladnách dopravců či přímo ve vlaku, nebo si pořídí její elektronickou podobu přes e-shop na webu oneticket.cz nebo si do mobilu stáhnou aplikaci. V e-shopu i v aplikaci si cestující zvolí požadovanou trasu a den cesty, následně zadá jméno a příjmení a elektronicky zaplatí. Velkou výhodou je možnost registrace uživatelů. Registrovaný uživatel pak má všechny svoje nákupy a jízdenky pod kontrolu, ať je provedl na webu nebo v aplikaci, vše se propíše do obou systémů. Jízdenky v aplikaci nemusí cestující ani tisknout, jejich kontrola ve vlaku proběhne jednoduše ze samotné aplikace.

Nová legislativa drony

Od 31. 12. 2020 vstoupila v platnost nová legislativa upravující provoz dronů. Provozovatel dronu se zaregistruje v novém registru Úřadu pro civilní letectví, obratem obdrží jedinečné identifikační číslo, kterým označí veškeré své drony. Povinná registrace se týká velké většiny osob, které provozují dron s hmotností již od 250 g či se záznamovým zařízením bez ohledu na hmotnost. Registrace bude u většiny případů probíhat on-line bez nutnosti dostavit se osobně na ÚCL a bude zdarma.

Budou zavedeny tři základní kategorie provozu dronů podléhajícím odlišným regulačním požadavkům. Nejnižší, otevřená, kategorie umožní provozovat dron i bez předchozího povolení úřadu, jakkoli s řadou omezení a požadavků, např. na proškolení pilotů apod. Střední, specifická kategorie umožní provoz těm, kteří potřebují překročit některý z limitů otevřené kategorie. Nejpřísněji regulovaná, certifikovaná, kategorie je pak zamýšlena spíše pro sofistikovaný provoz do budoucna.

Liniový zákon

Novela zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, zkráceně tzv. liniový zákon nabývá své účinnosti 1. ledna 2021. Jeho cílem je zkrátit dobu přípravy strategických dopravních staveb zhruba o třetinu až polovinu, ze stávajících třeba i 13 let. Novela chce zjednodušit povolovací procesy, které často brání včasnému zahájení staveb. Podstatným nástrojem k urychlení přípravy staveb je možnost umístit a povolit dopravní stavbu v jediném řízení, a to na základě méně podrobné dokumentace, s nímž je spojen také pouze jediný přezkum. Novela zákona dále zavádí Jednotné závazné stanovisko u záměrů staveb, u kterých bylo provedeno posouzení vlivů na životní prostředí. V takových případech bude nově vydáváno jediné závazné stanovisko, které nahradí veškeré správní akty vydávané podle zákona o ochraně přírody a krajiny, což může oproti současnosti urychlit přípravu staveb až o rok. Novela počítá také se zavedením pevné lhůty pro vydávání závazných stanovisek. Ta je stanovena maximálně na 30 dní, respektive na 60 dní ve zvlášť složitých případech. Pokud nejsou tato stanoviska vydána ve lhůtách, novela počítá s tzv. fikcemi souhlasu.

Novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Měla by nabýt účinnosti 1. července 2021. Kromě implementace předpisů Evropské unie týkajících se schvalování vozidel, což tvoří jádro návrhu zákona, umožní jeho přijetí rovněž provést vybrané úkony související s registrací silničních vozidel bez povinnosti jejich vlastníků/provozovatelů podrobovat vozidla evidenčním kontrolám, byly-li tyto kontroly provedeny v období 2 let před podáním žádosti o zápis, umožní též podání žádosti elektronickou cestou (bez nutnosti návštěvy úřadu) nebo v případě změny vlastníka či provozovatele vozidla podání společné žádosti samostatnými podáními.

Autor: MD ČR, red